Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Polityka Poszanowania Praw Człowieka Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników
Kapitał ludzki Kapitał ludzki

Z uwagi na liczne zmiany w otoczeniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym w 2020 r. miała miejsce aktualizacja Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON. Dokument koncentruje się na pozyskiwaniu, rozwijaniu i utrzymaniu kompetencji, które są kluczowe dla efektywności organizacyjnej i osiągania celów strategicznych Grupy w konkretnej rzeczywistości.

Celem zawartych w tej Polityce regulacji jest szeroko rozumiane wsparcie pracowników i kadry kierowniczej
w tworzeniu środowiska sprzyjającego dialogowi, wprowadzaniu zmian i dążeniu do rozwoju organizacji. Wśród priorytetów wyznaczonych przez Politykę znajdują się również kwestie takie, jak kreowanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy i partnerstwie, wspierającej inicjatywy oddolne, samodzielność i rozwój pracowników.

Polityka definiuje misję oraz wizję zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie TAURON.

Dokument wyznacza również strategiczne, odnoszące się do zagadnień pracowniczych, obszary działań. Zaliczyć do nich należy:

 • rozwój organizacji,
 • zarzadzanie efektywnością,
 • zarządzanie kompetencjami i rozwojem.

W każdym obszarze wyznaczono konkretne cele oraz wskazano działania służące do ich realizacji.

Strategiczne obszary działań wyznaczone przez Politykę Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON

Eksportuj do Excela

 

 • Wspieramy pracowników poprzez różnorodne narzędzia indywidualnego rozwoju.
Obszar: Rozwój organizacji
Cel: Wdrażamy i promujemy kulturę organizacyjną wspierającą rozwój Grupy TAURON
Proces
Wzmacniamy zaangażowanie pracowników oraz tworzymy bezpieczne i inspirujące środowisko pracy:

 • Jesteśmy otwarci na komunikację z pracownikami,
 • Aktywnie pozyskujemy i udzielamy informacji zwrotnej,
 • Angażujemy pracowników w doskonalenie środowiska pracy.
Badanie Opinii Pracowników.                           Komunikacja pracownicza.
Employer Branding.
Zarządzanie przez cele.
Budujemy wizerunek Grupy TAURON jako atrakcyjnego pracodawcy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji:

 • Badamy opinie pracowników,
 • Tworzymy narzędzia, które pozwalają nam zapewniać łatwą i efektywną komunikację z pracownikami,
 • Współpracujemy z uczelniami i ze szkołami.
Badanie Opinii Pracowników.                          Komunikacja pracownicza.
Employer Branding.
Zarządzanie przez cele.
Zapewniamy sprawny przepływ informacji oraz tworzymy warunki do partnerskiego dialogu ze stroną społeczną:

 • Wzmacniamy współpracę między obszarami i między pokoleniami,
 • Tworzymy środowisko przyjazne wymianie wiedzy i doświadczenia,
 • Promujemy dzielenie się wiedzą.
Dialog społeczny.
Inicjatywy rozwojowe.
Zarządzanie wiedzą i wiekiem.
Budujemy relacje z klientami oraz wzmacniamy świadomość w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i jesteśmy zaangażowani w promowanie Zielonego Zwrotu TAURONA. Employer Branding.
Wspieramy Grupę TAURON w procesie zmian poprzez dostęp do wiedzy i rozwiązań rynkowych:

 • Projektujemy programy rozwojowe i dostarczamy wiedzę,
 • Monitorujemy trendy i rozwiązania rynkowe.
Inicjatywy rozwojowe.
Obszar: Zarządzanie efektywnością organizacji
Cel: Koncentrujemy się na efektywności organizacyjnej
Proces
Jasno i spójnie definiujemy role, zadania i niezbędne uprawnienia na stanowiskach pracy. System wartościowania stanowisk.
Księga opisów stanowisk.
Tworzymy jasne zasady wynagradzania, oparte na warunkach rynkowych, motywujące do efektywnej pracy:

 • Wspieramy realizację zadań i celów, które wynikają ze Strategii,
 • Tworzymy systemy wynagrodzeń Pracowników powiązane z osiąganymi wynikami,
 • Budujemy narzędzia wspierające zarządzanie przez cele.
Zarządzanie zatrudnieniem, wynagrodzeniami
i świadczeniami.
Zarządzanie przez cele.
Dialog społeczny.
Minimalizujemy ryzyka związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. System zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.
Dbamy o zgodność z zasadami etyki i różnorodności:

 • Prowadzimy działania edukacyjne,
 • Dbamy o środowisko wolne od mobbingu i dyskryminacji.
Regulacje dotyczące różnorodności, etyki oraz przeciwdziałania mobbingowi
i dyskryminacji.
Optymalizujemy, standaryzujemy i digitalizujemy procesy Obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Dzięki temu zwiększamy elastyczność i efektywność organizacji. Megaproces Zarządzanie Kapitałem Ludzkim.
Obszar: Zarządzanie kompetencjami i rozwojem
Cel: Wspieramy rozwój kompetencji
Proces
Zapewniamy, aby kompetencje pracowników były dopasowane do potrzeb zmieniającej się energetyki:

 • Rozwijamy nowe kompetencje, przygotowujemy do zarządzania zmianami,
 • Koncentrujemy się na pozyskiwaniu nowych kwalifikacji i podnoszeniu kompetencji pracowników.
Inicjatywy rozwojowe.
Rekrutacja.
Tworzymy kulturę opartą na samorozwoju:

 • Wspieramy pracowników poprzez różnorodne narzędzia indywidualnego rozwoju.
Badanie opinii pracowników.
Komunikacja pracownicza.
Employer Branding.
Zarządzanie przez cele.
Zapewniamy ciągłość kompetencji dla energetyki, kształcąc uczniów i studentów. Inicjatywy rozwojowe.
Rekrutacja.
Dbamy o retencję pracowników:

 • Tworzymy pracownikom możliwości rozwoju i dbamy o motywującą atmosferę w pracy,
 • Wdrażamy rozwiązania propracownicze.
Inicjatywy rozwojowe.
Wdrożenie pracowników.
Zapewniamy transfer wiedzy między pokoleniami:

 • Realizujemy programy rozwojowe,
 • Realizujemy programy szkoleń wewnętrznych,
 • Dbamy o wymianę doświadczeń między pokoleniami.
Zarządzanie wiedzą i wiekiem.
Inicjatywy rozwojowe.
Dbamy o rozwój kompetencji przywódczych Kadry Kierowniczej. Model kompetencyjny.
Rozmowa rozwojowa.
Tworzymy i udoskonalamy narzędzia do rozwoju, motywowania i oceny potencjału pracowników. Rozmowa rozwojowa.

 

Struktura zarządzania kapitałem ludzkim

Kluczowe dane dotyczące obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym liczbę pracowników w podziale na płeć, wiek oraz rodzaj umowy, a także odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi, prezentują poniższe tabele.

102-8 a. Liczba pracowników Grupy TAURON w podziale na rodzaj umowy (umowy o pracę) i płeć na 31.12.2020 r. w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
LICZBA PRACOWNIKÓW
TAURON
Polska Energia
TAURON Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Nowe Technologie
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Czech Energy
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Ciepło
Kopalnia Wapienia
„Czatkowice”
Polska Energia Pierwsza
Kompania Handlowa
Bioeko Grupa TAURON
Wsparcie Grupa TAURON
TAURON
Serwis
Nowe Jaworzno
Grupa TAURON
SUMA
UMOWY O PRACĘ
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ, W TYM: 450 6 458 2 375 179 7 810 105 1 459 317 9 15 2 582 1 440 293 3 148 1 318 442 169 25 572
kobiety 200 566 389 40 1 180 36 258 167 6 8 1 856 251 44 3 28 428 29 14 5 503
mężczyźni 250 5 892 1 986 139 6 630 69 1 201 150 3 7 726 1 189 249 0 120 890 413 155 20 069
W TYM:
NA CZAS OKREŚLONY

