Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji

Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Polityka BHP
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON została wdrożona w maju 2019 r., zastępując istniejącą od 2017 r. Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON. Polityka ta określa zasady zgłaszania naruszeń Zasad Etyki, Mobbingu i Dyskryminacji oraz zadania, uprawnienia i obowiązki Komisji Etyki.

Dodatkowo w 2020 r., ze względu na sytuację epidemiczną, zostały zmienione zapisy regulujące sposoby funkcjonowania Komisji etyki, poprzez wprowadzenie możliwości zdalnego (on-line) rozpatrywania zgłoszeń kierowanych do niej. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoliło zapewnić właściwe funkcjonowanie Komisji Etyki w poszczególnych spółkach Grupy TAURON oraz możliwość bieżącego rozpatrywania zgłoszeń.

W ramach Komisji Etyki funkcjonują dwie podkomisje:

  • Podkomisja wewnętrzna, której członków powołuje i odwołuje Zarząd danej spółki, jednocześnie wskazując Przewodniczącego Podkomisji;
  • Podkomisja grupowa, składająca się z ośmiu członków wskazanych spośród przedstawicieli związków zawodowych działających w Grupie TAURON oraz ośmiu przedstawicieli pracodawców wskazanych przez Zarząd TAURON Polska Energia.

Pracownikowi pozostawiono wybór, do której Podkomisji chce się zwrócić w celu rozpatrzenia jego zgłoszenia.

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I WEWNĘTRZNE REGULACJE

Głównymi założeniami stosowanymi w ramach Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON są:

  • zapewnienie przestrzegania Zasad Etyki w zakresie zapobiegania naruszeniom praw pracowniczych oraz konfliktom między pracownikami,
  • określenie zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy oraz w związku z jej wykonywaniem, zapewniających realizację postanowień prawa pracy,
  • podejmowanie działań interwencyjnych oraz niwelowanie skutków stwierdzonych przypadków naruszeń Zasad Etyki, w szczególności mobbingu i dyskryminacji,
  • wyciąganie konsekwencji wobec osób dopuszczających się naruszeń Zasad Etyki, w szczególności mobbingu lub dyskryminacji,
  • umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami.

Regulacją wspierającą Politykę przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON jest Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, w którym zostały zawarte wartości korporacyjne Grupy oraz zasady postępowania w trzech obszarach: pracownik, środowisko naturalne i otoczenie.

PODJĘTE DZIAŁANIA I UZYSKANE REZULTATY

Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON wdrażana jest poprzez szkolenia e-learningowe mające na celu budowanie i umacnianie pozytywnych relacji miedzy pracownikami oraz zapobieganie zjawiskom mobbingu czy dyskryminacji, a także edukowanie pracowników. Poświęcone tej tematyce szkolenie e-learningowe jest obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników. Pozostałym pracownikom zasady obowiązujące w Polityce są przypominane poprzez akcje informacyjne oraz treści dostępne na stronie intranetowej Grupy.

W 2020 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla wszystkich członków Komisji Etyki w Grupie TAURON (zarówno Podkomisji wewnętrznych poszczególnych spółek, jak i Podkomisji grupowej) oraz pracowników obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i obszaru zgodności. Szkolenie to, pn. ,,Mobbing – aspekty prawne i psychologiczne”, miało za zadanie poszerzenie i aktualizację wiedzy pracowników zaangażowanych w działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON.