Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Cele zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON

Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla Grupy TAURON Środowisko naturalne i klimat
102-15, 103-2
Kapitał finansowy Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny Kapitał intelektualny
Kapitał ludzki Kapitał ludzki
Kapitał naturalny Kapitał naturalny
Kapitał produkcyjny Kapitał produkcyjny
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Ostatnie lata przyniosły, a kolejne będą przynosić, wiele znaczących zmian w otoczeniu zewnętrznym Grupy TAURON. Najistotniejsze z nich, z punktu widzenia działalności biznesowej Grupy, to zmiany regulacyjne związane z ochroną klimatu i środowiska. Obserwowane od lat ocieplenie klimatu, wzrost zanieczyszczeń, a w Polsce poważny problem smogu, wymusza podjęcie kompleksowych działań minimalizujących negatywny wpływ działalności gospodarczej na otoczenie.

Najistotniejsze, zdaniem Grupy TAURON, czynniki wpływające na sektor energetyczny do 2025 r., to:

 • regulacje europejskie i krajowe: dalsze ograniczanie emisji CO2 skutkujące zwiększeniem cen uprawnień do emisji, wzrost obowiązku udziału energii z OZE i wzrost efektywności energetycznej; realizacja Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r.,
 • ograniczenie finansowania inwestycji w aktywa węglowe ze strony sektora finansowego,
 • wycofanie części konwencjonalnych jednostek wytwórczych związane z wysokimi kosztami dostosowania do zaostrzonych wymogów środowiskowych oraz pogarszającą się pozycją konkurencyjną wobec innych źródeł energii,
 • integracja europejskiego rynku energii i związane z tym ograniczenie znaczenia rynków lokalnych na rzecz rynków regionalnych, rosnące możliwości fizycznych przepływów transgranicznych,
 • możliwość wydzielania samobilansujących się obszarów, np. klastrów energii i możliwość świadczenia dla nich dodatkowych usług (bilansowanie, agregacja, DSM, rezerwacja mocy itp.),
 • rozwój technologii magazynowania energii,
 • dynamiczny rozwój prosumentów i konieczność świadczenia usług na odpowiednim poziomie – terminowość realizacji przyłączenia instalacji PV.

W trosce o odpowiedzialny rozwój świata we wrześniu 2015 r. zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ (łącznie 193, w tym Polska), wyznaczające ramy strategii działania opierającej się na koncepcji zrównoważonego rozwoju, Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030. Agenda ta przedstawia 17 celów zrównoważonego rozwoju i powiązanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

Poniższe cele ONZ stanowią ramy do określania polityk zrównoważonego rozwoju gospodarek na całym świecie:

 1. Eliminacja ubóstwa
 2. Brak głodu
 3. Dobre zdrowie i jakość życia
 4. Dobra jakość edukacji
 5. Równość płci
 6. Czysta woda i warunki sanitarne
 7. Czysta i dostępna energia
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 10. Zwalczanie nierówności
 11. Zrównoważone miasta i społeczności
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 13. Działania w dziedzinie klimatu
 14. Życie pod wodą
 15. Życie na lądzie
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 17. Partnerstwo na rzecz celów

Spółki europejskie kładą duży nacisk na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, co podkreślają w swoich raportach i publikacjach giełdowych. Poniższy rysunek prezentuje te cele, na których wybrane europejskie spółki energetyczne skupiają się najbardziej w swojej działalności.

Są to głównie:

Cel 7. – Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

Cel 9. – Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

Cel 11. – Uczynić miasta i osiedla bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Cel 13. – Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przez wybrane europejskie grupy energetyczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych i prezentacji grup energetycznych.

