Polityka BHP

Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji Polityka ochrony danych osobowych
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Polityka BHP TAURONA jest zbiorem regulacji prowadzących do stałego podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosując zawarte w niej zapisy, Grupa TAURON konsekwentnie dąży do eliminacji wypadków przy pracy oraz minimalizacji występowania chorób zawodowych i liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Bezpieczeństwo pracowników, klientów, wykonawców, gości oraz pozostałych interesariuszy jest absolutnym priorytetem, mającym istotny wpływ na decyzje i działania podejmowane w spółkach Grupy.

Polityka określa zasady działania, a także reguły postępowania, które służyć mają realizacji czterech podstawowych celów Grupy TAURON w zakresie BHP, tj.:

 • eliminacji wypadków przy pracy wszystkich zatrudnionych i pracujących na rzecz spółek Grupy oraz wszelkich innych osób znajdujących się na terenie prowadzenia działalności przez spółki,
 • zapewnieniu optymalnych warunków pracy wszystkim zatrudnionym i pracującym na rzecz Grupy,
 • podnoszeniu kwalifikacji pracowników Grupy TAURON, mającemu na celu wzrost kompetencji w zakresie poprawy swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa współpracowników, a także osób, które znajdują się na terenie wykonywanej przez nich pracy,
 • doskonaleniu skutecznego systemu zarządzania BHP.

 

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I WEWNĘTRZNE REGULACJE

Polityka BHP jest nadrzędnym, wiążącym wszystkie podmioty przebywające na terenie zakładów Grupy TAURON, dokumentem opisującym jednolity system bezpieczeństwa i higieny pracy.

W jej ramach każda ze spółek, z uwagi na specyfikę swojej działalności, posiada własne regulacje w zakresie BHP, będące w pełni zgodne z wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, przepisy w zakresie BHP dostosowywane są do charakteru wykonywanych prac i zadań. W spółkach, których profil działalności ma charakter produkcyjny i dystrybucyjny, tj. TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Dystrybucja – kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracowników mają szczególne znaczenie, które znajduje swój wyraz w rozbudowanych systemach bezpieczeństwa, jak również w kontroli warunków pracy, przestrzeganiu przepisów i zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wśród najważniejszych dokumentów regulujących kwestie BHP w miejscu pracy w Grupie TAURON znajdują się: Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wydobycie, Procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w TAURON Ciepło, czy Polityka jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w TAURON Wytwarzanie.

Również podmioty zewnętrzne, wykonujące prace w spółkach Grupy, są zobligowane do przestrzegania obowiązujących procedur, w tym w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Od pracowników firm zewnętrznych (wykonawców i podwykonawców) wymagane jest także posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do wykonywanych prac. Niektóre spółki Grupy TAURON (zwłaszcza te, gdzie warunki pracy są szczególnie niebezpieczne) wprowadzają również dodatkowe wymagania oraz szkolenia dla podmiotów zewnętrznych.

PODJĘTE DZIAŁANIA I UZYSKANE REZULTATY

Z uwagi na konsekwentne dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy w spółkach Grupy TAURON intensyfikowane są działania informacyjno-edukacyjne. Zaliczyć do nich należy przeprowadzone w 2020 r. kampanie:

 • „TWOJE bezpieczeństwo w TWOICH rękach” (TAURON Ciepło)

W trakcie trwania projektu pracownicy wielokrotnie powtarzali właściwe na danym stanowisku zachowania oraz prawidłowe reguły postępowania. Wszystkie podjęte działania w ramach kampanii miały w konsekwencji prowadzić do eliminacji zagrożeń u źródła, wyrabiania u pracowników nawyków bezpiecznej pracy oraz kształtowania kultury bezpieczeństwa w spółce,

