Polityka Klimatyczna

Polityka Środowiskowa Klienci i dostawcy
302-1, 302-3, 305-1, 305-5, EU1, EU2, EU28, EU29
Kapitał naturalny Kapitał naturalny
Kapitał produkcyjny Kapitał produkcyjny

Działania proklimatyczne Grupy TAURON rozpoczęły się przed ogłoszeniem Komunikatu 2019/C 209/01 oraz związanych z nim załączników (pierwszych dokumentów zapowiadających legislację w aspekcie proklimatycznym dla przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej). Grupa w maju 2019 r. wprowadziła Aktualizację Kierunków Strategicznych, w ramach której realizowany jest tzw. Zielony Zwrot TAURONA. W listopadzie 2019 r. Zarząd TAURON Polska Energia przyjął także w aspekcie powyższego do stosowania dokument pn. Polityka Klimatyczna Grupy TAURON.

Skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój to dwa główne postulaty Polityki Klimatycznej Grupy TAURON (Polityka Klimatyczna). Dokument ten wpisuje się również w założenia koncepcji strategicznej Zielony Zwrot TAURONA.

Celem Polityki jest wytyczanie kierunków przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój Obszarów biznesowych Grupy poprzez uczciwą transformację w kierunku osiągnięcia w przyszłości neutralności klimatycznej. Polityka stanowi dla Grupy TAURON podstawę zarządzania swoją działalnością tak, aby ograniczyć ryzyka związane z klimatem, zmniejszyć negatywny wpływ Grupy na klimat oraz zmaksymalizować pozytywne skutki zmian klimatu w całym łańcuchu wartości. Kompleksowe omówienie kwestii związanych z klimatem jest szczególnie istotne z uwagi na różnorodność źródeł wytwórczych w Grupie TAURON (przedstawionych poniżej).

EU1. Zainstalowana moc wytwórcza w Grupie TAURON w podziale na główne rodzaje surowca oraz wymogi regulacyjne w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa ŁĄCZNIE
2020 r. 2019 r.
Węgiel kamienny 7 157* 6 361
Gaz ziemny i koksowniczy 165 165
Biomasa 381 381
Olej opałowy 269 129
Energia wiatru 381 381
Energia wodna 133 133

* Przyrost mocy zainstalowanej w węglu jest związany z oddaniem w 2020 r. do eksploatacji wysokosprawnego bloku 910 MWe, który docelowo zastępuje „stare” bloki węglowe klasy 120 MWe, które ze względu na metodykę wykazywania mocy zainstalowanej na 31.12.2020 r. nadal są ujęte w koncesjach i decyzjach administracyjnych, jednakże rzeczywista produkcja z tych jednostek jest już zastępowana produkcją z nowego bloku.

Grupa posiada też mikroinstalacje fotowoltaiczne pracujące na potrzeby własne. W TAURON Ekoenergia na dachach budynków jest zainstalowane 12,26 kW paneli pracujących na potrzeby własne spółki, zaś w TAURON Dystrybucja 120 kW.

EU1. Zainstalowana moc wytwórcza w Grupie TAURON w podziale na główne rodzaje surowca oraz wymogi regulacyjne w podziale na spółki w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nowe Aktywa Wiatrowe
Suma 10 spółek
Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Węgiel kamienny 4186 MWe
953 MWt
4186 MWe
1071 MWt
307 MWe
796 MWt
307 MWe
797 MWt
914,6 MWe 7 157 6 361
Gaz ziemny i koksowniczy 164 MWt 164 MWt 1 MWt 1 MWt 165 165
Biomasa 105 MWe
166 MWt
105 MWe
166 MWt
40 MWe
70 MWt
40 MWe
70 MWt
381 381
Olej opałowy 140 MWt 129 MWt 129 MWt 269 129
Energia wiatru 201 201 180 180 381 381
Energia wodna 133 133 133 133

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON według koncesji stan na 31.12.2020 r.

EU1. Zainstalowana moc wytwórcza w Grupie TAURON w podziale na typy jednostek wytwarzania w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania: ŁĄCZNIE
2020 r. 2019 r.
Elektrownie (MWe) 5 720 4 805
Elektrownie (MWt) 1 259 1 237
Elektrociepłownie (MWe) 347 347
Elektrociepłownie (MWt) 1 014 1 014
Ciepłownie (MWt) 146 147

EU1. Zainstalowana moc wytwórcza w Grupie TAURON w podziale na typy jednostek wytwarzania w podziale na spółki w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania: TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nowe Aktywa Wiatrowe
Suma 10 spółek
Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Elektrownie (MWe) 4 291 4 291 334 334 180 180 914,6 5 720 4 805
Elektrownie (MWt) 1 259 1 237 1 237 1 237
Elektrociepłownie (MWe) 347 347 347 347
Elektrociepłownie (MWt) 1 014 1 014 1 014 1 014
Ciepłownie (MWt) 145 146 1* 1* 146 147

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON według koncesji stan na 31.12.2020 r.
* Kotłownia / ciepłownia zakładowa Kopalni Wapienia „Czatkowice”.

Jednym z istotniejszych zobowiązań w zakresie związanym ze zmianami klimatu jest deklaracja wsparcia działań na rzecz ograniczania globalnego ocieplenia, poprzez utrzymanie dynamiki wzrostu temperatury poniżej 2°C względem poziomów z okresu przedindustrialnego.

Polityka Klimatyczna Grupy TAURON odnosi się do wszelkiego rodzaju aktywności oraz działalności realizowanych w ramach łańcucha wartości Grupy, których skutki wpływają na zmiany klimatu bądź stanowią ich implikację, w szczególności obejmując:

 • działania umożliwiające ograniczenie globalnego ocieplenia,
 • działania w zakresie adaptacji Grupy TAURON do zachodzących zmian klimatu.

Polityka obowiązuje wszystkie spółki Grupy, chociaż dla każdej z nich wynikają z niej szczegółowe cele i zadania.

 

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I WEWNĘTRZNE REGULACJE

Polityka Klimatyczna TAURON jest zgodna z zapisami Komunikatu KE 2019/C209/01 oraz załącznikowego dla niej Raportu TCFD dla energetyki i wypełnia ich zapisy.

Wdrażane stopniowo w 2020 r. procedury należytej staranności uwzględniające kwestie klimatu zostały włączone w:

 • Zarządzanie ryzykiem – procesowe zarządzanie ryzykiem klimatycznym w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej (2020 r. – 2025 r. – 2030 r.) jest realizowane począwszy od 2020 r.
 • Zarządzanie majątkiem – adaptacja do zmian klimatu, mająca na celu ograniczenie wpływu ryzyk fizycznych, związanych z klimatem włączono w politykę zarządzania majątkiem Grupy TAURON od 2020 r.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim, szkoleniami i rekrutacją pracowników – Grupa nie posiada jeszcze odnoszącej się do zmian klimatycznych polityki wobec pracowników, natomiast jest świadoma konieczności jej przygotowania w najbliższym czasie, aby w następnych latach inwestować w umiejętności konieczne podczas przejścia na niskoemisyjne technologie.

Ze względu na to, że trzy spółki TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON są objęte obowiązkiem uczestnictwa w tzw. europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS), kwestie związane z klimatem są uwzględniane w operacyjnych procesach podejmowania decyzji w tych spółkach.
W 2020 r. w regulaminie organizacyjnym TAURON Polska Energia zaszły zmiany, w wyniku których powołano Obszar Klimatu.

Adaptacja do zmian klimatu

Polityka Klimatyczna określa podstawowe priorytety w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych, w szczególności w przypadku Obszarów biznesowych wrażliwych na zmienność temperatury, opadów i siły wiatru, są realizowane w ramach systemowego podejścia do Zarządzania Majątkiem.

Również wobec nowych działalności lub inwestycji, ryzyka związane ze zmianą klimatu są uwzględnianie jako dodatkowe kryterium ich oceny, w szczególności ryzyka fizyczne przy sytuowaniu nowych inwestycji.

Na podstawie dokumentu Polityka ekologiczna państwa 2030 oraz portalu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju), prowadzono identyfikację regionów bardziej narażonych na ryzyko fizyczne związane z klimatem, robiąc to w celu priorytetyzacji adaptacji majątku do zmian klimatu w regionach potencjalnie bardziej narażonych na ostre lub długotrwałe ryzyko fizyczne, związane z klimatem. Aktywa Grupy w większości zlokalizowane są w Polsce południowej, która według danych ujawnionych w Polityce ekologicznej państwa 2030 oraz w systemie ISOK jest mniej narażona na pustynnienie niż obszary Polski centralnej. Ze względu na położenie aktywa Grupy są również poza obszarem mogącym przekształcać się w związku z prognozowanym podnoszeniem się poziomu morza.

Z uwagi na stosowane systemy chłodzenia, elektrownie konwencjonalne Grupy TAURON są w znacznie mniejszym stopniu narażone na konieczność ograniczania produkcji związanej z brakiem wody niż elektrownie posiadające tzw. otwarte systemy chłodzenia. Powyższe dobrze plasuje pod tym względem TAURON na tle innych grup energetycznych w Polsce i w Europie.

Konsekwencje ekstremalnych zjawisk pogodowych najsilniej są odczuwalne wobec spółek TAURON Ekoenergia i TAURON Dystrybucja.

W TAURON Ekoenergia susza hydrologiczna oraz opady o nierównomiernym charakterze, skutkujące dłuższymi okresami bezopadowymi, przerywanymi gwałtownymi opadami (deszcze nawalne), okresowo objawiają się brakiem możliwości produkcji prądu. Liczbę dni, w których z uwagi na niski lub zbyt wysoki stan wody w rzekach nie odbywała się produkcja w TAURON Ekoenergia przedstawiono poniżej.

Liczba dni bez produkcji w TAURON Ekoenergia za 2020 r. w wyniku niskich stanów wody w rzekach

Eksportuj do Excela
Rzeka Elektrownia Liczba dni w miesiącu bez produkcji
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Suma
Odra Brzeg 10 12 2 6 27 14 71
Janowice 5 5
Kopin 4 1 10 15
Wały Śląskie 3 14 17
Bóbr Bobrowice IV 5 2 6 4 17
Bobrowice II 4 2 9 2 17
Nysa Kłodzka Opolnica 20 11 1 3 15 17 4 71
Bystrzyca 4 16 5 5 7 37
Ławica 1 1 6 8
Nysa 1 9 10
Wisła Dąbie 4 7 11
Przewóz 5 5
Kamienna Szklarska Poręba II 3 24 27

W TAURON Dystrybucja wzrost częstotliwości i intensywności huraganów oraz silne wiatry, z towarzyszącymi im incydentalnie trąbami powietrznymi i wyładowaniami atmosferycznymi, mogą skutkować w skrajnych przypadkach awariami masowymi, a w konsekwencji zrywaniem linii energetycznych, a także okresowymi i punktowymi zalaniami. Procent tego typu awarii w Grupie TAURON Dystrybucja w 2020 r. zobrazowano poniżej.

Udział awarii masowych w awariach ogółem w TAURON Dystrybucja w 2020 r.

Eksportuj do Excela
Udział awarii masowych w awariach ogółem Liczba awarii masowych
9,7% 2

Awarie nierzadko skutkują przerwami w dostawach energii, których częstotliwość oraz długość trwania zobrazowano poniżej.

EU28. Częstotliwość przerw w dostawie energii do odbiorców spółki TAURON Dystrybucja w 2020 r.

Eksportuj do Excela
Rodzaj przerw SAIFI * (liczba przerw / odbiorcę / rok)
Planowane 0,19
Nieplanowane bez katastrofalnych 2,0
Nieplanowane z katastrofalnymi 2,0
Razem 2,19

* SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

EU29. Przeciętny czas trwania przerw w dostawie energii dystrybuowanej przez spółkę TAURON Dystrybucja w 2020 r.

Eksportuj do Excela
Rodzaj przerw SAIDI* (minuty / odbiorcę / rok)
Planowane 26,60
Nieplanowane bez katastrofalnych 98,0
Nieplanowane z katastrofalnymi 98,42
Razem 125,02

* SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Dla infrastruktury napowietrznej niekorzystne jest również częstsze występowanie temperatur oscylujących wokół zera stopni Celsjusza zimą oraz osłabienia drzewostanów, przez co drzewa stają się bardziej podatne na uszkodzenia powodowane wiatrem. Jest to mitygowane podejmowanymi działaniami, mającymi m.in. na celu zwiększanie udziału linii kablowych do napowietrznych (zobrazowane poniżej).