Grupa TAURON w swojej działalności także chce przyczyniać się i przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez wskazane niżej działania.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 w Grupie Kapitałowej TAURON

Grupa TAURON w swojej działalności wspiera także pozostałe cele ONZ poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności, m.in. w walce z niską emisją, akcje edukacyjno-informacyjne, angażując się w ochronę środowiska naturalnego poprzez sadzenie drzew w obszarach leśnych, czy troskę o życie zwierząt. Uczestniczy również w krajowych i europejskich dyskusjach oraz projektach dotyczących transformacji energetycznej związanej z klimatem. Dba również o najwyższe standardy w relacjach z klientami i interesariuszami, oparte na dialogu oraz w swoich działaniach wychodzi naprzeciw potrzebom klientów defaworyzowanych  i wrażliwych grup odbiorców. Grupa kieruje się zasadą równego traktowania pracowników, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.

GŁÓWNE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR I REALIZACJĘ KIERUNKÓW STRATEGICZNYCH GRUPY TAURON

Polityczno-regulacyjne
 • Europejski Zielony Ład – projekt neutralności klimatycznej Unii Europejskiej (UE) do 2050 r.
 • Dalsze zaostrzenia norm środowiskowych (emisji zanieczyszczeń, korzystania z wód, zagospodarowania odpadów itd.).
 • Konieczność dostosowania jednostek wytwórczych do Konkluzji BAT.
 • Pakiet zimowy i ograniczenie systemów wsparcia dla energetyki konwencjonalnej (EPS 550).
 • Taksonomia UE i jej wpływ na możliwości finansowania inwestycji w energetyce.
 • Dyrektywy o OZE i efektywności energetycznej, system handlu emisjami EU ETS.
 • Funkcjonowanie rynku mocy, wsparcie dla poszczególnych technologii OZE.
 • Fundusze przeznaczone na transformację energetyczną i post-covidowe pobudzenie gospodarki (Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, Fundusz Modernizacyjny, Fundusz Odbudowy UE i in.).
 • Polityka Energetyczna Polski, Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu.
 • Ryzyko wprowadzenia regulacji w sektorze bankowym prowadzących do wzrostu współczynników alokacji kapitału dla kredytów przeznaczonych na finansowanie aktywów węglowych.
 • Prace nad programami rządowymi dla górnictwa i energetyki konwencjonalnej.
Środowiskowe
 • Wzrost średniej globalnej temperatury w efekcie emisji gazów cieplarnianych.
 • Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami w Polsce (smog).
 • Wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych – Polska emituje do atmosfery 18% więcej gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i ponad 3 razy więcej w relacji do PKB niż wynosi średnia UE.
 • Nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych – susze, huragany, upały, intensywne deszcze i powodzie (powodujące nie tylko niszczenie gospodarstw domowych, ale również infrastruktury transportowej i energetycznej).
 • Dalsze podnoszenie poziomu mórz, nieodwracalne zmiany w ekosystemach rzek i Morzu Bałtyckim (eutrofizacja, utrata różnorodności biologicznej wód).
 • Wyczerpywanie się zasobów naturalnych.
 • Wzrost istotności gospodarki o obiegu zamkniętym i minimalizacja wytwarzania odpadów.
 • Wzrost istotności ograniczania skutków spowodowanych ściekami, odpadami biogennymi, komunalnymi i paliwami w morzach i oceanach.
Ekonomiczno-rynkowe
 • Rosnące koszty konwencjonalnego wytwarzania energii (wysokie ceny uprawnień do emisji CO2), malejąca opłacalność ekonomiczna jednostek węglowych.
 • Ograniczenie lub brak możliwości finansowania energetyki konwencjonalnej, preferencyjne finansowanie OZE.
 • Rosnący poziom generacji z OZE, dzięki stale zwiększającej się konkurencyjność kosztowej OZE i wyższym cenom energii elektrycznej.
 • Wzrost kosztów materiałów, usług i pracy.
 • Ograniczone możliwości wydobycia węgla energetycznego (coraz trudniej dostępne pokłady, brak węgla o odpowiednich parametrach), wzrost importu węgla na cele energetyczne.
 • Działania termomodernizacyjne, wzrost efektywności energetycznej.
 • Problem luki pokoleniowej i kompetencyjnej.
 • Zagrożenie dla stabilności produkcji i dostaw energii elektrycznej, ryzyko niedoboru mocy w systemie.
Społeczne
 • Wzrost nastrojów antywęglowych wśród społeczeństwa.
 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 • Gotowość do ponoszenia wyższych kosztów energii elektrycznej, jeżeli pochodzi ze źródeł OZE.
 • Poprawa wizerunku firm zużywających energię z OZE.
 • Wzrost świadomości i wymagań klienta w zakresie jakości dostarczanych usług i obsługi, zmieniające się potrzeby klientów.
 • Zmiana podejścia klienta do sposobu konsumpcji energii elektrycznej.
 • Negatywne postrzeganie składowania odpadów.
Technologiczne
 • Spadające ceny technologii odnawialnych i rozproszonych.
 • Dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej, instalacje wyspowe, off-grid.
 • Konieczność dostosowania sieci do dwukierunkowego przepływu energii.
 • Rozwój elektromobilności.
 • Rozwój magazynów energii.
 • Digitalizacja energetyki, rozwój inteligentnego opomiarowania.
 • Rozwój technologii w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Pojawienie się budynków samowystarczalnych energetycznie – Near Zero Emission Buildings.