(w tym na okres próbny i na zastępstwo):

33 46 33 17 321 5 10 65 0 0 408 22 36 0 69 372 44 1 1 482
kobiety 16 6 2 4 62 1 5 27 0 0 299 5 5 0 7 118 6 1 564
mężczyźni 17 40 31 13 259 4 5 38 0 0 109 17 31 0 62 254 38 0 918
NA CZAS NIEOKREŚLONY: 417 6 412 2 342 162 7 489 100 1 449 252 9 15 2 174 1 418 257 3 79 946 398 168 24 090
kobiety 184 560 387 36 1 118 35 253 140 6 8 1 557 246 39 3 21 310 23 13 4 939
mężczyźni 233 5 852 1 955 126 6 371 65 1 196 112 3 7 617 1 172 218 0 58 636 375 155 19 151

GRI 102-8 b. Liczba pracowników zatrudnionych w Grupie TAURON na innych zasadach niż umowa o pracę w podziale na płeć i rodzaj umowy na 31.12.2020 r. w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
LICZBA PRACOWNIKÓW
TAURON
Polska Energia
TAURON Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Nowe Technologie
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Czech Energy
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Ciepło
Kopalnia Wapienia
„Czatkowice”
Polska Energia Pierwsza
Kompania Handlowa
Bioeko Grupa TAURON
Wsparcie Grupa TAURON
TAURON
Serwis
Nowe Jaworzno
Grupa TAURON
SUMA
UMOWY O PRACĘ
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA INNYCH ZASADACH NIŻ UMOWA O PRACĘ
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA INNYCH ZASADACH NIŻ UMOWA O PRACĘ:
11
193
68
9
33
7
19
20
0
1
128
9
16
6
5
847
47
7
1 426
kobiety
5
12
16
3
9
1
10
7
0
1
105
1
7
1
1
219
3
0
401
mężczyźni
6
181
52
6
24
6
9
13
0
0
23
8
9
5
4
628
44
7
1 025
OSOBY NA KONTRAKTACH MENEDŻERSKICH:
3
3
3
2
5
2
2
4
0
0
3
3
2
1
2
2
0
2
39
kobiety
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
mężczyźni
3
3
3
2
5
2
2
3
0
0
2
3
2
1
2
1
0
2
36
OSOBY SAMOZATRUDNIONE:
0
0
0
0
2
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
kobiety
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
mężczyźni
0
0
0
0
1
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
PRACOWNICY BĘDĄCY POD NADZOREM GRUPY:
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
121
0
0
0
0
0
0
1
135
kobiety
0
0
0
0
0
0
10
0
101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
mężczyźni
0
0
0
0
0
0
3
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
OSOBY ODBYWAJĄCE PRAKTYKI ABSOLWENCKIE:
0
16
1
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
kobiety
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mężczyźni
0
16
1
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
OSOBY ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNO – PRAWNEJ
2
170
61
3
18
2
0
5
0
0
0
2
10
5
2
842
43
0
1 165
kobiety
2
12
16
1
8
0
0
5
0
0
0
0
6
1
1
216
3
0
271
mężczyźni
0
158
45
2
10
2
0
0
0
0
0
2
4
4
1
626
40
0
894
PRACOWNICY RADY NADZORCZEJ
6
4
3
4
2
3
4
4
0
1
4
4
4
0
1
3
4
4
55
kobiety
3
0
0
2
0
1
0
0
0
1
3
1
1
0
0
2
0
0
14
mężczyźni
3
4
3
2
2
2
4
4
0
0
1
3
3
0
1
1
4
4
41

