Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Polityka Środowiskowa

Cele zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON Polityka Klimatyczna
303-3, 304-4, 305-7, 306-1, 306-2, EU-DMA
Kapitał naturalny Kapitał naturalny
Kapitał produkcyjny Kapitał produkcyjny

Ochrona środowiska w branży energetyczno-wydobywczej jest obszarem ściśle kontrolowanym i regulowanym. Niezależnie od obowiązujących przepisów ogólnych, Grupa TAURON biorąc odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z zasobów naturalnych i przyjmując w lipcu 2017 r. dokument pn. Polityka Środowiskowa Grupy TAURON, a w listopadzie 2019 r. Polityka Klimatyczna Grupy TAURON podkreśliła, że jest gotowa do podejmowania działań wykraczających ponad obowiązki prawne.

Przyjęta przez Zarząd Spółki w 2017 r. Polityka Środowiskowa Grupy TAURON (Polityka Środowiskowa) określa podejście Grupy TAURON do zarządzania kwestiami związanymi z wpływem wywieranym przez jej działalność na środowisko naturalne, w tym kierunek jej działań środowiskowych oraz zasady, jakimi będzie się kierować w kwestiach dotyczących środowiska. Polityka Środowiskowa jest punktem odniesienia, względem którego oceniane są wszystkie działania spółek Grupy w obszarze ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

W Polityce Środowiskowej udokumentowane zostały wartości i wizja, jakimi kieruje się Grupa TAURON w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne. Główną zasadą Polityki jest ograniczanie zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego oddziaływania na środowisko oraz prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji zapewniającej zrozumienie działań Grupy, mogących wywierać wpływ na środowisko.

Grupa TAURON, zgodnie z przepisami i praktykami administracyjnymi obowiązującymi na obszarze swojego działania, bierze pod uwagę potrzeby związane z ochroną środowiska oraz działa w sposób przyczyniający się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, w szczególności zaś wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego.

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I WEWNĘTRZNE REGULACJE

Ze względu na różne profile produkcyjne i usługowe spółek Grupy TAURON ich wpływ na środowisko jest istotnie zróżnicowany, w wyniku czego zasady Polityki Środowiskowej są przenoszone w indywidualnych dokumentach wewnętrznych poszczególnych spółek, adekwatnie do ich roli w systemie wartości Grupy TAURON.

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko jest skutecznie realizowana przy uwzględnieniu specyfiki sektora, rozwoju techniki oraz dostępu do technologii przyjaznych środowisku. Część spółek Grupy TAURON posiada wdrożony certyfikowany system zarządzania środowiskowego według normy ISO14001. TAURON Wytwarzanie, reprezentująca konwencjonalne wytwarzanie energii, dodatkowo otrzymała Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS, unijny system certyfikacji środowiskowej, służący tworzeniu w organizacji kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie.

Oddany do eksploatacji w listopadzie 2020 r. blok 910 MW charakteryzuje się najwyższymi standardami jakości zarządzania środowiskowego, wysoką sprawnością przemiany energii paliwa w energię elektryczną oraz wyposażony został w najnowocześniejsze urządzenia ochrony środowiska w zakresie oczyszczania spalin, przygotowania wody i oczyszczania ścieków. Paliwo dla nowego bloku charakteryzuje jeden z najlepszych na rynku poziomów jakości.

Grupa TAURON na bieżąco monitoruje główne aspekty bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko swojej działalności operacyjnej. Do tego typu działań zaliczyć należy, np. monitoring wielkości emisji do powietrza związków NOx, SO2 i pyłów.

305-7. Emisje związków NOx, SO2 i innych istotnych związków do powietrza przez Grupę TAURON w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
ŁĄCZNIE
2020 r.
2019 r.
NOx 7 490 740 10 708 789
SO2 7 050 794 10 385 711
Pył całkowity 435 182 636 538
Inne (w tym metan) 34 881 760 33 521 927
Suma wszystkich emisji do powietrza [kg] 49 858 476 55 252 966

305-7. Emisje związków NOx, SO2 i innych istotnych związków do powietrza przez Grupę TAURON w latach 2019-2020 w podziale na poszczególne spółki