Grupa TAURON uczestniczy i pokłada duże nadzieje w systemowych rozwiązaniach umożliwiających transformację sektora wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, prowadzonych na poziomie rządowym. Wypracowane rozwiązania powinny zapewnić możliwość transformacji i ograniczenia działalności górniczej przy akceptacji społecznej dla tego procesu.

Trwają prace, na poziomie rządowym, nad systemem zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na moc dla jednostek konwencjonalnych, które ze względu na brak możliwości uczestnictwa w rynku mocy (wysoki poziom emisyjności) oraz niewielką produkcję, powinny zostać odstawione ze względów ekonomicznych. Uczestniczą w tych pracach przedstawiciele Grupy TAURON.

Postępujące zmiany klimatu i prognozowane ich skutki wymagają wprowadzenia fundamentalnych zmian roli i kierunków rozwoju spółek sektora elektroenergetycznego.

W obliczu najważniejszego trendu, jakim jest przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, Grupa TAURON w działaniach i planach strategicznych uwzględnia fakt, że długofalowy sukces uzależniony jest od zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przejawem tego jest integrowanie już na poziomie strategicznym, czynników finansowych i pozafinansowych, w tym aspektów ochrony środowiska i klimatu, wpływu społecznego i ładu organizacyjnego. Wynika to z przekonania, że biznes, aby mógł istnieć i rozwijać się, powinien być prowadzony w sposób uwzględniający zarówno aspekty ekonomiczne, jak i interes społeczny czy ekologiczny, a pomiędzy każdym z nich musi zachodzić równowaga.

Cele biznesowe, zrównoważony rozwój i transformacja Grupy TAURON w kierunku wiodącej niskoemisyjnej grupy energetycznej w Polsce realizowane są zgodnie ze Strategią Grupy TAURON na lata 2016-2025 oraz Aktualizacją Kierunków Strategicznych – tzw. Zielony Zwrot TAURONA.

Wsparciem dla realizacji celów biznesowych jest budowanie i ciągłe doskonalenie kultury zarządzania, przyjazne, oparte na zasadach różnorodności i zgodności środowisko pracy oraz utrzymanie trwałych relacji ze społecznościami lokalnymi i rozwijanie inicjatyw z zakresu partnerstwa społeczno-biznesowego. Takie podejście maksymalizuje korzyści zarówno dla wzrostu gospodarczego, jak i społecznego.