 • „Wróćmy szczęśliwi do domu” (TAURON Serwis) – akcja informacyjna,
 • Konkurs Wiedzy o BHP zorganizowany w formule on-line (TAURON Ciepło),
 • Szkolenie modułowe dla osób kierujących pracownikami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy i bezpieczeństwa pożarowego (TAURON Ciepło),
 • Realizacja Planu poprawy BHP (TAURON Ciepło, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ekoenergia, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, Wsparcie Grupa TAURON),
 • Kampanie tematyczne (TAURON Obsługa Klienta) dotyczące:
  • Dnia ergonomii,
  • Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • Światowego Dnia bez telefonu komórkowego,
  • Światowego Dnia Bezpieczeństwa,
  • Światowego Dnia Wzroku,
  • Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
 • „10 głównych zasad BHP” (TAURON Wytwarzanie),
 • Kontynuacja działań podjętych w ramach programu „4Z” – podniesienie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa podczas obsługi przenośników taśmowych, poszerzanie wiedzy w obszarze zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz rozwijanie umiejętności ich identyfikacji wraz z wprowadzeniem elementów poprawy kultury bezpieczeństwa pracowników (TAURON Wydobycie),
 • „5 minut dla bezpieczeństwa” (TAURON Wydobycie),
 • Uruchomienie cyklu „1 Minuta na BHP” (TAURON Polska Energia),
 • Promowanie idei „Zero wypadków” (Wsparcie Grupa TAURON),
 • Poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii oraz metod pracy pod względem BHP (Wsparcie Grupa TAURON).

Ważnym elementem w promowaniu zasad BHP w Grupie TAURON jest podnoszenie świadomości pracowników i podwykonawców, głównie za pomocą szkoleń, które w 2020 r. prowadzone były w formie spotkań i warsztatów on-line oraz za pomocą interaktywnej platformy e-learningowej.

 

Wskaźniki wypadkowości

W 2020 r. w spółkach Grupy TAURON miało miejsce 214 wypadków, w których ogółem zostało poszkodowanych 218 osób. Wśród nich doszło do 1 wypadku śmiertelnego.

Ogólna liczba wypadków w 2020 r. w stosunku do 2019 r. zwiększyła się o 12 zdarzeń. Liczba najtragiczniejszych wypadków, tj. śmiertelnych, zmalała z 2 zdarzeń w 2019 r. do 1 w 2020 r. Wzrosła natomiast liczba wypadków lekkich z 200 w 2019 r. do 211 w 2020 r. W porównaniu z 2019 r., kiedy odnotowano 4 wypadki zbiorowe, w których liczba poszkodowanych wyniosła 8 osób, w 2020 r. miały miejsce 2 takie wypadki, w których ucierpiały 4 osoby. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, w 2020 r. nie odnotowano wypadków ciężkich.

Wskaźnik częstości wypadków w 2020 r. wyniósł 8,3. Wskaźnik częstości wypadków w 2019 r. wyniósł 7,8. Wskaźnik wypadkowości pracowników (częstości / częstotliwości wypadków) w podziale na płeć przedstawiono poniżej.

403-9. Wartość wskaźnika wypadkowości pracowników (częstości/częstotliwości wypadków) w podziale na płeć w Grupie TAURON w 2020 r.

Eksportuj do Excela
ŁĄCZNA LICZBA WSZYSTKICH WYPADKÓW 214
Kobiety 12
Mężczyźni 206
LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH PRZY PRACY 1
Kobiety
Mężczyźni 1
LICZBA WYPADKÓW LEKKICH PRZY PRACY 211
Kobiety 12
Mężczyźni 201
LICZBA WYPADKÓW CIĘŻKICH PRZY PRACY
Kobiety
Mężczyźni
LICZBA WYPADKÓW ZBIOROWYCH 2
Kobiety
Mężczyźni 4
WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI WYPADKÓW 8,3
Wskaźnik częstości wypadków = (liczba wypadków przy pracy x 1000 ) / średnie zatrudnienie w 2020 r.
Kobiety 0,5
Mężczyźni 8,0
WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI WYPADKÓW 64,0
Wskaźnik ciężkości wypadków = Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/ Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)
Kobiety 53,3
Mężczyźni 64,6

Z uwagi na konsekwentne dążenie do spadku liczby wypadków, nieustannie intensyfikowane są działania promujące bezpieczne zachowania w miejscu pracy. Zaliczyć należy do nich liczne szkolenia, obejmujące zarówno pracowników, jak i podmioty zewnętrzne wykonujące pracę na rzecz spółek Grupy TAURON.