Eksportuj do Excela
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Wydobycie Nowe Jaworzno Grupa TAURON 1) ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
NOx 684 770 6 238 530 9 394 343 1 102 230 1 275 974 37 668 37 701 111 628 7 490 74 10 708 789
SO2 27 32 5 392 053 8 312 491 1 537 689 2 017 940 55 188 55 248 65 837 7 050 794 10 385 711
Pył całkowity 6 507 8 440 282 085 438 670 82 311 139 994 44 372 49 434 19 907 435 182 636 538
Inne 0 0 4 551 863 6 121 356 1 366 787 1 755 165 28 956 862 25 645 406 6 248 34 881 760 33 521 92
Suma wszystkich emisji do powietrza [kg] 7 218 9 242 16 464 532 24 266 861 4 089 017 5 189 074 29 094 090 25 787 789 203 620 49 858 476 55 252 966

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

305-7. Operacyjne limity emisji istotnych związków do powietrza w poszczególnych spółkach Grupy TAURON obowiązujące w 2020 r.

Eksportuj do Excela

 

ŹRÓDŁO
Maksymalna wartość roczna (tony)
NOx
SO2
Pył
TAURON Wytwarzanie 31 198,7 43 872,9 4 136,0
TAURON Ciepło 3 037,6 4 234,2 469,4
Nowe Jaworzno Grupa TAURON 3 380,6 3 380,6 227,8
TAURON Wydobycie 37,8 55,6 63,3
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nie ustalono* Nie ustalono* 36,2

*Nie określa się emisji dla substancji, której emisja nie powoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia lub 10% dopuszczalnych poziomów w powietrzu uśrednionych dla godziny.

Wielkości emisji Grupy TAURON w 2020 r. są znacznie poniżej poziomów określonych jako maksymalne dopuszczalne roczne ładunki substancji wprowadzanych do powietrza według pozwoleń. Powyższe wynika z faktu, że wszystkie pracujące jednostki wytwórcze TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło osiągają poziom stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu poniżej obecnych wartości dopuszczalnych, a poziomy stężeń SO2 i NO2 dla bloków klasy 200 MW i kotłów biomasowych (OZE) osiągają poziom zbliżony do nowych, niższych wartości granicznych określonych w Konkluzjach BAT, które będą obowiązywały od 2021 r.

W 2020 r., pomimo pandemii COVID-19, zakończono prawie całość zaplanowanych na ten okres zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją instalacji ochrony powietrza w Elektrowniach Łaziska i Jaworzno III, dzięki czemu planowane do dalszej eksploatacji bloki węglowe, będące jednocześnie uczestnikami rynku mocy, będą przygotowane do sierpnia 2021 r. na nowe wymagania środowiskowe określone w Konkluzjach BAT, mających wówczas zacząć obowiązywać.

Koszty i nakłady w Grupie TAURON na realizacje związane z ochroną środowiska (bez nakładów związanych z klimatem)

Eksportuj do Excela
Łączne koszty ochrony środowiska w Grupie TAURON
307 mln zł
w tym nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska 280 mln zł
Udział nakładów inwestycjach w kosztach ochrony środowiska ok. 91 %
Udział nakładów inwestycjach związanych z ochroną środowiska w łącznych nakładach inwestycyjnych Grupy ok. 7 %

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAURON na realizacje związane bezpośrednio z ochroną środowiska w 2020 r. wynosiły blisko 280 mln zł, co stanowiło ok. 91 % łącznych wydatków na ochronę środowiska w Grupie TAURON i ok. 7 % nakładów, tym samym zwiększając wartość środków trwałych służących ochronie środowiska.

PODJĘTE DZIAŁANIA PRZYNOSZĄCE EFEKTY ŚRODOWISKOWE I UZYSKANE REZULTATY

Zmodernizowane pod kątem ekologicznym węglowe bloki energetyczne spełniać będą wymagania Konkluzji BAT i jednocześnie przyczynią się do dalszego obniżania emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu do powietrza oraz do dodatkowej redukcji emisji innych zanieczyszczeń powietrza, takich jak chloro- i fluorowodór oraz rtęć.

Program dostosowania jednostek wytwórczych Grupy TAURON do warunków pracy obowiązujących po 2021 r. obejmował inwestycje ekologiczne w TAURON Wytwarzanie w zakresie:

  • Elektrownia Jaworzno III, bloki nr 1, 3, 5 – budowa katalitycznych instalacji odazotowania spalin (SCR),
  • Elektrownia Łaziska, bloki nr 9, 10, 11, 12 – modernizacja istniejących instalacji odazotowania spalin (SCR),
  • Elektrownia Łaziska, bloki nr 9 i 10 – modernizacja instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS) wraz z zabudową dodatkowego poziomu odsiarczania, łączenia kanałów spalin oraz budową nowych przewodów spalin z tworzyw sztucznych w kominie,
  • Elektrownia Łaziska – modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji odsiarczania spalin (IOS).

Całkowity budżet Programu na podstawie zawartych umów na realizację w powyższym zakresie wynosi obecnie (z uwagi na wystąpienie COVID-19 możliwe powiększenie budżetu) ok. 270 mln zł, z czego w 2020 r. wydatkowano ok. 234,5 mln zł.

Program dostosowania do Konkluzji BAT w zakresie inwestycji proekologicznych w większości został zakończony w grudniu 2020 r., a jego zamknięcie m.in. z uwagi na uwarunkowania COVID-19 przewidywane jest w drugiej połowie 2021 r., po przeprowadzeniu cyklu pomiarów gwarancyjnych, w ramach których sprawdzeniu podlegały będą dopuszczalne poziomy emisji zgodne z wymaganiami lub ostrzejsze od Konkluzji BAT.

Pozostałe jednostki produkcyjne Grupy TAURON, które będą eksploatowane w kolejnych latach od 2021 r. i dla których obowiązywać będą wymagania Konkluzji BAT również je spełnią, gdyż albo zostały zmodernizowane w latach ubiegłych w taki sposób, że spełniają wymagania Konkluzji BAT lub też uzyskały stosowne odstępstwa.

Przewidywane efekty ekologiczne dla środowiska z realizacji Programu BAT i określone wyłącznie dla zmodernizowanych jednostek wytwórczych Grupy TAURON (bloki Elektrowni Łaziska i Elektrowni Jaworzno III) pozwolą w kolejnych latach na zmniejszenie emisji do powietrza tlenków siarki i tlenków azotu w porównaniu do 2019 r. o wartości:

  • redukcja emisji SO2 – zmniejszenie emisji łącznie o ok. 153 ton/rok (bloki 9 i 10 w Elektrowni Łaziska),
  • redukcja emisji NOx – zmniejszenie emisji łącznie o ok. 697 ton/rok (bloki 1, 3, 5 w Elektrowni Jaworzno III oraz bloki 9-12 w Elektrowni Łaziska).

TAURON Ciepło jest obecnie w trakcie realizacji inwestycji w Kamiennej Górze, polegającej na wykonaniu układu kogeneracyjnego o mocy ok. 3 MW na paliwo gazowe, co stanowi kolejny etap odchodzenia od paliw stałych w procesie generacji ciepła sieciowego.

W ramach inwestycji i zrównoważonego rozwoju realizowano zadania związane z przyłączaniem nowych obiektów do sieci ciepłowniczych TAURON Ciepło oraz kontynuowano Program Likwidacji Niskiej Emisji poprzez kolejne przyłączanie obiektów indywidualnych, dotychczas ogrzewanych paliwami stałymi.

TAURON Ciepło wykonał modernizację gospodarki wodnej w Zakładzie Wytwarzania Tychy.

TAURON Dystrybucja, na bieżąco realizując modernizacje i odtworzenie istniejącego majątku zwłaszcza związanego z przebudową rozdzielni, stacji wnętrzowych czy GPZ, przyczynia się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa gleby i wód podziemnych.

Grupa TAURON bierze odpowiedzialność za dbanie o środowisko naturalne i konsekwencje korzystania z jego zasobów. Spółki Grupy szacują, że wysokość opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w 2020 r. wynosi ok. 30,43 mln zł, co zilustrowano poniżej.

Wysokość szacowanych do uiszczenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania przez Grupę TAURON ze środowiska należnych za 2020 r.

