Organizacja formalno-prawna

Organizacja obszarowa Zmiany w zasadach zarządzania TAURON Polska Energia oraz Grupą TAURON

Na 31 grudnia 2020 r. do spółek Grupy TAURON, oprócz jednostki dominującej TAURON Polska Energia, zaliczały się 34 spółki zależne objęte konsolidacją oraz 4 podmioty współzależne ujęte metodą praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony 31.12.2020 r., tj. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., TAMEH HOLDING Sp. z o.o., TAMEH POLSKA Sp. z o.o., TAMEH Czech s.r.o.

 

Główne spółki kapitałowe wchodzące w ramy Grupy TAURON w 2020 r. wraz z poziomem ich zależności

TAURON Polska Energia jest pełniącą rolę centrum korporacyjnego jednostką dominującą Grupy TAURON. Funkcjonowanie spółki realizowane jest w oparciu o Zarząd, w którym kompetencje zarządzania jednostkami merytorycznymi zostały podzielone pomiędzy Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.