Zmiany w zasadach zarządzania TAURON Polska Energia oraz Grupą TAURON

Organizacja formalno-prawna Ład korporacyjny
102-2

W wyniku postępującej transformacji sektora energetycznego, stawiającej nowe wyzwania przed podmiotami działającymi na tym rynku, stopniowej zmiany sytuacji w branży energetycznej, głównie z uwagi na szeroko rozumianą politykę dekarbonizacji gospodarek Unii Europejskiej oraz zachodzące zmiany w otoczeniu biznesowym Spółki, 20 października 2020 r. Zarząd TAURON Polska Energia przyjął nowe brzmienie Regulaminu Organizacyjnego TAURON Polska Energia S.A., które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki 23 października 2020 r.

Schemat organizacyjny TAURON Polska Energia według stanu na 31 grudnia 2020 r.

W związku z nowym Regulaminem Organizacyjnym dokonano również niezbędnych modyfikacji zakresów funkcji poszczególnych Obszarów Biznesowych w strukturze organizacyjnej Spółki.

3 listopada 2020 r. Zarząd TAURON Polska Energia w drodze uchwały dokonał przyporządkowania członkom Zarządu TAURON Polska Energia w sposób bezpośredni, poszczególnych Obszarów Biznesowych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

Schemat podziału odpowiedzialności Członków Zarządu TAURON Polska Energa według stanu na 31 grudnia 2020 r.

W 2020 r. prowadzono prace nad aktualizacją obowiązującego dotychczas Modelu Biznesowego i Operacyjnego Grupy TAURON, który określa model zarządzania Grupą. W celu zapewnienia elastyczności, odporności i dostosowania Grupy TAURON do zmian otoczenia, w szczególności wynikających ze zmian klimatycznych, zaktualizowany Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TARON podkreśla rolę ESG, jako coraz bardziej istotnego narzędzia komunikacji z otoczeniem.

Zaktualizowany Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON został opracowany z uwzględnieniem wymagań dotyczących unbundlingu, ustanowionych w Programie Zgodności i powszechnie obowiązujących przepisach prawa, przy uwzględnieniu rozdziału prawnego, funkcjonalnego i organizacyjnego OSD w strukturze Grupy TAURON.

Ponadto, dokonano przeglądu funkcji i zadań realizowanych we wszystkich megaprocesach Grupy TAURON, robiąc to wspólnie z ich właścicielami oraz zaktualizowano zapisy lub sformułowano wymagane dodatkowe funkcje i zadania, przypisując odpowiednio kompetencje pomiędzy Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe i Centra Usług Wspólnych.

W 2020 r. przy użyciu obowiązującego Modelu dojrzałości procesowej w Grupie TAURON, przeprowadzono ocenę dojrzałości procesowej wybranych procesów. Ocenie poddano 555 procesów, co stanowi 21% obowiązujących procesów w Grupie TAURON. W wyniku przeprowadzonej oceny Grupa osiągnęła średnio IV-V poziom dojrzałości procesowej w ośmiopoziomowej skali. Ocena dojrzałości będzie kontynuowana w 2021 r. na podstawie określonych przez spółki Grupy TAURON planów.