Polityka Poszanowania Praw Człowieka

Kodeks postępowania dla kontrahentów Odpowiedzialny pracodawca i partner biznesowy
102-17, 103-2, 403-1
Kapitał ludzki Kapitał ludzki
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON wskazuje, że Grupa kieruje się zasadą równego traktowania pracowników i nie toleruje dyskryminacji na jakiejkolwiek podstawie, w szczególności ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, religię, orientację seksualną, wygląd, sprawność czy odmienność poglądów. Celem Polityki Poszanowania Praw Człowieka jest przedstawienie zasad Grupy TAURON dotyczących poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w celu zapobiegania ich łamaniu oraz wspierania atmosfery godności i wzajemnego szacunku w miejscu pracy.

Polityka określa zasady Grupy TAURON dotyczące poszanowania i ochrony praw człowieka, w tym m.in.:

  • zakaz mobbingu i dyskryminacji,
  • zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,
  • zakaz zatrudniania dzieci i nieletnich,
  • wolność zrzeszania się,
  • przestrzeganie warunków zatrudniania i wynagradzania,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • zaangażowanie pracowników,
  • przeciwdziałanie przypadkom noszącym znamiona naruszeń praw człowieka.

Regulacja określa także zasady Grupy TAURON dotyczące poszanowania i ochrony praw człowieka w zakresie współpracy z interesariuszami, w szczególności kontrahentami i partnerami biznesowymi, jak również odnoszące się do społeczności lokalnych.

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I WEWNĘTRZNE REGULACJE

Podstawowymi regulacjami odnoszącymi się do Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON są: Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON.

Zgodnie z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka każdy pracownik, kontrahent oraz podmiot zewnętrzny / partner biznesowy jest zobowiązany do:

  • szanowania i promowania przestrzegania praw człowieka oraz zapewniania ich ochrony,
  • odmowy udziału w jakichkolwiek sytuacjach mogących nosić znamiona łamania praw człowieka, mobbingu i dyskryminacji oraz nierównego traktowania.

Każdy z pracowników powinien zwracać uwagę na sygnały i okoliczności, które mogą potencjalnie sugerować możliwość wystąpienia sytuacji nierównego traktowania. W przypadku powstania takich wątpliwości pracownicy powinni zgłaszać je za pośrednictwem kanałów komunikacji określonych procedurami w Grupie TAURON, w szczególności we wspomnianych wyżej Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i Polityce przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON.

PODJĘTE DZIAŁANIA I UZYSKANE REZULTATY

W celu rozpatrywania potencjalnych naruszeń zasad w Grupie TAURON działa Komisja Etyki.

W ramach Virtual Compliance Day 2020 dla jej członków, pracowników Obszaru Zasobów Ludzkich Spółki oraz Zespołu Zgodności zostało przeprowadzone szkolenie Mobbing – aspekty prawne i psychologiczne. W ramach wydarzenia przeprowadzony został również panel Poznaj Compliance w Grupie TAURON… i dowiedz się, czym się zajmujemy. Mogli w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy Grupy TAURON.

Anonimowe zgłoszenia naruszeń kierowane przez pracowników do Komisji Etyki są przekazywane, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do Pełnomocnika ds. Zgodności. Zespół ds. Zgodności weryfikuje w ramach cyklicznego monitoringu ryzyka liczbę zgłoszeń, które wpłynęły do Komisji Etyki w sprawach należących do jej kompetencji.

Kanałem komunikacji umożliwiającym przekazanie przez pracowników informacji w sposób poufny i anonimowy jest Formularz Zgłoszenia Nadużycia, dostępny na stronie internetowej Spółki. 

Ponadto, kwestie dotyczące naruszenia zasad określonych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu mogą zostać zgłoszone do Pełnomocnika ds. Zgodności osobiście lub pisemnie, telefonicznie: +48 32 774 22 22 bądź na adres e-mail: compliance@tauron.pl.

W ramach Grupy TAURON funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji związkowych, które zrzeszają 71% pracowników. Dodatkowo, w celu zapewnienia właściwego dialogu i wymiany doświadczeń, powołano Radę Społeczną Grupy TAURON, która je reprezentuje.

Wprowadzenie w Grupie TAURON Polityki Poszanowania Praw Człowieka przyczynia się do podnoszenia świadomości w zakresie respektowania praw człowieka oraz promowania ich ochrony.