102-8 c. Zatrudnienie pracowników w Grupie TAURON ze względu na typ umowy stałej w podziale na płeć na 31.12.2020 r. w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
LICZBA PRACOWNIKÓW
TAURON
Polska Energia
TAURON Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Nowe Technologie
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Czech Energy
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Ciepło
Kopalnia Wapienia
„Czatkowice”
Polska Energia Pierwsza
Kompania Handlowa
Bioeko Grupa TAURON
Wsparcie Grupa TAURON
TAURON
Serwis
Nowe Jaworzno
Grupa TAURON
SUMA
PRACUJĄCYCH NA UMOWĘ O PRACĘ, W TYM:
NA PEŁNY ETAT : 440 6 456 2 361 177 7 785 105 1 457 315 6 14 2 567 1 438 292 3 146 1 282 439 169 25 452
kobiety 192 565 385 40 1 164 36 257 166 4 7 1 846 250 44 3 28 400 28 14 5 429
mężczyźni 248 5 891 1 976 137 6 621 69 1 200 149 2 7 721 1 188 248 0 118 882 411 155 20 023
NA NIEPEŁNY ETAT: 10 2 14 2 25 0 2 2 3 1 15 2 1 0 2 36 3 0 120
kobiety 8 1 4 0 16 0 1 1 2 1 10 1 0 0 0 28 1 0 74
mężczyźni 2 1 10 2 9 0 1 1 1 0 5 1 1 0 2 8 2 0 46

102-41. Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi w Grupie TAURON na 31.12.2020 r. w podziale na spółki

Eksportuj do Excela
TAURON
Polska Energia
TAURON Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Nowe Technologie
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Czech Energy
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Ciepło
Kopalnia Wapienia
„Czatkowice”
Polska Energia Pierwsza
Kompania Handlowa
Bioeko Grupa TAURON
Wsparcie Grupa TAURON
TAURON
Serwis
Nowe Jaworzno
Grupa TAURON
ŁĄCZNIE
Całkowita liczba zatrudnionych (z tabeli 102-8-a) 450 6 458 2 375 179 7 810 105 1 459 317 9 15 2 582 1 440 293 3 148 1 318 442 169 25 572
Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi 0 6 444 2 375 177 7 795 92 1 455 317 9 0 2 582 1 421 292 0 0 1 318 0 169 24 446
Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi 0% 99,8% 100% 98,9% 99,8% 87,6% 99,7% 100% 100% 0% 100% 98,7% 99,7% 0% 0% 100% 0% 100% 95,6%

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I WEWNĘTRZNE REGULACJE

Dokumentami wspierającymi realizację celów Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie Kapitałowej TAURON, są:

 • Zasady wynagradzania w Grupie TAURON,
 • Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Spółek Grupy TAURON,
 • Regulaminy podnoszenia kwalifikacji pracowników, funkcjonujące w poszczególnych spółkach Grupy TAURON,
 • Model kompetencyjny Grupy TAURON,
 • Regulamin Akademii Trenerów Wewnętrznych w Grupie TAURON,
 • Regulamin Programu Akademii Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi – Akademia PM w Grupie TAURON,
 • Zasady Współpracy ze Szkołami i Uczelniami oraz Program Praktyk i Staży Grupy TAURON,
 • Regulamin Programu „Przyłącz się” – PROgram stażowy w TAURON,
 • Regulamin Programu Ambasador Grupy TAURON.

PODJĘTE DZIAŁANIA I UZYSKANE REZULTATY

Podejmowane inicjatywy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie TAURON skupiają się na ciągłej poprawie procesów, tak aby dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Elementem stałym ww. zmian jest rozwijanie i wzmacnianie wśród pracowników postaw zgodnych z wartościami Grupy TAURON.

To podstawowe założenie pozwala na budowanie kultury organizacyjnej, która umożliwia pracownikom podejmowanie i realizację nowych wyzwań, poszukiwanie innowacji, zwiększanie efektywności w ramach wykonywania codziennych zadań oraz podnoszenie poziomu satysfakcji z pracy.

