Rada Nadzorcza

Zarząd Walne Zgromadzenie
102-18, 102-23, 102-24, 102-26, 102-28, 102-32

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (Ksh) i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej Spółki kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach 2016.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad:

 • zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą ustaleniami,
 • z własnej inicjatywy,
 • na pisemny wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej,
 • na pisemny wniosek Zarządu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może zostać zwołane w innym miejscu. Do zwołania posiedzenia wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazywane są za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Rada Nadzorcza Spółki odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu do faktu odbycia posiedzenia lub do porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki i nikt nie wniesie sprzeciwu do porządku obrad. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad powinna być włączona do porządku obrad następnego posiedzenia. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej Spółki. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, o ile Rada Nadzorcza nie wyrazi sprzeciwu. Udział członków Zarządu Spółki w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkowy, jeżeli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone w powyższy sposób. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii radców prawnych świadczących stałą pomoc prawną na rzecz Spółki oraz, w uzasadnionych przypadkach, powoływać i zapraszać na posiedzenia Rady Nadzorczej odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji. W przypadkach, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu ekspertowi, zobowiązując Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów, za zgodą większości członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, prowadzący posiedzenie ma obowiązek poddać pod głosowanie wniosek o przerwanie obrad i ustalić termin wznowienia obrad Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są głównie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni we właściwy sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ksh, oraz postanowień Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu. Nie dotyczy to uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się:

 • na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej,
 • w sprawach osobowych.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz udziału co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały w tym trybie w sprawach osobowych, oraz których rozstrzygnięcie wymaga głosowania tajnego, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki nie zgłosi sprzeciwu. Głosując nad uchwałą podejmowaną w powyższym trybie, członek Rady Nadzorczej Spółki wskazuje jak głosował, tj. „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”. Uchwałę z zaznaczeniem, że została podjęta w trybie pisemnym lub w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. telekonferencji lub wideokonferencji. W przypadku uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwały są podejmowane, jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są do dokładania należytej staranności. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.

Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Delegowanie, o którym mowa powyżej, wymaga uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej, który ma być delegowany.

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 9 osób powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, za wyjątkiem I kadencji, która trwała 1 rok. Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez WZ, z zastrzeżeniem, iż:

 1. w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu Spółki, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 25% ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie maksymalnej liczby składu Rady Nadzorczej Spółki określonej w Statucie Spółki (w razie, gdyby liczba ta okazała się niecałkowita ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół np. 4,5 ulega zaokrągleniu do 4) powiększonej o 1 z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa:
  1. jest zobowiązany głosować na WZ w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odpowiadającej maksymalnej liczbie członków Rady Nadzorczej określonej w Statucie Spółki w razie zgłoszenia takiego wniosku do Zarządu Spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających liczbę akcji uprawniającą do wykonywania co najmniej 5% ogółu głosów w Spółce,
  2. jest wyłączony od prawa głosowania na WZ w sprawie powołania i odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym niezależnych członków Rady Nadzorczej; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki nie może działać z powodu składu mniejszego od wymaganego Statutem Spółki, a obecni na WZ akcjonariusze inni niż Skarb Państwa nie dokonają uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z podziałem miejsc w Radzie Nadzorczej Spółki, opisanym w niniejszym rozdziale,
 2. w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu Spółki, posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania poniżej 25% ogółu głosów w Spółce, Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki,
 3. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Skarb Państwa w trybie określonym w pkt 1 lub 2 powyżej, następuje w drodze oświadczenia składanego Spółce.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami 2016 co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki powinno spełniać kryteria niezależności.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej Spółki składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach 2016.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie ze Statutem Spółki, do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności sprawy:

Eksportuj do Excela
Kompetencje opiniodawcze
 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 2. ocena wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 3. składanie WZ pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,
 4. sporządzanie raz w roku i przedstawianie WZ:
  1. oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
  2. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego co najmniej informacje na temat: składu Rady Nadzorczej Spółki i jej Komitetów, spełniania przez członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki i jej Komitetów, dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej Spółki,
  3. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  4. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informacji o braku takiej polityki,
 5. sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki, opinii Rady Nadzorczej Spółki w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki dokonanego w danym roku obrotowym w innych podmiotach prawa handlowego,
 6. opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,
 7. opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
 8. opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,
 9. opiniowanie sporządzanych przez Zarząd Spółki sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 10. opiniowanie wniosków Zarządu Spółki w sprawach wskazanych w § 35 Statutu Spółki w wyłączeniem wniosków dotyczących członków Rady Nadzorczej Spółki,
 11. opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 381 Statutu Spółki.
Kompetencje stanowiące
 1. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 2. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd Spółki rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
 3. zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
 4. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 5. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki
 6. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 7. zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,
 8. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej:
  1. 20 000 tys. zł lub
  2. 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 6 Statutu Spółki,
 9. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 tys. zł lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 6 Statutu Spółki, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 500 tys. zł lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
  1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  2. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
 10. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 20 000 tys. zł,
 11. wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość 20 000 tys. zł,
 12. wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 13. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:
  1. 20 000 tys. zł lub
  2. 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 14. zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
  1. 20 000 tys. zł lub
  2. 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 15. zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z zastrzeżeniem, iż powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,
 16. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 tys. zł netto, w stosunku rocznym,
 17. zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 16 powyżej,
 18. zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 19. zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 tys. zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 20. zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 tys. zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 21. zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 22. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 23. określanie sposobu wykonywania prawa głosu na WZ lub na ZW spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
  1. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 5 000 tys. euro w zł,
  2. rozwiązania i likwidacji spółki.
 24. określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta TAURON na WZ spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:
  1. zawiązania przez spółkę innej spółki,
  2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  6. umorzenia udziałów lub akcji,
  7. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
  8. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  9. o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4 Statutu Spółki, z wyłączeniem spraw dotyczących czynności prawnych, o których mowa w § 20 ust. 6 Statutu Spółki, oraz z wyłączeniem spraw dotyczących nabycia lub rozporządzania składnikami aktywów trwałych stanowiących lub mających stanowić majątek niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej przez spółkę będącą operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
Kompetencje dotyczące Zarządu
 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 2. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 18 Statutu Spółki,
 3. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 4. delegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie im wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez oddelegowanego jako członka Rady Nadzorczej Spółki oraz z tytułu oddelegowania do czasowego sprawowania czynności członka Zarządu Spółki, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu Spółki, w miejsce którego członek Rady Nadzorczej Spółki został oddelegowany,
 5. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki,
 6. przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
 7. udzielanie zgody członkom Zarządu Spółki na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
Pozostałe kompetencje Rady Nadzorczej Spółki
 1. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu Spółki z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych,
 2. sporządzanie sprawozdań z nadzoru realizacji przez Zarząd Spółki inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych, a w szczególności opiniowanie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych,
 3. przyjęcie sporządzanych przez Zarząd Spółki sprawozdań dotyczących:
  1. wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public
   relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  2. stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu,
 4. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej Spółki.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Obecna, VI kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się 15 lipca 2020 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego WZ Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki V kadencji, czyli za rok obrotowy 2019.

Zgodnie ze Statutem Spółki jest to kadencja wspólna i wynosi 3 lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2020 r.:

 1. Andrzej Kania – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Teresa Famulska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
 3. Katarzyna Taczanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 4. Ryszard Madziar – Członek Rady Nadzorczej,
 5. Grzegorz Peczkis – Członek Rady Nadzorczej,
 6. Barbara Piontek – Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzania niniejszego Raportu:

1. ANDRZEJ KANIA - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, którą ukończył w 1991 r. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz studiów doktoranckich, które odbył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Sprawował ważne funkcje w instytucjach publicznych. Był Naczelnikiem Wydziału w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz Dyrektorem Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Sprawował również funkcję Dyrektora Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie oceny i realizacji inwestycji poparte wymiernymi rezultatami w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi o dużej skali i wysokim ryzyku. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej w sześciu spółkach działających w sektorze energii i infrastruktury. W okresie od 30 listopada 2017 r. do 15 marca 2020 r. był członkiem Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Od 22 maja 2020 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz jest Członkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki.