EU18. Odsetek pracowników, wykonawców i podwykonawców Grupy TAURON, którzy przeszli szkolenie BHP w 2020 r.

Eksportuj do Excela
2020 r. Nowe Jaworzno Grupa TAURON TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Serwis
Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli szkolenia BHP 100% 51% 100% 16% 70% 100%

W TAURON Wytwarzanie obowiązuje wewnętrzny akt normatywny dotyczący zatrudniania firm zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w którym zawarte są m.in. wymagania w zakresie szkolenia pracowników firm zewnętrznych. Zgodnie z jego zapisami TAURON Wytwarzanie przeprowadza przeszkolenie pracowników dozoru firm zewnętrznych w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w spółce, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wykonawcy natomiast zobowiązani są do przeszkolenia osób wykonujących przedmiot umowy / zlecenia w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania się z wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w TAURON Wytwarzanie, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, odpowiednio do zakresu realizacji prac. Każdorazowo w przypadku podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków opisanych powyżej. Przeprowadzenie powyższych szkoleń potwierdzane jest pisemnie.

W TAURON Wydobycie wszyscy pracownicy firm zewnętrznych, tj. wykonawcy i podwykonawcy, przed przystąpieniem do pracy w zakładach górniczych spółki, odbywają dodatkowe szkolenia BHP wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze. Powyższe szkolenia prowadzone są w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, planu ratownictwa, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń.

 

PROCEDURY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SARS-CoV-2

Spoczywający na Grupie TAURON obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie pandemii COVID-19 przyczynił się do powołania 11.03.2020 r. Zespołu ds. Monitorowania wpływu sytuacji epidemicznej na działalność Grupy TAURON. Analogiczne, specjalne zespoły kryzysowe zostały powołane w poszczególnych spółkach Grupy. Do ich głównych zadań należy:

 • monitoring stanu zagrożenia epidemicznego oraz bieżący monitoring dostępności pracowników i usług świadczonych przez spółki Grupy TAURON,
 • opracowywanie i rekomendowanie rozwiązań zmierzających do obniżenia zagrożenia i ich skutków dla zasobów Grupy TAURON,
 • bieżące informowanie pracowników za pomocą odpowiednich komunikatów rozpowszechnianych w całej organizacji lub w poszczególnych spółkach.

 

Działania zapobiegawcze: SARS-CoV-2

Grupa TAURON podjęła szereg działań zapobiegawczych w zakresie organizacyjnym i materialnym, mających na celu ochronę pracowników poszczególnych spółek oraz utrzymanie ciągłości działania infrastruktury krytycznej. W związku z pojawieniem się zagrożenia epidemicznego wszystkie spółki Grupy wprowadziły, w zależności od specyfiki swojej działalności, nowe rozwiązania. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

 • wprowadzenie list pracowników kluczowych i krytycznych dla działania danej spółki oraz bieżące monitorowanie ich dostępności,
 • działania przygotowawcze na wypadek potrzeby skoszarowania pracowników infrastruktury krytycznej,
 • szersze (często nawet nieograniczone) wprowadzenie możliwości pracy zdalnej poprzez odpowiednie zabezpieczenie i rozwój infrastruktury IT i łączy VPN,
 • ograniczenie do niezbędnego minimum przemieszczania się pracowników, a także bezpośrednich spotkań z klientami i kontrahentami oraz zalecenie korzystania z możliwości wideokonferencji (także poprzez ograniczenie korzystania z samochodów służbowych),
 • zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej takich, jak maseczki, jednorazowe rękawiczki oraz środków do dezynfekcji rąk, a dodatkowo przy wejściach do obiektów Grupy TAURON wprowadzono obowiązek dokonywania pomiaru temperatury ciała osób wchodzących,
 • od początku trwania epidemii, tam gdzie to możliwe wielokrotne przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń i biur,
 • wprowadzenie we wszystkich spółkach Grupy TAURON zasad postępowania w przypadku pojawienia się osób zakażonych bądź skierowanych na kwarantannę.