W 2020 r. Grupa TAURON stanęła przed wyzwaniem szybkiego identyfikowania potencjalnych problemów, na które równie szybko musi reagować. Praca zdalna przy wykorzystaniu narzędzi on-line, spotkań wirtualnych i telekonferencji stała się dziś koniecznością, a nie jak dotąd wyborem, jaki dawano pracownikom. To wszystko niosło za sobą nie tylko konieczność zdefiniowania na nowo sposobów funkcjonowania w nowej rzeczywistości, ale przede wszystkim zdefiniowanie systemu zarządzania kryzysowego, które ma na celu podjęcie odpowiednich kroków, by ograniczyć bądź zminimalizować negatywne skutki epidemii.

Jedną z procedur należytej staranności, realizowaną w ramach Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim, jest bieżące monitorowanie wskaźników, dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi we wszystkich spółkach Grupy TAURON.

Szczególny nacisk położono na prowadzenie konstruktywnego i otwartego dialogu ze stroną społeczną. W 2020 r., w spółkach Grupy TAURON, odbyły się 334 spotkania pracodawców z organizacjami związkowymi. Łącznie, organizacje związkowe zrzeszały na koniec 2020 r. około 18,1 tys. pracowników zatrudnionych w Grupie (tj. 71 % ogólnej liczby zatrudnionych).

Przedstawiciele strony społecznej podczas regularnych spotkań i konsultacji informowani są o zagadnieniach związanych z:

 • sytuacją ekonomiczno-finansową Grupy TAURON;
 • realizacją inicjatyw strategicznych;
 • realizowanymi Programami Dobrowolnych Odejść w Spółkach Grupy TAURON;
 • kwestiami dotyczącymi spraw pracowniczych w Grupie.

Dodatkowo podejmowane są działania ukierunkowane na wzrost świadomości biznesowej oraz promowanie postaw proefektywnościowych i angażujących. 

Badanie zadowolenia pracowników

Do procedur należytej staranności zaliczyć należy również realizowane co 2 lata badanie poziomu zadowolenia pracowników. W drugiej edycji badania, przeprowadzonego w kwietniu 2019 r. w kluczowych spółkach Grupy, każdy z ponad 26 tys. pracowników miał okazję wyrazić swoją opinię na temat tego, jak ocenia poszczególne aspekty pracy w spółce oraz w Grupie TAURON, odpowiadając w anonimowej ankiecie na 39 pytań.

W 2020 r. działania Grupy koncentrowały się na wdrożeniu inicjatyw, wynikających z analizy wyników badania. Zaliczyć do nich należy:

 • cykliczne spotkania podsumowujące realizację bieżących zadań oraz przyszłych zadań realizowanych przez Zespół/Obszar;
 • szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie ze stresem;
 • weryfikację procedur funkcjonujących w Obszarze pod kątem wspierania efektywnej realizacji zadań;
 • komunikacja strategii Grupy/Spółki wraz z jej przełożeniem na poszczególne obszary Spółki.

Co więcej, w 2019 r., w wyniku aktualizacji kierunków strategicznych Grupy TAURON i wprowadzenia programu Zielony Zwrot TAURONA, poddano weryfikacji wyzwania i cele obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Wyznaczono wówczas priorytetowe obszary dla rozwoju organizacji i kapitału ludzkiego Grupy:

 • rekrutacja i onboarding,
 • szkolenia, zarządzanie wiedzą i wiekiem,
 • rozmowa rozwojowa,
 • zarządzanie potencjałem,
 • współpraca z oświatą,
 • outplacement oraz employer branding.

W następnym kroku przypisano do nich zadania mające na celu usprawnienie najistotniejszych procesów oraz wzmocnienie zdolności organizacji do kreowania i szybkiego reagowania na zmiany biznesowe poprzez zapewnienie optymalnej ilości i jakości kompetencji. Nadano również kierunek działaniom zaplanowanym na lata 2020-2023.

