Polityka Różnorodności

Walne Zgromadzenie Polityka wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących
405, 405-1

W 2020 r. obowiązywała w Spółce i Grupie TAURON wdrożona w 2017 r. Polityka różnorodności w Grupie TAURON (Polityka różnorodności), której celem jest wzmacnianie świadomości i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność.

Zgodnie z przyjętą Polityką różnorodność i otwartość są integralną częścią działań biznesowych Grupy TAURON. Grupa stosuje politykę równego traktowania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników, w szczególności do organów zarządzających i jej kluczowych menadżerów.

Podejmowane są również działania mające na celu zapobieganie przejawom dyskryminacji poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy, tworzenie i umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami oraz budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach korporacyjnych PRO. Polityka różnorodności jest również stosowana we współpracy z partnerami zewnętrznymi Grupy, czyli firmami, uczelniami, szkołami czy innymi podmiotami gospodarczymi.

W ramach zagadnień pracowniczych wspierających realizację kierunków wyznaczonych przez Politykę różnorodności w Grupie funkcjonują następujące regulacje:

 1. Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON,
 2. Polityka Poszanowania Praw Człowieka określająca zasady poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w kierunku zapobiegania ich łamaniu oraz wspieraniu atmosfery godności i wzajemnego szacunku,
 3. Programy szkoleniowe i rozwoju kompetencji sprzyjające oraz wspierające tworzenie atmosfery do rozwoju każdego pracownika,
 4. Regulacje zapewniające sprawiedliwość i obiektywizm w zakresie organizacji pracy i wynagradzania, w tym m.in.:
  1. Zasady wynagradzania w Grupie TAURON,
  2. Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON,
  3. regulacje w zakresie świadczeń,
  4. elastyczne formy czasu pracy i możliwość pracy zdalnej,
 5. Programy i regulacje skierowane do kobiet, zapewniające im równe szanse oraz wsparcie w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym, np.:
  1. skrócony czas pracy dla kobiet w ciąży,
  2. Program Mama pracuje działający w Obszarze Dystrybucji, którego celem jest budowanie przyjaznego środowiska pracy dla mam,
  3. Program Magentowe spotkania realizowany w ramach akcji Kobieca Moc, skierowany do studentek kierunków elektrycznych, którego celem jest wsparcie kobiet m.in. w określeniu ścieżki zawodowej,
 6. Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Spółek Grupy TAURON,
 7. Model kompetencyjny Grupy TAURON.

W odniesieniu do członków organów korporacyjnych TAURON, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, wyboru osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, natomiast wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki dokonuje Walne Zgromadzenie Spółki oraz minister właściwy do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa w ramach przysługujących Skarbowi Państwa statutowych uprawnień.

Członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, które ma na celu sprawdzenie i ocenę ich kwalifikacji oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa. Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymogi określone w § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki.

Z uwagi na brak szczególnych wymogów dotyczących m.in. płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, Rada Nadzorcza Spółki przy ocenie i wyborze kandydatów na członków Zarządu Spółki ma możliwość zapewnienia wszechstronności i różnorodności przy doborze członków Zarządu Spółki.

Do obszarów ryzyka związanych z nieprzestrzeganiem zasad Polityki różnorodności zalicza się:

 • wystąpienie przypadków mobbingu i dyskryminacji w szczególności ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, pochodzenie, rasę, w tym w szczególności w zakresie równości w zasadach wynagradzania i awansowania oraz równych szans w dostępie do szkoleń,
 • wzrost niepokojów społecznych związanych z nierównym traktowaniem,
 • zwiększenie rotacji pracowników,
 • wystąpienie luki kompetencyjnej,
 • utrata wizerunku zewnętrznego oraz zaufania do marki TAURON.

401-3 Urlop rodzicielski w Grupie TAURON w 2020 r.

Eksportuj do Excela
Łącznie w Grupie TAURON
Kobiety
Mężczyźni
Odsetek powrotów do pracy 80% 56% 90%
Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim 94% 82% 97%

Mając świadomość pozytywnego wpływu różnorodnego środowiska pracy na procesy dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, w poniższych tabelach zaprezentowano pracowników i zarząd Grupy TAURON w podziale na wiek i płeć.

405-1 Skład kadry pracowniczej Grupy TAURON na 31.12.2020 r. w podziale na wiek i płeć

Eksportuj do Excela
ZARZĄD I DYREKTORZY
PRACOWNICY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH, WYŻSZEGO I NIŻSZEGO SZCZEBLA
POZOSTALI PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
STANOWISKA ROBOTNICZE
Grupa TAURON
≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie)
pow. 30 do 50 lat (włącznie)
pow. 50 lat <
≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie)
pow. 30 do 50 lat (włącznie)
pow. 50 lat <
≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie)
pow. 30 do 50 lat (włącznie)
pow. 50 lat <
≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie)
pow. 30 do 50 lat (włącznie)
pow. 50 lat <
≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie)
pow. 30 do 50 lat (włącznie)
pow. 50 lat <
Liczba pracowników 174 2 721 9 109 13 568 25 572
0 82 92 22 1 446 1 253 774 4 929 3  406 1 444 6 686 5 438 2 236 13 183 10 153
kobiety 0 24 10 2 318 164 368 2 390 1 531 28 291 377 396 3 009 2 069
mężczyźni 0 58 82 20 1 128 1 089 406 2 539 1 875 1 416 6 395 5 031 1 800 10 002 7 854
UDZIAŁ PROCENTOWY (w odniesieniu do wszystkich pracowników spółki) 1% 11% 35% 53% 100%
Udział procentowy (w odniesieniu do liczby pracowników w kategorii zatrudnienia)
RAZEM 47% 53% 1% 53% 46% 8% 54% 37% 11% 49% 40% 9% 52% 40%
kobiety 14% 6% 0% 12% 6% 4% 26% 17% 0% 2% 3% 2% 12% 8%
mężczyźni 33% 47% 1% 41% 40% 4% 28% 21% 10% 47% 37% 7% 39% 31%

Składy zarządów spółek Grupy TAURON na 31.12.2020 r. w podziale na płeć i wiek

Eksportuj do Excela
Grupa TAURON
≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie)
pow. 30 do 50 lat (włącznie)
pow. 50 lat
Liczba pracowników w zarządzie 41
RAZEM 0 20 21
Kobiety 0 2 1
Mężczyźni 0 18 20
Procentowy skład zarządu w podziale na wiek i płeć [%]
(procent vs. cały zarząd) RAZEM 49% 51%
(procent vs. wszystkie kobiety w zarządzie) kobiety 67% 33%
(procent vs. wszyscy mężczyźni w zarządzie) mężczyźni 47% 53%

W odniesieniu do członków organów korporacyjnych TAURON, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, wyboru osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, natomiast wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki dokonuje Walne Zgromadzenie Spółki oraz minister właściwy do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa w ramach przysługujących Skarbowi Państwa statutowych uprawnień.

Członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, które ma na celu sprawdzenie i ocenę ich kwalifikacji oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa. Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymogi określone w § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki.

Z uwagi na brak szczególnych wymogów dotyczących m.in. płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, Rada Nadzorcza Spółki przy ocenie i wyborze kandydatów na członków Zarządu Spółki ma możliwość zapewnienia wszechstronności i różnorodności przy doborze członków Zarządu Spółki.

Na 31 grudnia 2020 r. w skład Zarządu Spółki wchodziło 3 mężczyzn, a w skład Rady Nadzorczej Spółki 3 kobiety i 3 mężczyzn.

Struktura wiekowa członków Zarządu Spółki przedstawiała się następująco: powyżej 40 do 50 lat – 2 osoby, powyżej 50 do 60 lat – 1 osoba, a Rady Nadzorczej Spółki powyżej 40 do 50 lat – 4 osoby, powyżej 50 do 60 lat – 1 osoba, powyżej 60 lat – 1 osoba.

Informacje dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób powoływanych do składu Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON są publikowane w stosownych raportach bieżących oraz na stronie internetowej Spółki.

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON

Wartości korporacyjne