Działalności realizowane w ramach zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON opierają się na modelu 3P – odnoszącym się zarówno do zysku ekonomicznego (profit), ludzi związanych z firmą (people) oraz troski o ekologiczny wymiar działalności (planet). Są one zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030 przyjętymi przez ONZ oraz wpisują się w standardy w zakresie CSR, określone przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną w Normie ISO 26000 Guidance on social responsibility.

Priorytetem Grupy TAURON jest zorientowanie na klienta i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii oraz zbudowanie takiej oferty produktów i usług, która będzie w pełni odzwierciedlać ich oczekiwania. W działaniach biznesowych Grupa dba o utrzymywanie dobrych relacji z klientami poprzez dążenie do najwyższych standardów obsługi, kompleksowości i jakość oferty. Przekłada się to na poprawę efektywności, wzrost lojalności i zadowolenia klientów, czy spadek liczby reklamacji.

Grupa TAURON od lat podejmuje szereg inicjatyw mających na celu minimalizację negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne. Zielony Zwrot TAURONA, a więc inwestycje w OZE i transformacja miksu energetycznego Grupy, należą do najważniejszych działań strategicznych Grupy w tym zakresie. W obszarze związanym z ochroną środowiska Grupa TAURON stawia sobie cele efektywnego gospodarowania, odzysku i powtórnego wykorzystania zasobów, wdrażania systemów zarządzania środowiskowego (ISO, EMAS), inwestowania w nowoczesne technologie, ciągłego modernizowania aktywów produkcyjnych, optymalizowania procesów produkcji, podnoszenia efektywności wykorzystywania zasobów, edukowania społeczeństwa i stawiania wymagań dostawcom.

Pracownicy Grupy TAURON stanowią kluczową grupę interesariuszy. W tym obszarze ważne miejsce zajmują aspekty związane z budowaniem trwałych relacji w oparciu o różnorodność, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy, kreowanie możliwości rozwoju oraz odpowiednego poziomu kultury etycznej i wartości. Grupa TAURON przywiązuje również wagę do nawiązywania długotrwałych relacji z najbliższym otoczeniem firmy, poprzez działania na rzecz społeczności lokalnych, współpracę z ośrodkami akademickimi oraz promowanie tematyki zrównoważonego rozwoju wśród interesariuszy i zachęcanie ich do odpowiedzialności, a także prowadzenie transparentnej polityki komunikacyjnej z otoczeniem.

Po to, by usystematyzować prowadzone działania, a także by precyzyjnie określać cele i cyklicznie monitorować stopień ich realizacji, Zarząd TAURON Polska Energia przyjął do stosowania w Grupie TAURON następujące Polityki:

 • PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON,
 • Polityka Różnorodności w Grupie TAURON,
 • Polityka Środowiskowa Grupy TAURON,
 • Polityka Klimatyczna Grupy TAURON,
 • Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON,
 • Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON,
 • Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Spółek Grupy TAURON,
 • Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON,
 • Polityka BHP Grupy TAURON,
 • Strategiczna Agenda Badawcza,
 • Korporacyjna Polityka Zakupowa Grupy TAURON,
 • Kodeks Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON,
 • Polityka ochrony danych osobowych dla podmiotów Grupy TAURON,
 • Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON.

Wymienione powyżej dokumenty zapewniają zgodność działalności Grupy TAURON z wymogami określonymi w art. 49 b ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Stanowią także ważny element w prowadzeniu transparentnej polityki komunikacyjnej z licznymi interesariuszami Grupy TAURON, którzy mogą zapoznać się z corocznie publikowanymi sprawozdaniami z ich realizacji.

Każdy z powyższych dokumentów zawiera wyczerpujący opis działań, które podejmują spółki Grupy TAURON, by osiągnąć cele zamierzone w danym obszarze. W kolejnych częściach Raportu przedstawiono główne zasady, metody i narzędzia stosowane przez Grupę TAURON w ramach poszczególnych polityk oraz wyniki ich stosowania w 2020 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności kapitałowej

Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem