Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Kodeks postępowania dla kontrahentów

Korporacyjna Polityka Zakupowa Prawa człowieka
102-9
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Ważną inicjatywą wdrożoną w Grupie TAURON w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Grupa promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców. Oczekuje współpracy z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne i klimat.

Kryteria dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu w stosunku do kontrahentów Grupy TAURON zostały zdefiniowane i zebrane w jeden dokument, tj. Kodeks Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.

Od grudnia 2017 r. jest on obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów. Kodeks stanowi obowiązujący standard w Grupie, promując odpowiedzialność wśród interesariuszy oraz zachęcając do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców.

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I WEWNĘTRZNE REGULACJE

Celem Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON jest określenie jednolitych standardów oraz transparentnych zasad postępowania w ramach prowadzonej przez spółki działalności biznesowej, w szczególności w zakresie relacji z kontrahentami. Kodeks obejmuje również zasady z zakresu obszaru pracownika (m.in. bezpieczeństwo i higiena pracy, dyskryminacja, polityka personalna, praca przymusowa, zatrudnianie dzieci i nieletnich), środowiska naturalnego (ochrona środowiska, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, dbałość o klimat), kontaktów z otoczeniem (m.in. uczciwa konkurencja, zwalczenie nadużyć, bezpieczeństwo i ochrona informacji, relacje inwestorskie).

Kodeks stosowany jest w relacjach z kontrahentami spółek należących do Grupy TAURON i obowiązuje wszystkich pracowników, członków zarządu i organów nadzorczych spółek, a także prokurentów i pełnomocników.

Kodeks jest powiązany z innymi dokumentami w Grupie TAURON:

  • Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON,
  • Polityką Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON,
  • Polityką Antykorupcyjną Grupy TAURON,
  • Procedurą oceny wiarygodności kontrahentów TAURON Polska Energia S.A.,
  • Zasadami dotyczącymi organizowania przedsięwzięć we współpracy z podmiotami zewnętrznymi w Grupie TAURON,
  • Regulaminem Udzielania Zamówień w Grupie TAURON.

 

PODJĘTE DZIAŁANIA I UZYSKANE REZULTATY

Kontrahent, który bierze udział w postępowaniu organizowanym przez spółki Grupy TAURON, zobligowany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i przestrzegania jego postanowień.

Powyższe oświadczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki. 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu

Organizacja procesowa