Eksportuj do Excela
Lp.
Nazwa spółki
Opłaty1) za gospodarcze korzystanie ze środowiska należne za 2020 r. (tys. zł)
1. TAURON Wytwarzanie 11 520
2. TAURON Wydobycie 14 973,5
3. TAURON Ciepło 2 393
4. TAURON Dystrybucja 199,9
5. KW Czatkowice 60,0
6. TAURON Nowe Technologie < 0,8**
7. TAURON Obsługa Klienta 2,2
8. TAURON Ekoenergia 543,3*, **
9. TAURON Sprzedaż < 0,8**
10. Bioeko Grupa TAURON 4,4
11. Nowe Jaworzno Grupa TAURON 785 ***
12. Wsparcie Grupa TAURON 2,9
Suma
30 484,2

1) Częściowo dane szacunkowe, nie zamknięto rozliczenia rocznego.
* Opłata za pobór wód do celów elektrowni wodnych liczona wg stawki 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej w obiektach energetyki wodnej w 2020 r. wynosi 543,3 tys. zł.
** Zakres korzystania ze środowiska nie generuje opłat, gdyż ich wysokość znajduje się poniżej progu, od którego się wnosi opłaty.
*** Łącznie za 2020 r. z okresu rozruchu i po przekazaniu do eksploatacji.

Grupa TAURON, kierując się zasadą zasobooszczędności, na bieżąco monitoruje i optymalizuje również zużycie wody wykorzystywanej do celów technologicznych. Realizowane jest to poprzez zamykanie obiegów wodnych i zawracanie wody o stosunkowo dobrych parametrach do innych procesów produkcyjnych, o mniejszych wymaganiach w celu ponownego jej wykorzystania.

Obiekty energetyki Grupy posiadające najwyższe sprawności wytwarzania (Blok 910 MW należący do NJGT oraz Elektrownia Łagisza w Będzinie należąca do TAURON Wytwarzanie) i najwyższe wymagania jakościowe dla obiegów parowo-wodnych, wyposażone zostały w instalacje przygotowania wody w oparciu o nowoczesne techniki membranowe. Oznacza to minimalne zużycie chemikaliów w procesie uzdatniania, co sprawia, że cały proces jest bezpieczny dla środowiska naturalnego. W części procesów uzdatniania wody zamiast chemikaliów wykorzystywane są procesy elektrolizy. Pobór wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych przez Grupę TAURON w 2020 r. obrazują poniższe zestawienia.

303-3. Łączny pobór wody według źródła w Grupie TAURON w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
[m3/rok]
ŁĄCZNIE
2020 r.
2019 r.
rzeki 117 712 190 143 447 469
obszary podmokłe 0 0
wody podziemne 46 458 181 45 969 125
deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 318 988 163 701
wody z sieci miejskiej 3 613 660 5 359 483
Inne 15 941 437 17 752 749
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł 184 044 456 212 692 527

303-3. Łączny pobór wody według źródła w podziale na spółki w Grupie TAURON w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
[m3/rok]
TAURON Wydobycie
Kopalnia Wapienia „Czatkowice”
TAURON Wytwarzanie
TAURON Ciepło
TAURON Ekoenergia
Nowe Jaworzno Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora), w tym wody z obszarów podmokłych
rzeki 0 0 48 465 42 556 117 350 726 142 955 276 312 999 449 637 0 0 0 117 712 190 143 447 469
obszary podmokłe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe:
wody podziemne 45 471 280 44 883 908 92 89 986 281 1 084 646 0 0 528 482 0 46 458 181 45 969 125
deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 0 0 0 0 318 988 163 701 0 0 0 0 0 318 988 163 701
wody z sieci miejskiej 792 963 159 789* 22 688 13 563 1 680 253 4 053 940 1 116 587 1 130 698 1 169 1 494 0 3 613 660 5 359 483
Inne 0 0 0 0 14 565 846 16 736 118 759 936 1 016 631 0 0 615 655 15 941 437 17 752 749
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł 46 264 243 45 043 697 71 245 56 208 134 902 094 164 993 681 2 189 522 2 596 966 1 697 1 976 615 655 184 044 456 212 692 527

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).
* Zakład Górniczy Janina – Inicjatywa „Zwiększenie wykorzystania wody z własnych źródeł w procesach technologicznych”. Osiągniętym celem jest ograniczenie zakupu wody z Wodociągów Chrzanowskich sp. z. o.o.

Grupa TAURON nieustannie optymalizuje procesy oczyszczania ścieków. Modernizowane są również metody oczyszczania ścieków. Jakość i ilość ścieków podlega bieżącemu monitoringowi.

306-1. Całkowita objętość ścieków [m3] Grupy TAURON w latach 2019-2020 według jakości i miejsca ich przeznaczenia

Eksportuj do Excela
Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych
ŁĄCZNIE [m3]
2020 r.
2019 r.
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 815 147 842 750
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 524 515
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych:
Rzeki 128 817 551 166 320 385
Inne 153 285 0
Całkowita objętość ścieków 129 786 507 167 163 649

306-1. Całkowita objętość ścieków [m3] Grupy TAURON w latach 2019-2020 według jakości i miejsca ich przeznaczenia, w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych
Objętość ścieków [m3]
Kopalnia Wapienia „Czatkowice”
TAURON Wytwarzanie
TAURON Wydobycie
TAURON Ciepło
TAURON Ekoenergia
Nowe Jaworzno Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 0 0 114 400 109 395 287 587 291 774 412 367 440 460 793 1 121 0 815 147 842 750
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 0 0 0 0 385 372 0 0 139 143 0 524 515
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych:
Rzeki 33 605 28 672 85 205 063 123 329 315 43 455 515 42 801 956 122 855 159 966 513 476 0 128 817 551 166 320 385
Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 285 * 153 285 * 0
Całkowita objętość ścieków 33 605 28 672 85 319 463 123 438 710 43 743 487 43 094 102 535 222 600 426 1 445 1 740 153 285 129 786 507 167 163 649

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

* Odprowadzanie ścieków systemem zakładowej kanalizacji do oczyszczalni spółki TAURON Wytwarzanie (umowa cywilno-prawna) i dalej po czyszczeniu odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych.

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – PODJĘTE DZIAŁANIA I UZYSKANE REZULTATY

Grupa TAURON podejmuje liczne działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. W tym aspekcie aktywnie poszukuje również nowych kierunków i obszarów działań w celu ponownego wykorzystania ubocznych produktów swojej działalności. W tym celu, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy), prowadzi gospodarkę użytecznego zagospodarowania ubocznych produktów spalania oraz wydobycia.

306-2. Całkowita waga odpadów [t] niebezpiecznych według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
2020 r.
2019 r.
Ponowne wykorzystanie 101,6 6,1
Recykling 541,4 137,7
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 103,0 1 086,3
Unieszkodliwianie 148,8 186,6
Magazynowanie 5,1 45,5
Inne* 52,4 141,0
CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW 952 1 603

* Grupa nie generuje odpadów jądrowych.

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

306-2. Całkowita waga odpadów [t] Grupy TAURON w latach 2019-2020 według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem, w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
Waga odpadów niebezpiecznych [tony]
Kopalnia Wapienia „Czatkowice”
TAURON Wytwarzanie
TAURON Wydobycie
TAURON Ciepło
TAURON Ekoenergia
TAURON Dystrybucja
Nowe Jaworzno Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Ponowne wykorzystanie 0,0 0,0 9,3 6,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 92,3 0,0 0,0 101,6 6,1
Recykling  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 541,4 137,7  0,0 541 138
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 0,0 0,0 76,6 51,9 0,0 0,0 8,0 1,1 0,0 0,0 18,4 1 033,4 0,0 103 1 086
Unieszkodliwianie 0,0 0,0 10,1 5,1 0,0 0,0 3,0 7,9 0,0 0,0 135,7 173,6 0,0 149 187
Magazynowanie 0,0 0,0 0,5 12,0 3,4 1,9 1,0 1,3 0,0 0,0 0,2 30,3 0,0 5 46
Inne 26,2 27,2 0,0 0,0 26,2 38,5 0,0 0,0 0,0 75,35 0,0 0,0 0,0* 52 141
CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW 26,2 27,2 96,5 75,1 29,6 40,4 12,0 10,3 0,0 75,4 788,0 1 375,0 0,0* 952 1 603

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).
*Z uwagi na krótki okres pracy bloku po przekazaniu do eksploatacji, odpady eksploatacyjne mogące stanowić źródło odpadów niebezpiecznych nie podlegały bilansowaniu. Odpady tego typu z usług serwisu są zagospodarowywane przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne.

306-2. Całkowita waga odpadów [t] innych niż niebezpieczne w latach 2019-2020 według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Eksportuj do Excela
2020 r.
2019 r.
Ponowne wykorzystanie 0 0,0
Recykling 3 606 2 200,1
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 1 434 488 1 249 574,6
Unieszkodliwianie 274 1360,3
Składowanie 8 958 5 539,5
Magazynowanie 30 701 104 375,6
Kompostowanie 0 0,0
Inne 251 644 3 924,2
CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW 1 729 672 1 366 974

306-2. Całkowita waga odpadów [t] innych niż niebezpieczne w latach 2019-2020 według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem, w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
Waga odpadów innych niż niebezpieczne [tony]
Kopalnia Wapienia „Czatkowice”
TAURON Wytwarzanie
TAURON Wydobycie
TAURON Ciepło
TAURON Ekoenergia
TAURON Dystrybucja
Nowe Jaworzno Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Ponowne wykorzystania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recykling 0 0 872 168 0 0 0 0 0 0 2 734 2 032 4 672 3 606 2 200
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 0 0 166 308 184 172 1 231 386 846 401 36 304 218 022 0 0 490 979 1 374 1 434 488 1 249 575
Unieszkodliwianie 0 0 14 169 0 0 9 8 0 0 251 1 183 1 241 274 1 360
Składowanie 0 0 8 958 5 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 958 5 540
Magazynowanie 0 0 893 436 28 485 103 463 1 323 422 0 0 0 55 0 30 701 104 376
Kompostowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne 286 178 2 005 3 065 248 883 554 0 0 200 127 0 0 269 251 644 3 924
CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW 286 178 179 050 193 550 1 508 754 950 418 37 636 218 452 200 127 3 475 4 249 269 1 729 672 1 366 974

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

W 2020 r. wytworzono 4,3 mln Mg ubocznych produktów procesowych pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia węgla, z czego aż 65% zostało wprowadzone na rynek jako pełnowartościowe produkty do wykorzystania m.in. w budownictwie, drogownictwie, górnictwie czy rolnictwie. Oznacza to, że w 2020 r. udział produktów ubocznych do odpadów wzrósł o 14% względem 2019 r. Pozostała część odpadów została przekazana dalszym uprawnionym odbiorcom, z którymi spółki Grupy TAURON mają podpisane umowy gwarantujące ich dalsze gospodarcze wykorzystanie m.in. w rekultywacji, makroniwelacji i wypełnianiu pustek poeksploatacyjnych w górnictwie.

Struktura wprowadzania na rynek popiołów, żużli, gipsu i kruszyw wydobywczych wytwarzanych w Grupie TAURON w 2019 r.

Struktura wprowadzania na rynek popiołów, żużli, gipsu i kruszyw wydobywczych wytwarzanych w Grupie TAURON w 2020 r.

Grupa TAURON dąży do wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Planuje się, aby maksimum wytwarzanych odpadów procesowych wykorzystywać w ramach Grupy TAURON, ograniczając tym samym zużycie surowców naturalnych oraz ograniczając ślad środowiskowy.

TAURON Wytwarzanie w 2020 r. wprowadził na rynek aż 100% popiołów lotnych i żużli energetycznych, jako produkty uboczne, pochodzących z 6 elektrowni systemowych, do wykorzystania w budownictwie, drogownictwie, górnictwie i rolnictwie. Popioły lotne i żużle z nowego bloku 910 MW, należącego do spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON, charakteryzują się tak dobrą jakością, że od przekazania bloku do eksploatacji w listopadzie 2020 r. są wprowadzane na rynek jako produkty uboczne, uzyskując tym samym status pełnowartościowych, certyfikowanych materiałów budowlanych.

W zakładach energetycznych Grupy TAURON w 2020 r. wytworzono 132 tys. Mg popiołów, które trafiły do kopalń jako cenny surowiec do wykorzystania w prewencji przeciwpożarowej. Popioły pochodzące z elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON pokrywają 100% zapotrzebowania na popioły do prewencji pożarowej w kopalniach TAURON Wydobycie.

W TAURON Ciepło 100% ubocznych produktów spalania energetycznego paliw, tj. 181 tys. Mg trafia do ponownego wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

Struktura i ilość wprowadzanych na rynek ubocznych produktów spalania i wydobycia wytworzonych w Grupie TAURON w 2020 r.

TAURON Wydobycie przetwarza odpady powydobywcze, dzięki czemu otrzymywane są pełnowartościowe kruszywa budowlane i drogowe. W 2020 r. trafiło na rynek 772 tys. Mg kruszyw oraz materiałów wyprodukowanych na bazie odpadów powydobywczych. Bardzo dobre parametry jakościowe wytwarzanych z ZG Brzeszcze kruszyw pozwoliły na zmianę ich statusu na produkty uboczne bez konieczności poddawania ich jakimkolwiek dodatkowym procesom przetwarzania.