Cele i realizacje w zakresie adaptacji majątku dystrybucyjnego do zmian klimatu poprzez zwiększenie udziału linii kablowych SN w stosunku do sumarycznej długości linii SN (%) kabli/linii napowietrznych

Eksportuj do Excela
Miernik celu Wskaźnik długości linii kablowych SN w stosunku do sumarycznej długości linii SN (%)
Rok Cel Realizacja
2019 38,4
2020 38,65%* 38,73%
2025 41.00%*
2030 45,00%

* Cele na lata 2020 i 2025 zostały ponownie przeliczone z uwzględnieniem specyfiki nowych przyłączeń do sieci SN i dynamiki rozwoju OZE oraz zgodnie z prognozą specyfiki obciążenia sieci.

Konsekwencje częstszych ekstremów temperatury oraz występowanie łagodniejszych zim wpływają również na TAURON Ciepło, przy czym nie są to tylko niekorzystne oddziaływania. Według danych i analiz, na obszarze objętym działalnością TAURON Ciepło (aglomeracja śląsko-dąbrowska oraz Zawiercie i Olkusz) na przełomie ostatnich lat zimy są znacznie łagodniejsze. Fakt ten oczywiście przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na dostawy ciepła na cele ogrzewania mieszkań i budynków. Dodatkowym czynnikiem jest termomodernizacja budynków, która także ma wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Tendencje zmian w sezonie grzewczym obrazują poniższe rysunki.

Wykres średnioważonej temperatury powietrza w Polsce w trakcie trwania sezonu grzewczego - tendencja zmian w latach 2011-2020 [oC]

W analogicznym okresie – od 2002 r. do 2020 r. – długość sezonu grzewczego wydłużyła się o 20 dni, co w pewnym stopniu wpływa na zniwelowanie różnicy wynikającej ze wzrostu temperatury sezonu. Nie rekompensuje to jednak wzrostu temperatur zewnętrznych.

 

Długość sezonu grzewczego w latach 2002-2020. Dane dotyczą PEC Katowice w latach 2002-2011 i TAURON Ciepło w latach 2011-2020 [dni]

Porównując 2020 r. do 2019 r., w TAURON Ciepło produkcja ciepła jak i zapotrzebowanie na dostawy ciepła w okresie grzewczym kształtowały się na bardzo zbliżonym poziomie z bardzo małą różnicą w produkcji ciepła (spadek), wynoszącą ok. 0,5%. Długość sezonu i średnia temperatura sezonu grzewczego były na bardzo zbliżonym poziomie w 2020 r. i 2019 r., a sytuacja związana z koronawirusem nie wpłynęła na zmianę preferencji użytkowników ciepła sieciowego.

Oprócz długoterminowych planów redukcyjnych związanych z docelową zmianą miksu paliwowego Grupy, redukcja emisji gazów cieplarnianych odbywa się również poprzez pomniejsze bieżące działania redukcyjne, adekwatne do obszaru biznesowego.

305-5. Redukcja emisji gazów cieplarnianych przez Grupę TAURON w 2020 r.

Eksportuj do Excela
Inicjatywa Charakter inicjatywy
obowiązkowa (wynikająca z przepisów prawnych) / dobrowolna
Redukcja gazów cieplarnianych
[t CO2]
TAURON Wytwarzanie Zamiana rodzajów stosowanych paliw – konwersja kotła do spalania wyłącznie biomasy (Stalowa Wola, Jaworzno II) Dobrowolna 535 885
TAURON Ciepło Zmiana rodzaju stosowanych paliw Dobrowolna 199 243
KW „Czatkowice” Modernizacja układu technologicznego zakładu oraz likwidacja kotłowni węglowej o mocy 6 MWt Dobrowolna 2116
TAURON Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze zrealizował przy ul. W. Pola 47 inwestycję polegającą na budowie odnawialnych źródeł energii w postaci gruntowych pomp ciepła, współpracujących z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych. W związku z realizacją powyższej inwestycji zlikwidowana została dotychczasowa kotłownia Dobrowolna 248,2
TAURON Dystrybucja Zrealizowano termomodernizacje w 5 lokalizacjach (Oddział w Opolu – 3, oddział w Częstochowie – 1 oraz oddział w Jeleniej Górze – 1).
Zlikwidowana została kotłownia węglowa w Opolu
Dobrowolna 123,7*
SUMA REDUKCJI 737 616

* Ze względu na zmianę kotłowni i przekazanie usługi dostawy ciepła emisja GHG ze Scope 1 stała się Scope 2.

PODJĘTE DZIAŁANIA I UZYSKANE REZULTATY

 

Współpraca z partnerami na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

Grupa TAURON na bieżąco angażuje się w publiczną dyskusję na temat transformacji energetycznej dotyczącej kwestii związanych z klimatem. Pomimo pandemii COVID-19 również w 2020 r. podejmowała współpracę z partnerami pozabiznesowymi.

Dla pracowników TAURON Polska Energia w maju 2020 r. w ramach tzw. programu trenerów wewnętrznych odbyło się webinarium poświęcone Polityce Klimatycznej Grupy, w którym wzięło udział prawie 40 pracowników z różnych komórek organizacyjnych.

TAURON współpracował w pracach grupy roboczej dot. energetyki w ramach projektu Zeroemisyjna Polska 2050. Szansa dla gospodarki i klimatu, powołanej z inicjatywy WWF Polska. Projekt zakończył się we wrześniu 2020 r. publikacją raportu, a miał na celu stworzenie w grupie przedstawicieli sektora publicznego, biznesu oraz organizacji pozarządowych innego spojrzenia na problematykę neutralności klimatycznej w Polsce, wskazując na główne kierunki interwencji w obszarze budownictwa, energetyki, rolnictwa i leśnictwa oraz transportu.

Sprawy związane z transformacją energetyki były również na bieżąco omawiane podczas spotkań takich zespołów roboczych, jak Regionalna Rada ds. Energii przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów czy Zespół Regionalny dla Inicjatywy regionów górniczych przy Marszałku Śląskim. W 2020 r. TAURON był również włączony operacyjnie w prace nad Regionalnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji.

W listopadzie 2020 r. TAURON wsparł także organizację wydarzenia poświęconego zmianom klimatu, jakim był Metropolitalny Climathon 2020. Ten maraton kreatywności o ochronie klimatu w 2020 r. miał formę on-line, a był poświęcony zagadnieniu suszy w mieście. Ideą Climathonu jest wspólne opracowanie rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne w danym miejscu, w trakcie eventów trwających 24 godziny, które odbywają się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata z 47 państw. Metropolitalna edycja była w tym roku organizowana pod hasłem przewodnim: Metropolia w dobie ocieplenia klimatu – retencja wody i zapobieganie suszy.

Poprawa efektywności procesów produkcyjnych mających wpływ na zmiany klimatu

Model biznesowy Grupy TAURON wpływa zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na klimat. Istotne źródło emisji gazów cieplarnianych stanowi działalność związana ze spalaniem paliw kopalnych, będąca podstawową działalnością spółek TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło, Nowe Jaworzno Grupa TAURON oraz niezorganizowana emisja metanu do powietrza z należącego do TAURON Wydobycie Zakładu Górniczego Brzeszcze. Emisja metanu pochodzi z wentylacji kopalni, na którą spółka nie ma bezpośredniego wpływu i nie może jej kontrolować w technicznie uzasadniony sposób. Emisja stanowi tzw. pozabilansową emisję metanu, która jest wyliczana i uwzględniana do należnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Ponadto w ZG Brzeszcze funkcjonuje zakład odmetanowania kopalni, w którym w skali 2020 r. pozyskano i zagospodarowano (sprzedaż) 100% metanu w ilości ok. 40 mln Nm3 metanu, przez co nie stanowił on źródła emisji bezpośredniej metanu do atmosfery, a został wykorzystany w procesach spalania zewnętrznych podmiotów jako źródło energii.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych z działalności pobocznej TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, Nowe Jaworzno Grupa TAURON, a także pozostałych spółek Grupy, nie stanowią znaczącego udziału i przede wszystkim wiążą się ze spalaniem paliw w silnikach maszyn produkcyjnych i samochodów.

305-1. Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych [t CO2] przez Grupę TAURON w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
SUMA ŁĄCZNIE
2020 r. 2019 r.
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 8 848 777 11 080 519
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 227 458 1 114 956
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 460 623
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 16 954 19 847
Suma emisji bezpośrednich 10 093 648 12 215 945
Emisja biogenna 754 122 471 242

305-1. Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych przez Grupę TAURON w latach 2019-2020 w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
Emisja gazów cieplarnianych [t CO2]
Kopalnia Wapienia
„Czatkowice”
TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Dystrybucja Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 0 0 8 007 159 10 232 576 624 146 847 943 0 0 380 8 848 777 11 080 519
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 5 291 8 449 521 536 329 447 700 251 776 801 380 258 87 1 227 458 1 114 956
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 0 0 373,0 500,5 0 0 0 0 87 123 3 319 460 623
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 3 704 3 139 1 231 2 636 1 246 0 1 876 1 370 8 884 12 701 3 786 16 954 19 847
Suma emisji bezpośrednich 8 995 11 588 8 530 086 10 565 160 1 325 643 1 624 745 1 876 1 370  9 351 13 082 0 10 093 648 12 215 945
Emisja biogenna 535 361 413 089 218 761 58 152 0 0 0 754 122 471 242

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 do 31.12.2020 r.).

305-1. Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (CO2) dla Grupy TAURON za 2020 r. w związku z wykonywaną działalnością spółek (Scope 2)

Eksportuj do Excela
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych [t CO2e]
2020 Wyjaśnienia
Emisja pośrednia związana z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej oraz stratami przesyłu związanymi z dystrybucją energii 427 118 Obejmuje całość energii elektrycznej zakupywanej przez spółki Grupy i ilości energii elektrycznej związanej ze stratami przesyłu w związku z prowadzoną działalnością przez TAURON Dystrybucja S.A 1)
Emisja pośrednia związana z transportem paliw (w tym biomasy) 8 346 Obejmuje transport węgla i biomasy do spółek 2): TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło i Nowe Jaworzno Grupa TAURON 3)
Suma emisji pośrednich  435 464

1)Wskaźnik do wyliczenia pośrednich emisji GHG związany z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej oraz strat przesyłu przyjęto w oparciu o dane źródłowe: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy/tauron-sprzedaz-gze/struktura-paliw, tj. w jednakowej wielkości równej 0,733664 Mg CO2e / MWh.
2) Wskaźniki do wyliczenia pośrednich emisji GHG dla transportu materiałów przyjęto zgodnie z danymi źródłowymi: „Guidelines for Measuring and Managing CO2 Emission from Freight Transport Operations. A. McKinnon (UK)” odpowiednio:

 • ciężarowy transport paliw samochodowy – 62 g CO2e / tona-km (wartość średnia dla dwóch źródeł danych) oraz 68 140 298 tkm jako łączna ilość tonokilometrów wyliczona na bazie rzeczywistych mas ładunków paliw i uśrednionej długości tras drogowych,
 • kolejowy transport paliw – 22 g CO2e / tona-km oraz 187 341 015 tkm jako łączna liczba tonokilometrów wyliczona na bazie rzeczywistych mas ładunków paliw i uśrednionej długości tras kolejowych uwzględniających trasy przewozu paliw węglowych.

Tonokilometry uwzględniają masę przewożonych materiałów z miejsca początkowego załadunku paliw do miejsca przeznaczenia (spółki Grupy).
Tonokilometry dla transportu biomasy uwzględniają racjonalną uśrednioną odległość 70 km dla całego wolumenu biomasy od wytwórcy do miejsca przeznaczenia i z maksymalnym promieniem 100 km dla co najmniej 90% dostaw. Nie uwzględniano transportów rozpoczętych pod koniec 2019 r.
3) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

Działania podejmowane na rzecz klimatu znajdują również odzwierciedlenie w różnego rodzaju inwestycjach prowadzonych przez spółki Grupy TAURON w 2020 r. i latach poprzednich, które wpływają bezpośrednio i pośrednio na zmniejszenie zużycia paliw i energii oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji gazów do atmosfery.

 • Spółki Grupy podejmują szereg działań związanych z poprawą efektywności energetycznej, czego wyrazem jest pozyskanie w 2020 r. praw majątkowych efektywności energetycznej w liczbie 715 toe. Spółki Grupy o najwyższym potencjale oszczędności energii pierwotnej przygotowują się do wdrożenia systemu zarządzania energią.
 • W 2020 r. wzrosła liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych podłączonych do sieci energetycznej spółki Grupy o kolejne 64 stacje.
 • Spółka TAURON Nowe Technologie przeznaczona do obsługi i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie objętym działalnością Grupy w 2020 r. kontynuowała program wymiany oświetlenia na energooszczędne (ok. 28,4 tys. szt.), co pozwoli na roczne oszczędności w zużyciu energii finalnej u odbiorców (21 gmin) w szacowanej wielkości ok. 8 267 MWh/rok.
 • Pod koniec 2020 r. w TAURON Wytwarzanie zakończono budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie (5 MWe), przy czym efekty z produkcji w odnawialnym źródle energii będą rozliczane od 2021 r.
 • Przygotowanie i przystosowanie infrastruktury uwzględniającej konieczność adaptacji do zmian klimatu stanowi jedną ze znaczących pozycji w nakładach inwestycyjnych Grupy TAURON. W ramach tych działań prowadzono m.in. przebudowy i wymiany sieci (w tym dostosowanie do przyłączeń OZE), modernizacje stacji w celu podwyższenia ich sprawności, wymiany oświetlenia na energooszczędne, budowy infrastruktury „e-mobility” i „e-grid”.

Nakłady na realizacje związane z działaniami adaptacji do zmian klimatu

Eksportuj do Excela
Łączne nakłady inwestycyjne związane z działaniami adaptacji do zmian klimatu w Grupie TAURON 197 mln zł
Udział nakładów inwestycjach związanych z działaniami adaptacji do zmian klimatu w łącznych nakładach inwestycyjnych Grupy ok. 4,9%

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAURON na realizacje związane bezpośrednio z działaniami na rzecz klimatu i adaptacją do zmian klimatu w 2020 r. wynosiły blisko 197 mln zł, co stanowiło ok. 4,9% łącznych nakładów Grupy.

Pozytywny wpływ na klimat ma opierająca się w całości na produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych działalność Spółki TAURON Ekoenergia. W wyniku optymalizacji majątku produkcyjnego aktywów farm wiatrowych i sprzyjających warunków w lokalizacjach, w których one się znajdują, osiągnięto bardzo dobre rezultaty zarówno w postaci znaczącego zmniejszenia wskaźnika potrzeb własnych (efektywność), jak i w przyroście wyprodukowanej energii OZE.

EU2. Ilość energii elektrycznej i cieplnej wyprodukowanej netto przez Grupę TAURON w podziale na główne źródła energii w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ]
2020 r. 2019 r. 2020 r. 2019 r.
Węgiel kamienny 9 179 10 921 8 261 963 7 899 203
Muł 163 193 342 560 337 304
Gaz ziemny i koksowniczy 2,22 5,53 287 507 128 768
Biomasa 628 394 940 709 572 312
Energia wiatru 936 644 0 0
Energia wodna 395 356 0 0
Paliwa ciekłe 74 92 211 557 91 319
SUMA 11 377 12 604 10 044 296 9 028 906

EU2. Ilość energii wyprodukowanej netto wytworzonej przez Grupę TAURON w podziale na główne źródła energii, w podziale na spółki w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Nowe Aktywa Wiatrowe
Suma 10 spółek
Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ]
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Węgiel kamienny 8 100 9 812 3 032 232 2 384 473 848 1 108 5 229 731 5 514 730 0 0 0 0 230 9 179 10 921 8 261 963 7 899 203
Muł 108 123 168 483 156 756 55 71 174 076 180 548 0 0 0 0 0 163 193 342 560 337 304
Gaz ziemny i koksowniczy 2 6 3 940 5 077 0 0 283 567 123 691 0 0 0 0 0 2,22 5,53 287 507 128 768
Biomasa 473 370 669 275 409 379 154 24 271 434 162 933 0 0 0 0 0 628 394 940 709 572 312
Energia wiatru 0 0 0 0 0 0 0 0 472 462 464 182 0 936 644 0 0
Energia wodna 0 0 0 0 0 0 0 0 395 356 0 0 0 395 356 0 0
Paliwa ciekłe 73 91 102 868 35 797 1 1 108 689 55 522 0 0 0 0 0 74 92 211 557 91 319
SUMA 8 757 10 401 3 976 799 2 991 481 1 058 1 203 6 067 497 6 037 425 867 818 464 182 230 11 377 12 604 10 044 296 9 028 906

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

Zarówno założenie ocieplenia na poziomie najwyżej 2°C, jak i założenie ocieplenia o ponad 2°C, przełożą się na model biznesowy i strategię Grupy TAURON. Ich spodziewane konsekwencje mogą być natomiast inne w czasie. Zmianie będzie musiał stopniowo ulegać tzw. miks energetyczny wytwarzanej energii. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju, które będą odzwierciedlać proces transformacji oznaczają: Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZE (pierwsza z poniższych tabel) oraz Wskaźnik Redukcji Emisji (druga z poniższych tabel).

Cele w zakresie minimalnego deklarowanego średniorocznego przyrostu mocy w OZE planowanego przez Grupę TAURON w latach 2020-2030

Eksportuj do Excela
Poziom Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju w danym roku kalendarzowym
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju Cel 2020 Cel 2025 Cel 2027 Cel 2030
Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZE 8% 8% 8% 8%
Wartość osiągnięta 27 %

Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZE oznacza wskaźnik średniorocznego przyrostu mocy zainstalowanej w OZE, obliczany w następujący sposób:

gdzie:

JWZMOZE_r [%] oznacza jednostkowy wskaźnik zwiększenia mocy OZE w roku r;

WMOZE_r [%] oznacza wskaźnik zmiany mocy zainstalowanej;

r oznacza rok kalendarzowy;

2018 stanowi rok bazowy (kalkulacja została przyjęta w ślad za przyjęciem Polityki Klimatycznej Grupy TAURON w listopadzie 2019 r., a więc przed rozliczeniem 2019 r. w rozumieniu systemu handlu uprawnieniami do emisji).

Wskaźnik zmiany mocy zainstalowanej jest obliczany w następujący sposób:

gdzie:

WMOZE_r [%] oznacza wskaźnik zmiany mocy zainstalowanej;

MOZE_r [MWe] oznacza moc zainstalowaną z jednostek OZE w roku r, z wyłączeniem jednostek wykorzystujących biomasę w roku r oraz jednostek TAURON Ciepło.

MOZE_2018 [MWe] oznacza moc zainstalowaną z jednostek OZE w roku bazowym, z wyłączeniem jednostek wykorzystujących biomasę oraz jednostek TAURON Ciepło.

Minimalna deklarowana redukcja wskaźnika emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej brutto planowana w Grupie TAURON w latach 2018-2030 [Mg CO2/MWh]

Eksportuj do Excela
Poziom Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju w danym roku kalendarzowym
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju 2020 r. 2025 r. 2027 r. 2030 r.
Wskaźnik Redukcji Emisji 2% 2% 2% 2%
Wartość osiągnięta 6%

Wskaźnik Redukcji Emisji oznacza wskaźnik średniorocznej redukcji emisyjności CO2 przypadającej na produkcję energii elektrycznej brutto, obliczany w następujący sposób (z wyłączeniem jednostek TAURON Ciepło):

gdzie:

JWREr [%] oznacza jednostkowy wskaźnik redukcji emisji CO2 w roku r;

WECO2_r [MgCO2/MWh] oznacza wskaźnik emisji CO2 w roku r. rozliczanej w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;

WECO2_2018 [MgCO2/MWh] oznacza wskaźnik emisji CO2 w roku bazowym rozliczanej w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;

r oznacza rok kalendarzowy;

2018 stanowi rok bazowy (kalkulacja została przyjęta w ślad za przyjęciem Polityki Klimatycznej w listopadzie 2019 r., a więc przed rozliczeniem 2019 r. w rozumieniu systemu handlu uprawnieniami do emisji).

Wskaźnik emisji CO2 jest obliczany w następujący sposób:

gdzie:

WECO2_r [MgCO2/MWh] oznacza wskaźnik emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej brutto

ECO2(ee)r [MgCO2] oznacza emisje CO2 w roku r przypadające na produkcję energii elektrycznej brutto z paliw kopalnych i biomasy oraz OZE w roku r

Pee(brutto)r [MWh] oznacza produkcję energii elektrycznej brutto z paliw kopalnych i biomasy oraz OZE w roku r.

Zależność Grupy od kapitału naturalnego jest różna w różnych obszarach biznesowych. Obszar Wydobycia, Wytwarzania i Ciepła jest uzależniony od zasobów paliw kopalnych, które są mało wrażliwe na zmiany klimatu. Ich fizyczna dostępność nie jest bowiem uzależniona od tempa ocieplenia klimatu. Zależność Grupy TAURON od poszczególnych rodzajów kapitału naturalnego w latach 2019-2020 przedstawiona została w poniższych tabelach.

302-1. Całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych (własnych i zakupionych) w GJ (energia chemiczna paliw brutto) w Grupie TAURON w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
węgiel 87 111 351 107 648 968 12 732 980 15 729 478 0 0 0 0 0 0 2 172 985 102 017 316 123 378 446
gaz ziemny i koksowniczy 27 807 65 524 351 523 159 493 0 0 0 0 59 962 71 295 0 439 292 296 313
Muł 1 326 569 1 510 651 662 881 853 802 0 0 0 0 0 0 0 1 989 451 2 364 453
olej opałowy 882 855 1 014 513 144 724 78 864 0 0 0 0 0 0 65 839 1 093 417 1 093 377
paliwa ciekłe 16 606 22 209 16 822 162 316 25 315 18 493 1 344 1 960 49 990 42 355 194 110 270 247 333
SUMA 89 365 188 110 261 866 13 908 930 16 983 953 25 315 18 493 1 344 1 960 109 952 113 650 2 239 017 105 649 746 127 379 922

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

302-1. Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych w GJ (energia chemiczna paliw brutto) w Grupie TAURON w latach 2019-2020, w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Biomasa 5 712 043 4 478 060 2 072 414 546 983 0 0 0 0 0 0 0 7 784 457 5 025 044
energia wiatrowa 0 0 0 0 0 0 120 625 120 341 0 0 0 120 625 120 341
energia wodna 0 0 0 0 0 0 20 383 20 155 0 0 0 20 383 20 155
SUMA 5 712 043 4 478 060 2 072 414 546 983 0 0 141 008 140 49 0 0 0 7 925 465 5 165 540

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

302-1. Całkowite zużycie w energii (zakupionej i własnej) w podziale na jej rodzaje w GJ (energia zakupiona i wytworzona wykorzystana na potrzeby organizacji - ogrzewanie, chłodzenie, elektryczność, para) w Grupie TAURON w latach 2019-2020, w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
energia elektryczna 3 744 271 4 441 849 743 907 817 554 1 271 330 1 283 312 145 292 152 277 71 820 82 302 109 144  6 085 764 6 777 294
energia cieplna 772 116 744 191 194 107 200 250 240 356 253 551 956 984 4 962 0 77 068 1 289 565 1 198 976
SUMA 4 516 388 5 186 040 938 014 1 017 804 1 511 686 1 536 863 146 248 153 261 76 782 82 302 186 212 7 375 329 7 976 270

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

302-1. Sprzedaż energii w GJ (netto pomniejszona o potrzeby własne) w Grupie TAURON w latach 2019-2020, w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
energia elektryczna 30 821 153 36 654 304 3 809 911 4 331 014 0 0 3 120 101 2 944 537 0 0 0  38 579 789 43 929 855
energia cieplna 3 976 799 2 991 481 6 067 497 6 037 425 0 0 0 0 0 0 0 1 289 565 9 028 906
SUMA 34 797 952 39 645 785 9 877 408 10 368 43 0 0 3 120 101 2 944 537 0 0 0 48 624 086 52 958 760

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

302-1. Całkowite zużycie energii w GJ w Grupie TAURON w latach 2019-2020, w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
ŁĄCZNIE
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
całkowite zużycie energii przez organizację 60 262 672 80 280 182 7 041 950 8 180 302 1 511 686 1 555 356 -2 831 501 -2 648 820 131 782 195 952 1 596 605 67 713 194 87 562 971

1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres po przekazaniu do eksploatacji (od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r.).

Obszar OZE w zakresie generowania energii w elektrowniach wodnych jest silnie narażony na ryzyka postojów lub ograniczania produkcji w wyniku długotrwałych susz, przekładających się na zmniejszanie się zasobów wód powierzchniowych w dorzeczach, gdzie zlokalizowane są elektrownie wodne. TAURON Ekoenergia na bieżąco monitoruje te zjawiska i posiada inwentaryzację aktywów najbardziej narażonych na takie ograniczenia. Grupa na bieżąco monitoruje również poziom energochłonności związanej ze swoją działalnością, co pokazano we wskaźnikach poniższej tabeli.

302-3. Energochłonność w Grupie TAURON w 2020 r. w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Ekoenergia
Nowe Aktywa Wiatrowe
Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Wskaźnik energochłonności [%]
(zużycie energii na potrzeby własne / produkcja energii brutto)
11,51% 11,60% 8,13% * 8,24% * 4,48% 4,97% 0,68% 2,19% 11,64% **
Wskaźnik energochłonności – energia elektryczna, ee [%] (zużycie ee na potrzeby własne / produkcja ee brutto) 11,41% 11,18% 16,71% 16,22% 4,48% 4,97% 0,68% 2,19% 11,64% **
Wskaźnik energochłonności – ciepło [%] (zużycie ciepła na potrzeby własne / produkcja ciepła brutto) 12,31% 16,51% 2,74% * 2,74% *

* Nie uwzględnia uzupełniania strat czynnika w sieciach ciepłowniczych.
** Nie uwzględnia zużycia pary technologicznej na potrzeby rozruchowe bloku. Z uwagi na relatywnie krótki okres pracy po przejęciu bloku
do eksploatacji oraz z uwagi na trwające jeszcze prace związane z optymalizacją poszczególnych układów i instalacji, wskaźnik energochłonności będzie ulegał systematycznej poprawie do osiągnięcia wartości deklarowanej z etapu projektowania.

Grupa TAURON posiada zinwentaryzowane w trakcie audytów energetycznych możliwe zadania związane z ograniczeniem energochłonności. Na podstawie tych działań wyznaczone zostały cele związane z energochłonnością, które przedstawiają poniższe tabele.

Cele i uzyskane wyniki w zakresie energochłonności określone do osiągnięcia w Grupie TAURON do 2030 r.

Eksportuj do Excela
Spółka Cel 2019 r. 2020 r. Cel 2025 r. Cel 2030 r.
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Wskaźnik zużycia energii elektrycznej [kWh/t] 22,7 22,7 21,1 20,0
Wartość osiągnięta 22,6
TAURON Wydobycie Wskaźnik zużycia energii elektrycznej* [kWh/t] 70,9 60,0 50,8 48,3
Wartość osiągnięta 60,0

* Z wyłączeniem dodatkowego zużycia wynikającego z budowy Szybu Grzegorz.

Cele i uzyskane wyniki w zakresie energochłonności określone do osiągnięcia w Grupie TAURON do 2030 r. w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło Nowe Jaworzno Grupa TAURON
2020 2025 2030 2020 2025 2030 2025 2030
Wskaźnik energochłonności [%] (zużycie energii na potrzeby własne / produkcja energii brutto) 10,9% 11,1% 8,73%* 8,88% * 8,44% * 9,1% 8,63%**  8,16%**
Wartość osiągnięta 11,5% 8,13%*
Wskaźnik energochłonności – energia elektryczna, ee [%] (zużycie ee na potrzeby własne / produkcja ee brutto) 10,7% 10,8% 15,05% 15,61% 17,09% 10,5% 8,63%**  16%**
Wartość osiągnięta 11,4% 16,71%
Wskaźnik energochłonności – ciepło [%] (zużycie ciepła na potrzeby własne / produkcja ciepła brutto) 12,6% 13,9% 2,77% 2,98% * 2,89% * 9,2%
Wartość osiągnięta 12,3% 2,74%*

* Nie uwzględnia uzupełniania strat czynnika w sieciach ciepłowniczych. Wahania wskaźnika dla spółki TAURON Ciepło w perspektywie 2025 r. i 2030 r. wynikają ze zmiany: planowanego wzrostu zapotrzebowania na ciepło o ok. 1,6 TJ i oddanie do eksploatacji nowych gazowych źródeł wytwarzania ciepła, które uzupełnią dotychczasową infrastrukturę wysokosprawnej kogeneracji węglowej (nastąpi obniżenie jednostkowych wskaźników emisji).
** Cel wyznaczony przy założeniu średniorocznego obciążenia jednostki wytwarzania powyżej 70% nominalnej mocy znamionowej.

Określone na 2020 r. cele w zakresie wskaźników energochłonności dla spółek TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło osiągnęły wartości wyższe od zakładanych w zakresie energochłonności na produkcję energii elektrycznej. Można tu wskazać następujące przyczyny:

 • konieczność pracy bloków TAURON Wytwarzanie jako jednostek wytwórczych centralnie sterowanych, które stabilizowały system energetyczny w rejonie Polski południowej w bardzo zmiennych warunkach przepływów energii, również w wymianie międzynarodowej (import / eksport). Skutkowało to pracą bloków w nieoptymalnych punktach pracy (duża zmienność wydajności pojedynczych jednostek wytwórczych);
 • dużo częstsze niż zakładane liczby uruchomień i odstawień jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie;
 • wysoka produkcja ciepła w połączeniu z ograniczeniem pracy w kondensacji w TAURON Ciepło przełożyło się na nieznacznie lepszy wynik wskaźnika energochłonności na produkcję ciepła i gorszy od zakładanego na produkcję energii elektrycznej.

Cel i uzyskany wynik w zakresie strat przesyłowych określone do osiągnięcia w spółce TAURON Dystrybucja za 2020 r.

Eksportuj do Excela
Spółka Nazwa wskaźnika Cel 2020 Cel 2025 Cel 2030
TAURON Dystrybucja Wartość wskaźnika różnicy bilansującej * 4,14 % 3,96 % 3,90 %
Wartość osiągnięta 4,45 %

* Wskaźnik rozliczany na 31.12. za ostatnie 12 miesięcy, jako iloraz energii utraconej w sieci do wartości energii wprowadzonej do sieci.

Możliwości związane z klimatem

Ryzyko związane z klimatem może zostać przekształcone w możliwości dla Grupy poprzez oferowanie produktów i usług, które przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu lub przystosowania się do nich. Grupa TAURON obserwuje wyraźny trend następującego przekierowania wyborów konsumentów i klientów biznesowych na produkty i usługi, które są mniej szkodliwe dla klimatu. Jest to kluczowy czynnik wpływający na rozwój w  portfelu produktów tzw. linii EKO. Taka oferta zwiększa odporność portfela produktów na zmianę klimatu.

Linie produktowe EKO (klienci biznesowi i indywidualni) to produkty pozwalające m.in. na świadomy zakup przez klientów Grupy energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE lub w niskoemisyjnych źródłach wytwórczych i potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami niezależnych instytucji (Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, TUV Sud). Wyniki sprzedaży produktów EKO przedstawiono poniżej.

Przyrost w 2020 r. vs. 2019 r. sprzedaży produktów Grupy TAURON realizujących cel neutralności klimatycznej

Eksportuj do Excela
Sprzedaż wybranych produktów i usług Linii EKO Rodzaj miernika Przyrost
Linia produktowa EKO EKO Premium Wzrost wartości wydanych Certyfikatów pochodzenia 51,3%
EKO Biznes
EKO Standard
EKO prąd klient indywidualny Zmiana liczby klientów wybierających produkt na koniec okresu – r/r 162,2%
Fotowoltaika Zmiana ilości sprzedanych instalacji 567%
Kompensacja Mocy Biernej Zmiana ilości sprzedanych usług 81,8%
Audyt Energetyczny Przedsiębiorstw Zmiana ilości sprzedanych usług 16,7%
Realizacja wymiany oświetlenia ulicznego na niskoenergetyczne szt. 28 414

Co do zasady, TAURON nie zaciąga finansowania celowego, z którego środki są przeznaczone wprost na dane zadanie inwestycyjne, a pozyskuje środki umożliwiające finansowanie działalności ogólnokorporacyjnej oraz inwestycyjnej Grupy TAURON. Zgodnie z warunkami części umów TAURON jest zobowiązany do realizacji wskazanych inwestycji, dotrzymania określonych wskaźników zrównoważonego rozwoju, a także działania zgodnie z zasadami polityki środowiskowej i społecznej, których wykonanie potwierdza stosownymi raportami przekazywanymi do instytucji finansowych. Dodatkowo, w części umów finansowania, TAURON zobowiązuje się, iż nie przeznaczy środków z tego finansowania na finansowanie działalności związanej z działalnością obszaru wytwarzania i wydobycia.

Poniżej wskazano przeznaczenie środków pochodzących z poszczególnych źródeł finansowania Grupy TAURON na cele inwestycji służących minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności Grupy na klimat.

Zestawienie zaangażowania pozyskanego przez Grupę TAURON w zakresie inwestycji proklimatycznych

Eksportuj do Excela
Finansujący Instrument finansowania Kwota kredytu wynikająca z umowy Zadłużenie na 31.12.2020 r. Cel finansowania
Europejski Bank Inwestycyjny obligacje podporządkowane 190 000 000   EUR 190 000 000 EUR finansowanie inwestycji w celu rozwoju i modernizacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej w Polsce w latach 2016−2020 zgodnie ze swoim planem inwestycji strategicznych
Europejski Bank Inwestycyjny obligacje podporządkowane 350 000 000   PLN 350 000 000 PLN finansowanie inwestycji w sieć dystrybucji energii elektrycznej w południowej i południowo-zachodniej Polsce w latach 2018-2022
Europejski Bank Inwestycyjny obligacje podporządkowane 400 000 000 PLN 400 000 000 PLN finansowanie inwestycji w sieć dystrybucji energii elektrycznej w południowej i południowo-zachodniej Polsce w latach 2018-2022
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 295 000 000   PLN 191 750 000,00
PLN
finansowanie projektu inwestycyjnego, obejmującego dwa elementy składowe w obszarze rozbudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej, wdrożenia programu inteligentnych pomiarów oraz modernizacji i remontów istniejących niewielkich elektrowni wodnych
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 900 000 000
PLN
306 818 181
PLN
finansowanie realizacji 5-letniego programu inwestycyjnego (2011-2015), mającego na celu wzmocnienie, modernizację oraz rozbudowę sieci elektrycznych spółki TAURON Dystrybucja
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 300 000 000
PLN
30 000 000
PLN
finansowanie realizacji projektu, polegającego na budowie i rozruchu wysokoefektywnego bloku kogeneracyjnego najnowszej generacji opalanego węglem kamiennym (CHP, elektrociepłownia) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego na obszarze istniejącej elektrowni w Bielsku-Białej w południowej Polsce
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 210 000 000
PLN
21 000 000
PLN
finansowanie budowy eksploatacji nowego, opalanego biomasą kotła z paleniskiem fluidalnym cyrkulacyjnym (150 MWt) mającego zastąpić jeden z istniejących kotłów opalanych węglem, który zostanie wycofany z eksploatacji jako przestarzały, oraz remontu istniejącej turbiny parowej (50 MWe) wraz z infrastrukturą pomocniczą, na terenie Elektrowni Jaworzno III (Blok II) w południowej Polsce
Intesa Sanpaolo S.P.A. działająca za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.P.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce kredyt 750 000 000
PLN
750 000 000
PLN
pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji lub grup zadań inwestycyjnych Grupy TAURON obejmujących (i) szeroko pojętą energetykę oparta na odnawialnych źródłach energii oraz (ii) dystrybucję energii elektrycznej, w tym m. in. rozwój i modernizację sieci oraz przyłączanie nowych klientów, a także na refinansowanie istniejącego Zadłużenia Finansowego
Emisja obligacji serii A (TPE1025 1 000 000 000
PLN
1 000 000 000
PLN
Środki pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na: (i) finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów OZE, (ii) finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną i (iii) refinansowanie zadłużenia Grupy zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć.

Środki z emisji obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności TAURON Wydobycie oraz działalności TAURON Wytwarzanie (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane w akapicie powyżej)

WFOŚiGW pożyczka KWC 914 000
PLN
229 476
PLN
Ograniczenie emisji pyłu wapiennego na składowisku surowcowym w Kopalni Wapienia „Czatkowice”
WFOŚiGW pożyczka TW 40 000 000
PLN
8 000 000
PLN
Budowa Jednostki Wytwórczej OZE w PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III – Elektrowni II
WFOŚiGW pożyczka TW 11 318 300
PLN
8 546 430
PLN
Budowa farmy fotowoltaicznej w Jaworznie
WFOŚiGW pożyczka KWC 292 955
PLN
170 880
PLN
Termomodernizacja Stacji Obsługi Samochodów w Kopalni Wapienia „Czatkowice”