Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Zarząd

Akcjonariusze Rada Nadzorcza
102-18, 102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 102-28, 102-32

Zarząd Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu Spółki kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach 2016.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.

Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są również na wniosek większości Wiceprezesów Zarządu, jak również Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w terminie ustalonym przez zwołującego posiedzenie. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poza siedzibą Spółki. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu.

Zarząd głosuje w sposób jawny. Wynik głosowania odnotowywany jest w protokole posiedzenia. Prezes Zarządu zarządza głosowanie tajne na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 3/5 składu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w powyższych trybach zarządza Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu, określając termin końcowy dla oddania głosu przez członków Zarządu. Dopuszczalne jest złożenie zdania odrębnego, które odnotowywane jest w protokole wraz z uzasadnieniem. Decyzje Zarządu, będące postanowieniami w sprawach bieżących, nie wymagających podjęcia uchwały, są odnotowywane wyłącznie w protokole.

Wewnętrzny podział pomiędzy członków Zarządu Spółki zadań i odpowiedzialności za poszczególne Obszary Biznesowe działalności Spółki, określone w Regulaminie Organizacyjnym TAURON Polska Energia S.A. i obejmujące samodzielne stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne podlegające bezpośrednio Dyrektorom Wykonawczym, pracą których kierują członkowie Zarządu, określa Uchwała Zarządu Spółki nr 351/VI/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyporządkowania poszczególnych obszarów biznesowych Spółki oraz samodzielnych stanowisk pracy bezpośrednio podlegających Członkom Zarządu TAURON Polska Energia S.A., która zastąpiła Uchwałę Zarządu Spółki nr 397/V/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyporządkowania poszczególnych obszarów biznesowych Spółki oraz samodzielnych stanowisk pracy bezpośrednio podlegających Członkom Zarządu TAURON Polska Energia S.A

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zarząd TAURON Polska Energia składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, z wyjątkiem I kadencji, która trwała 2 lata. Zgodnie ze Statutem Spółki każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

W celu wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania w TAURON Polska Energia, Rada Nadzorcza Spółki ogłasza konkurs oraz przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Kandydat na członka Zarządu musi spełniać wymogi określone
w § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa. Spółka powiadamia akcjonariuszy o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

KOMPETENCJE ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki dla WZ lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Zarządu Spółki wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:

 1. regulamin Zarządu Spółki,
 2. regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
 3. tworzenie i likwidacja oddziałów,
 4. powołanie prokurenta,
 5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
 6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,
 7. zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Spółki,
 8. udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 12 i 13 Statutu Spółki,
 9. nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,
 10. nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 40 tys. zł, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,
 11. rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 40 tys. zł, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki,
 12. określenie wykonywania prawa głosu na WZ lub na ZW spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji WZ lub ZW tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 4 pkt 9 i 10 Statutu Spółki,
 13. zasady prowadzenia działalności sponsoringowej,
 14. przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej,
 15. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki albo do Walnego Zgromadzenia Spółki.

SKŁAD ZARZĄDU

Obecna, VI kadencja Zarządu TAURON Polska Energia, rozpoczęła się 15 lipca 2020 r.

Zgodnie ze Statutem Spółki wspólna kadencja wynosi 3 lata.

Skład osobowy Zarządu TAURON Polska Energia na 31 grudnia 2020 r.:

 1. Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu,
 2. Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem,
 3. Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów.

Skład osobowy Zarządu TAURON Polska Energia na dzień sporządzenia niniejszego Raportu:

1. PAWEŁ STRĄCZYŃSKI - Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej, kierunku finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem.

Od lutego 2020 r. do końca marca 2021 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W okresie od listopada 2018 r. do lutego 2020 r. był Wiceprezesem Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.). Od kwietnia 2018 r. do stycznia 2019 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu ZOWER Sp. z o.o. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.). Od lutego 2017 r. do kwietnia 2018 r. był członkiem zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., a w okresie od maja 2016 r. do września 2017 r. piastował funkcję Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Od lipca 2014 r. do maja 2016 r. był Członkiem Zarządu ds. Finansowych Polskiej Grupy Biogazowej S.A. Od lutego 2010 r. do grudnia 2012 r. zajmował stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Administracyjno-Finansowego w spółce PROTEKTOR S.A. W latach 2005-2010 piastował stanowisko Dyrektora Finansowego i Prokurenta w Grupie Steinpol, a od grudnia 2002 r. do lipca 2005 r. był Głównym Księgowym w ASP Polska sp. z o.o.

2. JERZY TOPOLSKI - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w tym zarządzania rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Brał udział w tworzeniu rynku energii elektrycznej w Polsce.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą energetyczną i Grupą TAURON lub jej poprzednikami prawnymi, tj. ENION S.A. i Zakładem Energetycznym Kraków S.A. Od 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora w TAURON Dystrybucja S.A. (spółka zależna od TAURON), gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci dystrybucji, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, pomiary oraz zarządzanie ruchem sieci. W TAURON Dystrybucja S.A., oprócz wyżej wspomnianej funkcji, był w 2016 r. dyrektorem oddziałów w Krakowie i Tarnowie. W latach 2015-2016 pracował na stanowisku koordynatora i był odpowiedzialny m.in. za jakość obsługi klientów. Od 2013 r. do 2014 r. pełnił funkcję głównego specjalisty, a w latach 2011-2012 zajmował stanowisko kierownika Biura Taryf i Kontaktów z URE. W ENION S.A. w okresie od 2010 r. do 2011 r. sprawował funkcję dyrektora Departamentu Taryf i był odpowiedzialny w szczególności za zarządzanie przychodami regulowanymi. W latach 2007-2010 był dyrektorem Departamentu Usług Dystrybucyjnych i odpowiadał za zapewnienie rentowności sprzedaży usług dystrybucji. Od 2005 r. do 2007 r. był Prezesem Zarządu, w latach 2004-2005 – Członkiem Zarządu ds. Obrotu, a do 2004 r. – Członkiem Zarządu i dyrektorem ds. obrotu energią. W Zakładzie Energetycznym Kraków S.A. w latach 1989-2000 pełnił funkcje: dyrektora regionu wysokich napięć, zastępcy kierownika regionu wysokich napięć ds. technicznych oraz mistrza i inżyniera ds. sieci.

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU SPÓŁKI W 2020 r. ORAZ DO DNIA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład Zarządu Spółki V wspólnej kadencji wchodziły następujące osoby: Filip Grzegorczyk (Prezes Zarządu), Jarosław Broda (Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju) oraz Marek Wadowski (Wiceprezes Zarządu ds. Finansów).

W dniu 14 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze skutkiem na koniec dnia wszystkich Członków Zarządu Spółki V wspólnej kadencji oraz powołała z dniem 15 lipca 2020 r. na Członków Zarządu Spółki VI wspólnej kadencji Wojciecha Ignacoka (Prezes Zarządu), Jerzego Topolskiego (Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem) i Marka Wadowskiego (Wiceprezes Zarządu ds. Finansów).

W dniu 19 lutego 2021 r. Wojciech Ignacok złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 28 lutego 2021 r. z funkcji Prezesa Zarządu Spółki VI wspólnej kadencji z powodów zdrowotnych.

W dniu 24 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Markowi Wadowskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2021 r. do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki.

Dnia 1 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pawła Strączyńskiego do składu Zarządu na VI wspólną kadencję i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Dnia 13 maja 2021 r. Marek Wadowski złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki, a tym samym z pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Finansów Spółki ze skutkiem na koniec 17 maja 2021 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Regulamin Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

List Zarządu