Grupa stawia na lokalną współpracę i wykorzystanie surowców pochodzenia odpadowego, wykorzystując zmagazynowane odpady w osadnikach i magazynach odpadów. Ponad 800 000 ton popioło-żużli trafiło na budowę drogi ekspresowej S19 w okolicach elektrowni Stalowa Wola.

Wszystkie powyższe działania przyczyniają się do ograniczania wykorzystywania zasobów naturalnych, np. piasku czy żwiru.

W 2020 r. zakończono rekultywację składowiska odpadów energetycznych w Kędzierzynie-Koźlu po byłej Elektrowni Blachownia. Odpady do składowania na tym składowisku zaprzestano przyjmować w styczniu 2014 r., zaś w 2019 r. przystąpiono do jego ostatecznego zamknięcia. Składowisko odpadów paleniskowych jest składowiskiem nadpoziomowym i łącznie zajmuje powierzchnię ok. 74 ha. Rekultywacja była prowadzona dwuetapowo jako rekultywacja techniczna i biologiczna.

 

BIORÓŻNORODNOŚĆ – PODJĘTE DZIAŁANIA I UZYSKANE REZULTATY

Grupa posiada wiedzę o zlokalizowanych w obszarze jej oddziaływania obszarach cennych przyrodniczo, w tym obszarach sieci NATURA 2000. Jeden z takich obszarów jest nawet utworzony w ramach infrastruktury przemysłowej Zakładu Górniczego Brzeszcze, która powstała ze względu na ochronę hydrotechniczną Górnej Wisły przed zasolonymi wodami dołowymi, pochodzącymi z odwadniania kopalń węgla kamiennego. Zbiornik retencyjno-dozujący wód dołowych „Brzeszcze” oraz miejsce zrzutu znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy w Brzeszczach” PLB 120009 o powierzchni 3 065,9 ha. Obszar ten obejmuje kompleksy stawów hodowlanych w dolinie Górnej Wisły, położone po obu stronach rzeki. Wisła meandrując w swej dolinie, tworzy niewielkie starorzecza. W ostoi występuje 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (ze 180 zawartych w Dyrektywie) oraz 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi: bączek, czapla purpurowa, rybitwa białowąsa, ślepowron, kokoszka, krakwa, krwawodziób, śmieszka, zausznik. Stosunkowo wysoką liczebność osiąga: bąk, rybitwa czarna i perkoz dwuczuby.

Dodatkowo Kopalnia Wapienia „Czatkowice” prowadzi wynikający z przepisów prawa monitoring przyrodniczy.

TAURON Ekoenergia zakończył trzyletni monitoring porealizacyjny w zakresie awifauny i chiropterofauny, przeprowadzany dla farmy wiatrowej Marszewo (18 MW – Nosalin), zlokalizowanej w sąsiedztwie miejscowości Nosalin i Pałowo, gmina Postomino. W lutym 2020 r. wyniki monitoringu porealizacyjnego, wskazujące na niewielką skalę kolizji fauny z turbinami farmy wiatrowej, zostały zatwierdzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, który zaakceptował je w całości i tym samym nie wniósł zastrzeżeń do dalszego funkcjonowania obiektu.

Główne wnioski z monitoringów przeprowadzonych w 2020 r. przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” przedstawiają się następująco:

- z monitoringu chiropterofauny

W 2020 r. w ramach monitoringu chiropterofauny przeprowadzono badania w schronieniach zimowych nietoperzy oraz na terenie ich żerowisk. W penetrowanych schronieniach zimowych stwierdzono zimowanie 578 nietoperzy z 8 gatunków. Stan populacji podkowca małego i nocka orzęsionego (nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej) na zimowiskach jest właściwy (ocena FV). W przypadku podkowca małego, nocka dużego i nocka orzęsionego w największych zimowiskach Jaskini Nietoperzowej i Jaskini Racławickiej obserwowany jest sukcesywny wzrost liczebności. W przypadku pozostałych obiektów i nietoperzy nie są obserwowane negatywne zmiany w stosunku do lat poprzednich, zarówno jeśli chodzi o ocenę liczebności populacji nietoperzy, jak i stanu ich siedlisk. Ocena warunków siedliskowych jednego z kluczowych zimowisk Wyżyny Krakowskiej Jaskini Racławickiej nie uległa zmianie w stosunku do lat ubiegłych. W klasztorze w Czernej stwierdzono obecność dwóch kolonii rozrodczych nietoperzy podkowca małego i nocka orzęsionego. W przypadku obu gatunków liczebność kolonii była wyższa niż w latach wcześniejszych. Przeprowadzone odłowy i nasłuchy terenowe wskazują, że na obszarach, na których przeprowadzono nasadzenia drzew aktywność nietoperzy była nieco wyższa niż notowana w latach wcześniejszych.

- z oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz stopnia uszkodzenia drzew w otoczeniu kopalni

Przeprowadzone badania terenowe nie wykazały zmiany stanu siedlisk przyrodniczych oraz drzewostanów na terenie rezerwatu Eliaszówka, w obszarach Natura 2000 „Czerna” i „Dolinki Jurajskie”. Monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych wykazał co prawda, że stan siedlisk przyrodniczych na tym terenie jest niezadowalający, ale jest to potwierdzenie poprzednich ocen dokonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Niższe oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych wiążą się przede wszystkim z zaburzonym składem oraz strukturą pionową i przestrzenną drzewostanów, co z kolei wynika z wcześniej prowadzonej gospodarki leśnej. Istotny wpływ na pogorszenie się stanu siedlisk przyrodniczych może mieć także ekspansja niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora). Nie są to jednak wskaźniki związane z eksploatacją wapienia w Kopalni „Czatkowice”.

Obserwowane uszkodzenia pni drzew i stopień defoliacji nie odbiegają istotnie od wartości typowych do podobnych drzewostanów w tym regionie geograficznym. Stopień uszkodzeń wzrasta wraz z wiekiem drzew i nie jest istotnie zależny od odległości od Kopalni. Powiązanie badań botanicznych z danymi z pomiarów pyłu zawieszonego również nie wykazało istotnych korelacji, które mogłyby wynikać z negatywnego wpływu stężenia pyłu zawieszonego na badaną roślinność.

- z monitoringu ornitologicznego na terenach pasa ochronnego (zalesionego przez kopalnię)

Nadal obserwowano bardzo dużą bioróżnorodność ptaków – łącznie 32 gatunki, co jest porównywalne z obserwacjami z poprzednich lat. Różnorodność tę można wyjaśnić niedojrzałością (różne stadia sukcesji) opisywanego ekosystemu oraz działaniem czynnika ekotonu, który jest ostro zaznaczoną strefą przejściową pomiędzy różnymi biocenozami. W tym przypadku badany teren otoczony jest polami uprawnymi, łąkami oraz lasami, które w sposób zauważalny wpływają na monitorowany teren.

W 2020 r. stwierdzono 2 gatunki z załącznika 1 Dyrektywy Ptasiej – gąsiorka oraz jarzębatkę. Gatunki te znajdują w tej chwili optymalne warunki rozwoju na badanym obszarze.

Badany pas ochronny Kopalni Wapienia „Czatkowice” jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla lęgów wielu gatunków ptaków, w tym również tych, które są nieliczne lub zagrożone w skali Polski i Europy. Dzięki prawidłowej gospodarce na opisywanym terenie znajduje schronienie i ma możliwość rozmnożyć się dużo gatunków ptaków, w tym wiele takich, które są z roku na rok pozbawiane środowisk do rozrodu.

Ze względu na ochronę i przywracanie bioróżnorodności spółka TAURON Ekoenergia w 2020 r. rozpoczęła inwestycje mające na celu przywrócenie szlaków dla wędrownych gatunków ryb w rzece Bóbr w obrębie hydrowęzłów Olszna oraz Kraszewice. Przy projektowaniu przepławek dla ryb będą uwzględnione ryby łososiowate. Należy nadmienić, że obiekt Olszna położony jest w granicach obszaru Natura 2000 – obszary ptasie (PLB020005), zaś w wodach rzeki Bóbr z gatunków chronionych żyją obecnie: różanka, brzana, świnka, jelec, certa, karaś pospolity, śliz, koza pospolita, piskorz, pstrąg potokowy, troć wędrowna, lipień, miętus, głowacz białopłetwy, minóg rzeczny, minóg strumieniowy, węgorz.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Możliwość dostępu i korzystania z kapitału naturalnego

Kapitał produkcyjny