Certyfikat HR Najwyższej Jakości dla TAURON Polska Energia

W 2020 r. spółka TAURON Polska Energia brała udział w organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami badaniu pn. HR Najwyższej Jakości. W ramach badania Stowarzyszenie zweryfikowało i najwyżej oceniło poszczególne obszary zarządzania kapitałem ludzkim, m.in. systemy motywacyjne i wynagrodzenia, rozwój pracowników, rekrutację i zarządzanie kompetencjami, komunikację pracowniczą i budowanie marki pracodawcy. Szczególnie doceniona została nowa inicjatywa Grupy – Rozwój do Kwadratu, w ramach której w minionym roku ponad 960 pracowników wzięło udział w różnego rodzaju webinarach. Pozytywny rezultat badania poskutkował uzyskaniem Certyfikatu HR Najwyższej Jakości.

Rozwój i szkolenia

Aktualne trendy rynkowe oraz rozwój technologiczny, zmiany zachodzące zarówno w zakresie globalnym, jak i lokalnym, konkurencyjny rynek oraz zwiększające się wymagania, wymuszają znacznie większą dynamikę oraz elastyczność w zakresie działań rozwojowych. Rozwijanie i doskonalenie pracowników są trwale wpisane w Strategię, a realizacja działań rozwojowych odbywa się na podstawie regulaminów podnoszenia kwalifikacji pracowników, funkcjonujących w poszczególnych spółkach.

W Grupie TAURON wszelkie działania rozwojowe realizowane są według zasady 70-20-10 (zasada efektywnego uczenia się), zgodnie z którą:

70% działań rozwojowych powinno być związanych ze zdobywaniem doświadczeń na stanowisku, m.in. poprzez delegowanie pracownikowi nowych lub dodatkowych zadań oraz uprawnień, poszerzanie zakresu odpowiedzialności, udział w zespołach zadaniowych czy projektowych,

20% działań rozwojowych to uczenie się od innych, w tym także bieżące wsparcie i regularna informacja zwrotna bezpośredniego przełożonego i współpracowników,

10% działań rozwojowych to udział w różnych formach aktywności edukacyjnych i szkoleniowych (wewnętrznych i zewnętrznych).

Pracownicy Grupy TAURON mają do wyboru szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwości rozwojowych, m.in. w formie udziału w konferencjach branżowych, seminariach, warsztatach, szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach e-learningowych czy kursach językowych.

404-1. Liczba godzin szkoleniowych na pracownika w Grupie TAURON w 2020 r.

Kluczowe dane dotyczące szkoleń pracowników w TAURON i Grupie TAURON na 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r.

Eksportuj do Excela
Kluczowe dane dotyczące szkoleń pracowników TAURON Polska Energia Grupa TAURON
31 grudnia
2019
31 grudnia
2020
31 grudnia
2019
31 grudnia
2020
 1. Średnia liczba godzin szkoleniowych na jednego pracownika według grup stanowiskowych, w tym:
176 57 109 62
 • Zarząd i Dyrektorzy
88 10 45 26
 • Stanowiska kierownicze
51 15 32 14
 • Pracownicy administracyjni
28 16 14 9
 • Stanowiska robotnicze
9 1 18 13
 1. Liczba godzin szkoleniowych na jednego pracownika według płci, w tym:
16 766 6 801 477 618 294 945
 • Kobiety
6 624 2 996 79 871 49 704
 • Mężczyźni
10 142 3 806 397 747 245 240

Rozmowa rozwojowa

Jednym z ważniejszych projektów prowadzonych w ramach zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie TAURON
jest proces Rozmowy rozwojowej. Opierająca się na funkcjonującym Modelu Kompetencyjnym Grupy inicjatywa zakłada potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji pracowników w odniesieniu do zmieniających się wyzwań biznesowych. Rozmowy rozwojowe zrealizowane w 2020 r. w wybranych spółkach Grupy pokazały szereg korzyści, jakie niesie ze sobą otwarta komunikacja oraz indywidualne podejście do potrzeb pracowników, w zestawieniu z kierunkami rozwoju organizacji.

Studia Zakupowe

W 2020 r. kontynuowano kolejną, trzecią edycję studiów podyplomowych, organizowanych przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim pn. Zarządzanie zakupami w biznesie. Głównym założeniem programu jest podniesienie kwalifikacji zakupowych, negocjacyjnych i handlowych wśród pracowników Obszaru Zakupów. Uczestnictwo w studiach jest propozycją kierowaną do wyróżniających się pracowników Grupy TAURON. W zakończonej już edycji brało udział 32 uczestników.

Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON

Nieustannie od 2014 r. pracownicy Grupy TAURON mają możliwość uczestnictwa w wykładach realizowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON. Inicjatywa stanowi platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń, daje również możliwość zdobycia wiedzy i dodatkowych kompetencji.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w 2020 r., inicjatywę zrealizowano w formie 5 wykładów on-line, w których uczestniczyło blisko 7 tys. pracowników.

Akademia Trenerów Wewnętrznych

Inicjatywa ma na celu wsparcie rozwoju pracowników przy wykorzystaniu wewnętrznych zasobów. Trenerem Wewnętrznym jest pracownik Grupy TAURON, który chętnie dzieli się ekspercką wiedzą z innymi, a przy tym rozwija swój potencjał trenerski. TAURON wspiera działania mające na celu odpowiedni dobór oraz przygotowanie dydaktyczne trenerów wewnętrznych do prowadzenia szkoleń. Trener osobiście zaangażowany jest w badanie potrzeb szkoleniowych, projektuje szkolenie i wspiera proces wdrożenia nowych kompetencji w organizacji.

W 2020 r. 86 trenerów wewnętrznych zrealizowało łącznie 84 szkolenia dla ponad 1,1 tys. pracowników Grupy TAURON.

DZIAŁANIA PROWADZONE W ODPOWIEDZI NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ

 

Rozwój do Kwadratu

Nową inicjatywą, wprowadzoną w czerwcu 2020 r., jest Rozwój do Kwadratu – cykl cotygodniowych webinariów prowadzonych w czterech obszarach tematycznych: rozwój, dzielenie się wiedzą, współpraca, zdrowie. Projekt został opracowany jako odpowiedź na trudną, uniemożliwiającą odbywanie szkoleń w klasycznej formie, sytuację związaną z pandemią COVID-19. Dzięki technologii Skype i Office 365 możliwe są w pełni interaktywne spotkania, aktywizujące uczestników. Odbiorcami projektu są wszyscy pracownicy Grupy TAURON posiadający dostęp do intranetu (ok. 17 tys. osób).

W 2020 r. odbyły się 24 webinaria w 14 różnych tematach, prowadzonych przez 10 trenerów. W inicjatywie wzięło udział ponad 950 pracowników Grupy TAURON.

E-learning

Oprócz szkoleń realizowanych metodą tradycyjną Grupa TAURON zapewnia swoim pracownikom stały dostęp do szkoleń na platformie e-learningowej, co stało się szczególnie istotne w trakcie trwania pandemii oraz związanych z nią obostrzeń. Niekwestionowanymi zaletami tej formy edukacji jest elastyczność w zakresie realizacji oraz dostosowanie do indywidualnego tempa przyswajania wiedzy. Formuła szkoleń e-learningowych znacznie obniża także koszty szkoleń, przy jednoczesnym umożliwieniu ich odbycia przez większą liczbę pracowników. Na co dzień pracownicy Grupy TAURON mają stały, nielimitowany dostęp do szkoleń zamieszczonych na specjalnej platformie e-learningowej. Znajdują się na niej zarówno szkolenia dotyczące regulacji ogólnogrupowych, specjalistyczne szkolenia dotyczące systemów IT, jak i szkolenia rozwijające kompetencje liderskie i interpersonalne.

W 2020 r. pracownicy Grupy TAURON dzięki szkoleniom e-learningowym poznali m.in. najnowsze zasady związane z cyberbezpieczeństwem, szczegóły procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Łącznie w 2020 r. blisko 16 tys. pracowników odbyło 41 tys. szkoleń e-learningowych.

