Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników

Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji
Kapitał ludzki Kapitał ludzki

Standardy procesu rekrutacji oraz wdrożenia nowych pracowników w Grupie TAURON reguluje Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Spółek Grupy TAURON. Polityka określa ponadto zasady związane z obsadzeniem wakatów osobami posiadającymi pożądane kwalifikacje zawodowe i kompetencje.

Polityka określa założenia dotyczące doboru pracowników, rozumianego jako wszelkie działania podejmowane w celu obsadzenia wakatu: od momentu określenia potrzeb kadrowych, do momentu ukończenia adaptacji przez nowo zatrudnionego pracownika.

W 2020 r. w ramach Grupy TAURON zatrudniono 938 pracowników.

PROCEDURA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I WEWNĘTRZNE REGULACJE

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Polityki zaliczyć należy przede wszystkim następujące ustrukturyzowane formy rekrutacji:

 • rekrutacja wewnętrzna otwarta (ogłoszenia w intranecie Grupy TAURON, rekomendacje przez pracowników innych pracowników jako potencjalnych kandydatów, wiadomość e-mail do wszystkich pracowników),
 • rekrutacja wewnętrzna zamknięta (rekomendacje przez pracowników innych pracowników jako potencjalnych kandydatów, pracownicy z potencjałem rozwojowym),
 • rekrutacja zewnętrzna (ogłoszenia w prasie, Internecie, na uczelniach, rekomendacje przez pracowników osób spoza spółek Grupy TAURON jako potencjalnych kandydatów, agencje rekrutacyjne).

W TAURON obowiązuje pierwszeństwo rekrutacji wewnętrznej, która korzystnie wpływa na rozwój zasobów ludzkich wewnątrz Grupy, stwarza możliwości awansu bądź też zajęcia równorzędnego stanowiska w innym obszarze merytorycznym oraz tworzy naturalne ścieżki karier i zachęca pracowników do dalszego doskonalenia i rozwoju.

Każdy proces doboru pracowników wymaga indywidualnego podejścia w ujęciu zależności od specyfiki danego stanowiska. Wybór danej metody rekrutacji poprzedza rozpoznanie wewnętrznego bądź zewnętrznego rynku pracy (w zależności od wybranej formy rekrutacji), a także analiza budżetu przeznaczonego na daną rekrutację.

W celu uzyskania najlepszych efektów rekrutacji przy możliwie najbardziej optymalnym podejściu kosztowym, efektywny dobór pracowników opiera się na poniższych założeniach i zasadach:

 • dokonywanie doboru pracowników na podstawie długofalowych planów zatrudnienia i rozwoju kadr, przy uwzględnieniu planowanych zmian personalnych (awanse, przesunięcia, zwolnienia itp.),
 • integracja z prowadzoną Polityką Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON,
 • nastawienie na tworzenie możliwości wyboru poprzez wyszukiwanie przynajmniej kilku kandydatów na jedno obsadzane stanowisko pracy,
 • standaryzacja kryteriów stosowanych przy doborze pracowników na konkretne stanowiska oraz stosowanie metod, zasad i procedur pozwalających na obiektywne porównanie poszczególnych kandydatów w ramach jednej rekrutacji,
 • rzetelność, bezstronność, fachowość obowiązująca bez wyjątku wszystkich uczestników procesu doboru,
 • zachowywanie każdorazowo wysokich standardów w zakresie kontaktu i komunikacji z kandydatami (określone zasady m.in. zapraszania kandydatów na rozmowy, formy i zakresu udzielania informacji zwrotnej),
 • zachowywanie standardów związanych ze stosowaniem narzędzi selekcyjnych,
 • etyczne postępowanie wobec kandydatów, w tym np. dotrzymywanie terminów, udzielanie informacji na temat wyników procesu rekrutacji,
 • zapewnianie kandydatom poufności procesu rekrutacyjnego na wszystkich jego etapach.

W związku z trwającą w 2020 r. pandemią COVID-19 procesy rekrutacji oraz wdrażania i adaptacji nowych pracowników przeprowadzane były on-line z zachowaniem najwyższych standardów oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

PODJĘTE DZIAŁANIA I UZYSKANE REZULTATY

W celu dostosowania się do zmian zachodzących na rynku pracy w Grupie TAURON podejmowanych jest szereg inicjatyw, które wzmacniają jej wizerunek jako dobrego i pożądanego pracodawcy.

 

Targi Pracy

Stałym elementem działań promujących TAURON w środowisku akademickim jest udział w Targach Pracy, organizowanych przez uczelnie wyższe. W 2020 r. Grupa  promowała swoje oferty podczas XXII edycji Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Gliwicach oraz IV Konferencji Edukacja Dualna – EDUAL. Udział w powyższych inicjatywach umożliwił promowanie aktualnych ofert pracy, praktyk i staży ze wszystkich spółek. Taka forma działań employerbrandingowych daje ponadto możliwość przeprowadzenia wstępnej rozmowy z potencjalnymi kandydatami, a także promowania kultury organizacyjnej, postaw i wartości, jakimi kieruje się firma.

 

Program poleceń pracowniczych

W 2020 r. w TAURONIE kontynuowano Program poleceń pracowniczych. Jest to dodatkowe działanie rekrutacyjne, pozwalające na dotarcie do większej liczby kandydatów poprzez zaangażowanie pracowników Grupy w proces ich poszukiwania. Celem programu jest pozyskanie kandydatów o wymaganym potencjale, tj. o pożądanych kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach, w oparciu o polecenia osób, które są już zatrudnione w organizacji.

Dokumentem regulującym realizację działań w tym zakresie są Zasady dokonywania poleceń pracowniczych w procesie rekrutacji w Grupie TAURON. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia Programu są mi.in. optymalizacja kosztów rekrutacji, skrócenie czasu jej trwania, a także wzmocnienie zaangażowania pracowników oraz świadomości ich wpływu na kształtowanie zasobów ludzkich w Grupie TAURON.

 

Współpraca z oświatą

Współpraca Grupy TAURON z oświatą koncentruje się przede wszystkim na procesie wspólnego kształcenia praktycznego przyszłych fachowców. Podejmowane ze szkołami, uniwersytetami (firma współpracuje z 12 uczelniami partnerskimi), czy samorządami projekty mają również na celu promowanie TAURON oraz branży energetycznej wśród uczniów, studentów i absolwentów. W 2020 r. w ramach współpracy ze środowiskiem oświatowym zorganizowano programy praktyk i staży, współpracowano z organizacjami studenckimi, biurami karier i kołami naukowymi, organizowano liczne prelekcje i lekcje zawodoznawcze.

Oferta edukacyjna dedykowana dla branży energetycznej wspierana jest przez Grupę poprzez m.in.:

 • stypendia dla najlepszych uczniów klas patronackich;
 • modelowanie procesów dydaktycznych, organizację szkoleń, spotkań edukacyjnych zarówno dla uczniów szkoły, jak i jej kadry pedagogicznej;
 • udział pracowników TAURONA w prowadzeniu egzaminów kwalifikacyjnych, np. w zawodzie górnik, eksploatacji złóż oraz technik górnictwa podziemnego;
 • możliwość udziału uczniów w wykładach / warsztatach merytorycznych prowadzonych przez pracowników TAURON;
 • możliwość udziału uczniów w prelekcjach / warsztatach rozwijających umiejętności interpersonalne;
 • organizowanie zajęć praktycznych oraz praktyk i staży zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy;
 • doposażanie laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń związanych z energią elektryczną;
 • powołanie do życia w ramach współpracy ze szkołami średnimi projektu pn. Laboratoria TAURONA. W jego ramach, kompleksowo wyposażane są klasopracownie do nauki przedmiotów ścisłych
  i zawodowych w szkołach znajdujących się pod patronatem Grupy.

 

Projekt GrEnFin

TAURON bierze udział w międzynarodowym projekcie zatytułowanym GrEnFin – Greening Energy Market and Finance, który został przygotowany przez Uniwersytet w Bolonii. Projekt został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +, KA2 – Knowledge Alliances. Ma on na celu zapewnienie interesariuszom sektora energetycznego (dostawcom energii, firmom prywatnym, instytutom badawczym itp.) kształcenie specjalistów ds. zrównoważonej energii na rynku pracy. Efektem projektu będzie opracowanie programu studiów magisterskich dla studentów z Unii Europejskiej w zakresie zielonej energii oraz finansów, a także opracowanie programu szkoleń dla pracowników z sektora energetycznego już aktywnych na rynku pracy. Akademia złożona ze studentów oraz profesjonalistów będzie prowadzić razem szkoły letnie w celu przetestowania pilotażowego modułu kształcenia. Dodatkowo uruchomiona zostanie uniwersytecka klasa pilotażowa, która przetestuje nową ścieżkę studiów magisterskich. Dzięki udziałowi w projekcie Grupa TAURON będzie mogła przyczynić się do procesu zrównoważonej transformacji gospodarki Unii Europejskiej poprzez inwestowanie w wiedzę i kompetencje w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego.

W ramach projektu zrealizowano:

 • 10 wizyt edukacyjnych w obiektach Grupy TAURON, w których wzięło udział blisko 300 osób;
 • 8 warsztatów z zakresu umiejętności interpersonalnych przeprowadzonych przez pracowników Grupy TAURON dla uczniów i studentów (330 osób);
 • 7 innowacyjnych projektów prowadzonych zarówno z uczelniami wyższymi, jak i innymi firmami.