2. TERESA FAMULSKA - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta RP na wniosek Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego.

Od ukończenia studiów związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Finansów Publicznych, zajmując stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1998-2013 pracowała w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów, ostatnio jako dziekan, zajmując stanowisko profesora zwyczajnego. Autorka ponad 150 publikacji krajowych i zagranicznych z problematyki finansów, głównie finansów publicznych oraz finansów przedsiębiorstw. Obok pracy akademickiej stale współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym uczestnicząc w kilkudziesięciu projektach naukowo-badawczych. Prowadziła liczne wykłady oraz szkolenia dla kadr finansowych i menedżerskich przedsiębiorstw oraz pracowników aparatu skarbowego. W latach 2007-2018 pracowała w trzech kolejnych kadencjach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, przy czym od 2010 r. w dwóch kolejnych kadencjach z powołania Ministra Finansów pełniła funkcję Przewodniczącej tej Komisji. W latach 2007-2019 członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, w którym w latach 2011-2015 była członkiem Prezydium. Ponadto jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (od 2004 r. członek Zarządu Głównego), International Fiscal Association, Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W okresie od 29 maja 2017 r. do 14 lipca 2020 r. pozostawała w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Od 3 sierpnia 2020 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia VI wspólnej kadencji, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

3. KATARZYNA TACZANOWSKA - Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, którym zajmuje się od 2003 r. Była wspólnikiem w kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy, od 2009 r. jest wspólnikiem w kancelarii Kudlak, Taczanowska-Wileńska sp.k. W latach 2009-2012 była Dyrektorem Biura Prawnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Zasiadała w Radach Nadzorczych PZU Życie S.A., LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. oraz IDA Management sp. z o.o. Od lipca 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Korporacyjnych i Prawnych w KGHM Polska Miedź S.A.

Od 8 maja 2019 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia. W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki oraz jest Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

4. STANISŁAW BORKOWSKI - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Executive MBA na Uniwersytecie Quebec w Montrealu oraz absolwent Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto absolwent Wydziału Medycyny na Uniwersytecie w Oslo.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze ubezpieczeniowym, zajmując w latach 2001-2015 stanowiska dyrektora departamentu ubezpieczeń zdrowotnych oraz członka zarządu w firmach ubezpieczeniowych, w tym m.in. w PZU S.A., Allianz Bank Polska S.A., Credit Agricole Ubezpieczenia. W latach 2015-2017 był partnerem w Mangograss Sp. z o.o. odpowiedzialnym za doradztwo i inwestycje. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Uzdrowiska Konstancin Zdrój S.A. i Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A. w latach 2016-2017. Obecnie od 2017 r. jest Prezesem Zarządu Colbird Sp. z o.o., a od 2020 r. pełni obowiązki dyrektora finansowego w Voico Inc. w Laval (Kanada).

Był członkiem rad nadzorczych spółek akcyjnych, gdzie pełnił funkcje przewodniczącego rady nadzorczej, jak również przewodniczącego komitetów audytu. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej, a zarazem Przewodniczącym Komitetu Audytu UNUM Polska S.A., jak również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Izbie Handlowej Polsko-Kanadyjskiej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

5. LESZEK KOZIOROWSKI - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. W latach 1994-1999 w Komisji Papierów Wartościowych, początkowo w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, później jako radca Przewodniczącego KPW. W czasie pracy w KPW pełnił także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Obecnie w GESSEL, KOZIOROWSKI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p., gdzie stworzył i zarządza działem prawa rynku kapitałowego – zatrudniony od 1999 r., od 2002 r. wspólnik. Pełnił funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2015 r. zasiada w Komitecie Ładu Korporacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie współtworzył Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 i najnowsze: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pełnił funkcje przewodniczącego i członka Rad Nadzorczych w wielu spółkach akcyjnych prywatnych i publicznych, np. IGLOTEX S.A. (przewodniczący RN), ESALIENS TFI S.A. (przewodniczący RN), Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A., TETA S.A. (przewodniczący RN), TAURON Polska Energia S.A. (w latach 2010-2017).

Autor licznych publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego.

6. RYSZARD MADZIAR - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł MBA uzyskany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w administracji publicznej. Pełnił urząd Burmistrza

Wołomina, Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, a wcześniej Zastępcy Dyrektora Oddziału Mazowieckiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest członkiem Rady Nadzorczej m.in. Totalizatora Sportowego. Obecnie pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od 15 lipca 2020 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia. W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji jest Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki.

7. GRZEGORZ PECZKIS - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Ukończył również studium podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem oraz studium doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. Zdobywał doświadczenie zarówno w biznesie, jako prokurent w spółce Diapom sp. z o.o., jak i na uczelni, jako asystent, a następnie adiunkt zatrudniony na Politechnice Śląskiej.

Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz publicystycznych. Uprawniony z dziesięciu patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP.

Od 6 grudnia 2019 r. pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska. W Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki oraz jest Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki i Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

8. MARCIN WAWRZYNIAK - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Trybunału Stanu.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej i doradztwa dla podmiotów gospodarczych, w tym spółek z branży energetycznej. Doradca prawny organów administracji rządowej oraz samorządowej w procesach inwestycyjnych. Partner w kancelarii Wawrzyniak i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. Zasiadał w organach nadzorczych i zarządach spółek sektora publicznego i prywatnego.

Autor kilkudziesięciu publikacji w obszarze prawa gospodarczego, w tym książek i komentarza do ustawy.

ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W 2020 R. ORAZ DO DNIA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji wchodziły następujące osoby: Beata Chłodzińska (Przewodnicząca Rady Nadzorczej), Teresa Famulska (Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej), Jacek Szyke (Sekretarz Rady Nadzorczej), Barbara Łasak-Jarszak (Członek Rady Nadzorczej), Grzegorz Peczkis (Członek Rady Nadzorczej), Jan Płudowski (Członek Rady Nadzorczej), Marcin Szlenk (Członek Rady Nadzorczej), Katarzyna Taczanowska (Członek Rady Nadzorczej) oraz Agnieszka Woźniak (Członek Rady Nadzorczej).

W dniu 24 marca 2020 r. Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Agnieszkę Woźniak oraz powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Andrzeja Śliwkę.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Jacek Szyke oraz Marcin Szlenk złożyli oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji, nie podając przyczyn rezygnacji.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Beata Chłodzińska złożyła oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji, nie podając przyczyn rezygnacji.

W dniu 22 maja 2020 r. Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Andrzeja Kanię.

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Andrzeja Kani na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji oraz Katarzyny Taczanowskiej na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji.

W dniu 5 czerwca 2020 r. Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Jana Płudowskiego oraz powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Barbarę Piontek.

W dniu 16 czerwca 2020 r. Andrzej Śliwka złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji, nie podając przyczyn rezygnacji.

W dniu 15 lipca 2020 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego WZ Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji czyli za rok obrotowy 2019, wygasły mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji.

W dniu 15 lipca 2020 r. Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Andrzeja Kanię, Ryszarda Madziara i Barbarę Piontek.

W dniu 15 lipca 2020 r. Zwyczajne WZ Spółki, działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Grzegorza Peczkisa i Katarzynę Taczanowską.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Teresę Famulską.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała wyboru Andrzeja Kani na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji, Teresy Famulskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji oraz Katarzyny Taczanowskiej na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji.

W dniu 12 lutego 2021 r. Barbara Piontek złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 28 lutego 2021 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji, w związku z objęciem od dnia 1 marca 2021 r. funkcji Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W dniu 6 kwietnia 2021 r. Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej VI wspólnej kadencji Marcina Wawrzyniaka.

W dniu 24 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Stanisława Borkowskiego i Leszka Koziorowskiego.

INFORMACJA O NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zgodnie z Dobrymi Praktykami 2016 co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki powinno spełniać kryteria niezależności.

Określenie „niezależny członek rady nadzorczej” oznacza niezależność członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady (2005/162/WE) oraz nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) dodatkowych kryteriów wskazanych w Dobrych Praktykach 2016.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej Spółki składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach 2016. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.

Informacja na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności zamieszczana jest na stronie internetowej Spółki.

Spełnienie przez członków Rady Nadzorczej Spółki wymogów niezależności według stanu na 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego Raportu

Eksportuj do Excela
Spełnienie przez członków Rady Nadzorczej Spółki wymogów niezależności według stanu na 31 grudnia 2020 r.
Lp.
Imię i nazwisko Spełnienie wymogów niezależności na 31.12.2020 r.
1.

Andrzej Kania

Nie spełnia wymogów niezależności
2. Teresa Famulska Spełnia wymogi niezależności
3. Katarzyna Taczanowska Nie spełnia wymogów niezależności
4. Ryszard Madziar Nie spełnia wymogów niezależności
5. Grzegorz Peczkis Spełnia wymogi niezależności
6. Barbara Piotnek Spełnia wymogi niezależności

Spełnienie przez członków Rady Nadzorczej Spółki wymogów niezależności według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Raportu

Eksportuj do Excela
Spełnienie przez członków Rady Nadzorczej Spółki wymogów niezależności według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Raportu
Lp.
Imię i nazwisko Spełnienie wymogów niezależności na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
1.

Andrzej Kania

Nie spełnia wymogów niezależności
2. Teresa Famulska Spełnia wymogi niezależności
3. Katarzyna Taczanowska Nie spełnia wymogów niezależności
4. Ryszard Madziar Nie spełnia wymogów niezależności
5. Stanisław Borkowski Spełnia wymogi niezależności
6. Leszek Koziorowski Spełnia wymogi niezależności
7. Grzegorz Peczkis Spełnia wymogi niezależności
8. Marcin Wawrzyniak Spełnia wymogi niezależności

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze, komitety dla wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej Spółki są:

 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Audytu),
 2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Nominacji i Wynagrodzeń),
 3. Komitet Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Strategii).

Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetów określają ich regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

Komitety Rady Nadzorczej są organami doradczymi i opiniotwórczymi działającymi kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej Spółki i pełnią funkcje pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej Spółki. Zadania Komitetów Rady Nadzorczej są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu ich zadań, w formie podjętych uchwał.

Komitety Rady Nadzorczej są niezależne od Zarządu Spółki.

W skład Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzi od 3 do 5 członków, a w skład Komitetu Strategii wchodzi od 3 do 7 członków.

Pracami poszczególnych Komitetów kieruje ich Przewodniczący. Posiedzenia Komitetów Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego danego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej i odbywają się w miarę potrzeb. W przypadku Komitetu Audytu posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Do udziału w posiedzeniach Przewodniczący danego Komitetu może zaprosić członków Rady Nadzorczej Spółki niebędących członkami Komitetu, członków Zarządu Spółki i pracowników Spółki oraz inne osoby pracujące bądź też współpracujące ze Spółką. Przewodniczący danego Komitetu lub osoba przez niego wskazana przedkłada Radzie Nadzorczej wnioski, rekomendacje i sprawozdania.

Komitety Rady Nadzorczej podejmują uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa ich członków, a wszyscy członkowie zostali właściwie zaproszeni. Uchwały Komitetów Rady Nadzorczej są przyjmowane bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. Komitety Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Komitetów Rady Nadzorczej mogą również brać udział w posiedzeniach Komitetów oraz głosować nad podejmowanymi uchwałami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. telekonferencji lub wideokonferencji.

O przedkładanych Radzie Nadzorczej przez dany Komitet rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. Komitety Rady Nadzorczej co roku podają do wiadomości publicznej, za pośrednictwem Spółki, informacje o ich składzie, liczbie odbytych posiedzeń i uczestnictwie w posiedzeniach w ciągu roku oraz głównych działaniach.

Zarząd Spółki zapewnia poszczególnym Komitetom możliwość korzystania z usług doradców zewnętrznych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków Komitetów.

KOMITET AUDYTU

Członkowie Komitetu Audytu zostali powołani na obecną kadencję w 3 sierpnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki VI wspólnej kadencji spośród jej członków.

W 2020 r. Komitet Audytu funkcjonował w składzie liczącym od 3 do 5 osób. W związku z dokonywanymi w 2020 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki dokonywała również zmian w składzie Komitetu Audytu.

 

Skład osobowy Komitetu Audytu na 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego Raportu:

 1. Teresa Famulska – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
 2. Grzegorz Peczkis – Członek Komitetu Audytu,
 3. Katarzyna Taczanowska – Członek Komitetu Audytu.
Zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu w 2020 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego Raportu

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili następujący członkowie: Teresa Famulska (Przewodnicząca), Jan Płudowski, Marcin Szlenk, Jacek Szyke oraz Katarzyna Taczanowska.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Jacek Szyke oraz Marcin Szlenk złożyli oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji. Tym samych ustało ich członkostwo w Komitecie Audytu.

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki V wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Audytu powołując do jego składu Grzegorza Peczkisa i Andrzeja Śliwkę.

W dniu 5 czerwca 2020 r. Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Jana Płudowskiego. Tym samym ustało jego członkostwo w Komitecie Audytu.

W dniu 16 czerwca 2020 r. Andrzej Śliwka złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji. Tym samym ustało jego członkostwo w Komitecie Audytu.

W dniu 15 lipca 2020 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego WZ Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji czyli za rok obrotowy 2019, wygasły mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji. Tym samym ustało członkostwo w Komitecie Audytu Teresy Famulskiej, Katarzyny Taczanowskiej oraz Grzegorza Peczkisa.

W dniu 3 sierpnia 2020 r., w związku z powołaniem członków Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki powołała spośród jej członków Teresę Famulską, Grzegorza Peczkisa oraz Katarzynę Taczanowską na członków Komitetu Audytu.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Komitet Audytu dokonał wyboru Teresy Famulskiej na Przewodniczącą Komitetu Audytu.

Do dnia sporządzenia niniejszego Raportu nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Audytu.

Informacja o niezależności członków Komitetu Audytu

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący powinna być niezależna oraz przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka.

W 2020 r. skład Komitetu Audytu był zgodny z wymogami określonymi w powyższej ustawie. Oceny niezależności i ustawowych wymogów co do posiadanej wiedzy i umiejętności przez poszczególnych członków Komitetu Audytu dokonała Rada Nadzorcza Spółki na podstawie stosownych oświadczeń złożonych przez członków Komitetu Audytu.

Spełnienie przez członków Komitetu Audytu wymogów niezależności oraz wymogów co do posiadanej wiedzy i umiejętności w 2020 r.

Eksportuj do Excela
Imię i nazwisko
Okres pełnienia funkcji w Komitecie Audytu
Spełnienie wymogów niezależności oraz wymogów co do posiadanej wiedzy i umiejętności
1. Teresa Famulska 1.01.2020 r. – 15.07.2020 r.
 1. Spełnia wymogi niezależności
 2. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych
3.08.2020 r. – 31.12.2020 r.
2. Grzegorz Peczkis 25.05.2020 r. – 15.07.2020 r.
 1. Spełnia wymogi niezależności
 2. Posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka
3.08.2020 r. – 31.12.2020 r.
3. Katarzyna Taczanowska 1.01.2020 r. – 15.07.2020 r. Nie spełnia wymogów zależności
3.08.2020 r. – 31.12.2020 r.
4. Jan Płudowski 1.01.2020 r. – 5.06.2020 r.
 1. Spełnia wymogi niezależności
 2. Posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka
5. Marcin Szlenk 1.01.2020 r. – 20.04.2020 r.
 1. Spełnia wymogi niezależności
 2. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych
6. Jacek Szyke 1.01.2020 r. – 20.04.2020 r.
 1. Spełnia wymogi niezależności
 2. Posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka
7. Andrzej Śliwka 25.05.2020 r. – 16.06.2020 r. Nie spełnia wymogów zależności

Zadania i kompetencje Komitetu Audytu

W 2020 r. Komitet Audytu realizował zadania i kompetencje określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Komitet Audytu w okresie objętym niniejszym Raportem odbył łącznie 9 posiedzeń.

Kompetencje Komitetu Audytu według stanu na 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego Raportu:

 1. monitorowanie:
  1. procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
  2. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
  3. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 2. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 3. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 4. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 5. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 6. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 7. przedstawianie Radzie Nadzorczej na potrzeby wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej ustawowe badanie lub przegląd sprawozdań finansowych rekomendacji, o której mowa w art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej,
 8. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 9. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 10. wykonywanie innych czynności przypisanych do obowiązków komitetów audytu mocą ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Audytu zawarty jest w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Spółki składanym corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowanym na stronie internetowej Spółki.

KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

Członkowie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń zostali powołani na obecną kadencję 3 sierpnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki VI wspólnej kadencji spośród jej członków.

W 2020 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w składzie liczącym od 2 do 4 osób. W związku z dokonywanymi w 2020 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza dokonywała również zmian w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

 

Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na 31 grudnia 2020 r.:

 1. Andrzej Kania – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
 2. Ryszard Madziar – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
 3. Barbara Piontek – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień sporządzenia niniejszego Raportu:

 1. Andrzej Kania – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
 2. Ryszard Madziar – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
 3. Marcin Wawrzyniak – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

 

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2020 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego Raportu

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzili następujący członkowie: Beata Chłodzińska (Przewodnicząca), Barbara Łasak-Jarszak oraz Agnieszka Woźniak.

W dniu 24 marca 2020 r. Minister Aktywów Państwowych działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Agnieszkę Woźniak. Tym samym ustało jej członkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki V wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powołując do jego składu Andrzeja Śliwkę.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Beata Chłodzińska złożyła oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji. Tym samym ustało jej członkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki V wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powołując do jego składu Andrzeja Kanię i Jana Płudowskiego.

W dniu 25 maja 2020 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń dokonał wyboru Andrzeja Śliwki na Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 5 czerwca 2020 r. Minister Aktywów Państwowych działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Jana Płudowskiego. Tym samym ustało jego członkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 16 czerwca 2020 r. Andrzej Śliwka złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji. Tym samym ustało jego członkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 18 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki V wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powołując do jego składu Teresę Famulską.

W dniu 18 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki V wspólnej kadencji dokonała wyboru Andrzeja Kani na Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 15 lipca 2020 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego WZ Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji czyli za rok obrotowy 2019, wygasły mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji. Tym samym ustało członkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń Barbary Łasak-Jarszak, Andrzeja Kani oraz Teresy Famulskiej.

W dniu 3 sierpnia 2020 r., w związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki powołała spośród jej członków Andrzeja Kanię, Ryszarda Madziara oraz Barbarę Piontek na Członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń dokonał wyboru Andrzeja Kani na Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 12 lutego 2021 r. Barbara Piontek złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 28 lutego 2021 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji. Tym samym ustało jej członkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 19 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, powołując do jego składu Grzegorza Peczkisa.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Grzegorz Peczkis złożył rezygnację z udziału w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, powołując do jego składu Marcina Wawrzyniaka.

Do dnia sporządzenia niniejszego Raportu nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2020 r. nie uległy zmianie.

Kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń według stanu na 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego Raportu:

 1. rekomendowanie Radzie Nadzorczej procedury przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu Spółki,
 2. ocena kandydatur na Członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie,
 3. rekomendowanie Radzie Nadzorczej formy oraz treści umów zawieranych z członkami Zarządu,
 4. rekomendowanie Radzie Nadzorczej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu,
 5. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów,
 6. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności wraz z propozycją wynagrodzenia.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku obrotowym zawarty jest w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowanym na stronie internetowej Spółki.

KOMITET STRATEGII

Członkowie Komitetu Strategii zostali powołani na obecną kadencję 3 sierpnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki VI wspólnej kadencji spośród jej członków.

W 2020 r. Komitet Strategii funkcjonował w składzie liczącym od 2 do 5 osób. W związku z dokonywanymi w 2020 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza dokonywała również zmian w składzie Komitetu Strategii.

Skład osobowy Komitetu Strategii na 31 grudnia 2020 r.

 1. Grzegorz Peczkis – Przewodniczący Komitetu Strategii,
 2. Ryszard Madziar – Członek Komitetu Strategii,
 3. Barbara Piontek – Członek Komitetu Strategii.

Skład osobowy Komitetu Strategii na dzień sporządzenia niniejszego Raportu

 1. Grzegorz Peczkis – Przewodniczący Komitetu Strategii,
 2. Andrzej Kania – Członek Komitetu Strategii,
 3. Ryszard Madziar – Członek Komitetu Strategii,
 4. Marcin Wawrzyniak​ – Członek Komitetu Strategii.
Zmiany w składzie osobowym Komitetu Strategii w 2020 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego Raportu

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład Komitetu Strategii wchodzili następujący członkowie: Jacek Szyke (Przewodniczący), Beata Chłodzińska, Grzegorz Peczkis, Jan Płudowski oraz Agnieszka Woźniak.

W dniu 24 marca 2020 r. Minister Aktywów Państwowych działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Agnieszkę Woźniak. Tym samym ustało jej członkostwo w Komitecie Strategii.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Jacek Szyke złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji. Tym samym ustało jego członkostwo w Komitecie Strategii.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Beata Chłodzińska złożyła oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji. Tym samym ustało jej członkostwo w Komitecie Strategii.

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki V wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii powołując do jego składu Andrzeja Kanię.

W dniu 25 maja 2020 r. Komitet Strategii dokonał wyboru Jana Płudowskiego na Przewodniczącego Komitetu Strategii.

W dniu 5 czerwca 2020 r. Minister Aktywów Państwowych działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji Jana Płudowskiego. Tym samym ustało jego członkostwo w Komitecie Strategii.

W dniu 19 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki V wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii powołując do jego składu Barbarę Łasak-Jarszak.

W dniu 26 czerwca 2020 r. Komitet Strategii dokonał wyboru Grzegorza Peczkisa na Przewodniczącego Komitetu Strategii.

W dniu 15 lipca 2020 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego WZ Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji czyli za rok obrotowy 2019, wygasły mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji. Tym samym ustało członkostwo w Komitecie Strategii Grzegorza Peczkisa, Andrzeja Kani oraz Barbary Łasak-Jarszak.

W dniu 3 sierpnia 2020 r., w związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki powołała spośród jej członków Ryszarda Madziara, Grzegorza Peczkisa oraz Barbarę Piontek na Członków Komitetu Strategii.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Komitet Strategii dokonał wyboru Grzegorza Peczkisa na Przewodniczącego Komitetu Strategii.

W dniu 12 lutego 2021 r. Barbara Piontek złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 28 lutego 2021 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji. Tym samym ustało jej członkostwo w Komitecie Strategii.

W dniu 1 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii, powołując do jego składu Andrzeja Kanię.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki VI wspólnej kadencji dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii, powołując do jego składu Marcina Wawrzyniaka.

Do dnia sporządzenia niniejszego Raportu nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Strategii.

Zadania i kompetencje Komitetu Strategii

Zadania i kompetencje Komitetu Strategii w 2020 r. nie uległy zmianie.

Kompetencje Komitetu Strategii według stanu na 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego Raportu:

 1. ocena Strategii Spółki i Grupy TAURON oraz przedstawianie wyników tej oceny Radzie Nadzorczej,
 2. rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich,
 3. ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kształt aktywów Spółki,
 4. monitorowanie realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,
 5. ocena działań dotyczących dysponowania istotnymi aktywami Spółki,
 6. opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Strategii w minionym roku obrotowym zawarty jest w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowanym na stronie internetowej Spółki.