Strefa menadżera i #wzMOCnij się

W 2020 r. w intranecie Grupy TAURON powstała przestrzeń przeznaczona dla menadżerów. Kadra menadżerska może stale zapoznawać się z artykułami specjalistycznymi z tematyki szeroko rozumianego zarządzania. Dostępne są narzędzia wspierające zarządzanie zespołem, ciekawe wydarzenia organizowane on-line (Mediateka) oraz polecane książki.

W ramach strefy uruchomiono specjalną inicjatywę #wzMOCnij się, udostępniono webinary z tematyki zarządzania zmianą, platformę szkoleń on-line oraz narzędzia mające wesprzeć proces rozmowy rozwojowej.

Opublikowano artykuły dotyczące zagadnień szczególnie ważnych dla zarządzania zespołem w trakcie pracy zdalnej lub w systemie hybrydowym, np:

 • Zdalna rzeczywistość – jak pokonać dystans – jak przełamywać barierę dystansu w zespole, który pracuje on-line,
 • Jak podtrzymać zaangażowanie pracowników w sytuacji pracy zdalnej,
 • VUCA – jak sobie radzić w zmieniającej się rzeczywistości,
 • Menadżer = Mentor,
 • Powrót do biura – praktyczne porady związane ze stopniowym powrotem pracowników do biura po okresie długotrwałej pracy zdalnej,
 • Docenianie jako narzędzie motywowania pracowników.

Wsparcie Pracowników

W 2020 r. pracownicy Grupy TAURON mogli korzystać ze specjalnej telefonicznej linii wsparcia i porozmawiać z zewnętrznym doradcą. Co więcej, w wybranych spółkach Grupy odbywały się szkolenia z zakresu odporności psychicznej, m. in. pn. „Skutecznie działanie w stresującym czasie pandemii”, „Stres – jak sobie z nim radzić”, które zostały opracowane w celu identyfikacji mechanizmów psychologicznych odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymywanie się negatywnych konsekwencji stresu oraz technik radzenia sobie z nimi.

Podręczne porady

W czasie trwania pandemii niezwykle ważna stała się komunikacja i stały kontakt z pracownikiem. W całej Grupie podejmowane były działania profilaktyczne i informacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości i zrozumienia aktualnych rozporządzeń oraz obowiązujących zasad przeciwdziałania COVID-19. Podręczne porady, to cykl cotygodniowych krótkich fiszek na stronie głównej sieci intranet – Tauronetu dla pracowników całej Grupy. W 2020 r. opublikowano 32 fiszki. Wśród porad znalazły się te dotyczące mikroprzerw w pracy czy budowaniu relacji w pracy zdalnej. W poszczególnych spółkach również prowadzono kampanie informacyjne, tj. „Bezpiecznie w pracy – pamiętajmy o nowych nawykach”, „Kwarantanna lub izolacja”, „Zadbaj o siebie i innych”, „Wspierajmy dzieci w czasie pandemii”.

Dwie godziny dla Rodziny

Również w 2020 r. Grupa TAURON zorganizowała dla swoich pracowników Tydzień Rodziny. Z uwagi na pandemię przebiegał on pod hasłem „Rodzinna MegaMoc. Trzymajmy się razem!” Wszystkie wydarzenia odbywały się wirtualnie i miały na celu przede wszystkim wsparcie zatrudnionych w TAURONIE osób w trudnym czasie lockdownu.

Blisko 15 tys. pracowników mających dostęp do intranetu, mogło wziąć aktywny udział we wszystkich wydarzeniach.

Firma zmniejszała tym samym poczucie izolacji i alienacji, a także podkreślała sens pozostania w domach po to, by inni byli bezpieczni i zostali w zdrowiu. W ramach akcji zorganizowano m.in. konkursy, warsztaty on-line z zakresu nagrywania, reżyserowania i montowania filmów oraz wykład on-line dotyczący wzmacniania odporności.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Organizacja procesowa

Polityka wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących