Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Wyniki w kluczowych segmentach klientów

Sprzedaż hurtowa energii elektrycznej i gazu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych prowadzona jest przez TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE.  Stosowana przez Grupę TAURON segmentacja klientów (klienci strategiczni, biznesowi i masowi), uzależniona od wielkości zużywanej energii elektrycznej, ma na celu dostosowanie oferty produktowej, kanałów sprzedażowych i komunikacji marketingowej do oczekiwań występujących w danym segmencie klientów.

Kategorie klientów końcowych Grupy TAURON wynikające ze stosowanej segmentacji i specyfiki prowadzonej przez nich działalności.

Eksportuj do Excela
Lp. Grupa klientów Opis klientów
1. Klienci strategiczni Klienci o rocznym potencjale zużycia energii nie mniejszym niż 40 GWh lub będący strategicznymi partnerami biznesowymi Grupy TAURON, tj. podmioty głównie z sektora przemysłu ciężkiego, np. hutniczego, chemicznego, wydobywczego, samochodowego.
2. Klienci biznesowi Klienci o rocznym potencjale zużycia powyżej 250 MWh (nie będący konsumentami) lub dokonujący zakupu energii w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. podmioty z pozostałych sektorów przemysłu, wytwórcy sprzętu, odbiorcy z przemysłu spożywczego, sektora publicznego, przemysłu budowlanego oraz sektora usług komunalnych.
3. Klienci masowi – małe i średnie przedsiębiorstwa Klienci zajmujący się działalnością sprzedażową, usługową, bankową, gastronomiczną i drobni przedsiębiorcy.
4. Klienci masowi – gospodarstwa domowe Gospodarstwa domowe.

W 2020 r. spółki sprzedażowe działały w otoczeniu rynkowym, w którym poziom konkurencyjności w poszczególnych segmentach nie zmienił się znacząco w porównaniu z latami poprzednimi. W 2020 r. rynek gospodarstw domowych (klient indywidualny) pozostawał objęty obowiązkiem zatwierdzania cen sprzedaży energii elektrycznej przez Prezesa URE.

Według danych URE od połowy 2007 r. do grudnia 2020 r., tj. od początku okresu liberalizacji rynku energii, odnotowano ok. 657 tys. gospodarstw domowych oraz ponad 214 tys. podmiotów instytucjonalnych, które zmieniły sprzedawcę energii elektrycznej. W segmencie instytucji i podmiotów gospodarczych (klient biznesowy) konkurencja jest znaczna, a firmy już od kilku lat korzystają z uwolnienia cen energii elektrycznej.

Postęp liberalizacji spowodował, że coraz lepiej uświadomiony klient biznesowy oczekuje konkurencyjnych rozwiązań. Wzmożona aktywność sprzedażowa firm energetycznych wywiera coraz większą presję cenową. Klienci biznesowi chętnie korzystają z możliwości zmiany sprzedawcy. Efektem tej sytuacji są działania z zakresu ochrony własnej bazy klientów przed działaniami konkurencji poprzez wprowadzenie umów lojalizujących.

W segmencie gospodarstw domowych, w którym liczba zmian sprzedawcy stanowi niewielki odsetek, upatrywany jest duży potencjał. W 2020 r. zmiany sprzedawcy dokonało ponad 23,5 tys. odbiorców energii elektrycznej (w tym: ok. 4,2 tys. podmiotów instytucjonalnych oraz ok. 19,4 tys. gospodarstw domowych). W 2020 r. dynamika zmian sprzedawcy wzrosła względem 2019 r. w przypadku gospodarstw domowych o 2,9%, a w przypadku podmiotów instytucjonalnych o 1,98%.

W 2020 r. oferta sprzedażowa TAURON Sprzedaż dla segmentu biznesowego obejmowała 2 media: energię elektryczną i paliwo gazowe. Powyższa spółka kontynuowała działania ukierunkowane na budowanie lojalności klientów, przy czym szczególny nacisk położony był na budowę oferty spełniającej oczekiwania klientów. Klientom zaoferowano do wyboru szereg produktów uwzględniających ich potrzeby oraz specyfikę poboru energii elektrycznej, wśród nich produkty ekologiczne, giełdowe i techniczne. Kontynuowano działania związane z promowaniem i sprzedażą produktów „EKO” – TAURON EKO PREMIUM (TEP), TAURON EKO BIZNES, Gwarancje Pochodzenia.

W ramach tych działań w produkcie TEP sprzedany został cały wolumen z certyfikowanych źródeł znajdujących się w aktywach Grupy TAURON i sięgnięto po źródła zewnętrzne. Na koniec roku na lata 2020-2023 sprzedano energię w tym produkcie o wolumenie rzędu 1 TWh.  Udział klientów kupujących energię elektryczną i paliwo gazowe w modelu giełdowym wyniósł 28% z całości wolumenu kupowanego przez klientów w tym roku.

Odnotowano zwiększone zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi, co przełożyło się na znaczący wzrost zapytań ofertowych ze strony klientów oraz realizacji pierwszych projektów fotowoltaicznych, takich jak umowa z siecią sklepów, której przedmiotem jest sprzedaż i montaż 50 instalacji PV, każda o mocy prawie 40 kWp.

W 2020 r. obserwowany był również proces migrowania klientów segmentu masowego (klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru taryfowego do produktowego. Na koniec 2020 r. Grupa TAURON sprzedawała energię na podstawie umów gwarantujących warunki handlowe w ustalonym okresie do 46% klientów segmentu (umowy lojalizujące), a 54% klientów kupowało energię po cenach taryfowych.

Kluczowym elementem oferty handlowej dla klientów masowych w 2020 r. były produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance, z których skorzystało ponad 2 mln klientów. Produkty assistance będą stanowiły podstawę oferty także w 2021 r.

Ponadto w 2020 r. gama produktów kierowanych do klientów została rozszerzona o produkty specjalistyczne, np. fotowoltaikę, której sprzedaż w 2020 r. wyniosła prawie 1,3 tys. sztuk, tj. prawie 7 razy więcej niż w 2019 r.

Istotnym elementem, który wpłynął i w dalszym ciągu ma wpływ na codzienność biznesową była pandemia COVID-19. Pojawienie się pandemii zmieniło wiele zachowań w przestrzeni biznesowej, a cały obszar wszedł w sprzedaż w warunkach stanu epidemii. Sytuacja związana z pandemią miała negatywny wpływ na wynik 2020 r. ze względu na niezrealizowane przez klientów wolumeny konsumpcji energii elektrycznej. Spadek zapotrzebowania na energię w okresie lockdownu był na poziomie 9-10%, a w ujęciu rocznym na poziomie ok. 7%.

W 2020 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż na rzecz około 5,6 mln klientów wyniosła 32,4 TWh, czyli 96% poziomu osiągniętego w 2019 r., w którym sprzedaż wyniosła 33,7 TWh. Spadek wolumenu sprzedaży zanotowano przede wszystkim w Segmencie klientów strategicznych, co związane było ze spadkiem zapotrzebowania spowodowanego przez pandemię COVID-19.

Poniżej przedstawiono informacje na temat wolumenu sprzedanej w 2020 r. energii elektrycznej przez spółki Grupy TAURON prowadzące działalność w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej oraz liczby klientów, w rozbiciu na poszczególne ich segmenty.

Wolumen sprzedanej energii elektrycznej detalicznej oraz liczba klientów w 2020 r.

Eksportuj do Excela
Lp. Rodzaj klientów Wolumen sprzedanej energii elektrycznej (TWh) Liczba klientów (tys.)
1. Klienci strategiczni 4,4 1
2. Klienci biznesowi 12,7 200
3. Klienci masowi, w tym: 12,0 5 389
        gospodarstwa domowe 9,9 5 011
4. Sprzedaż do TAURON Dystrybucja na pokrycie różnic bilansowych 3,0 0,001
5. Pozostałe (eksport, potrzeby własne) 0,3
Segment Sprzedaż 32,4 5 590

 

W latach obrotowych zakończonych 31 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2019 r., Grupa TAURON nie zidentyfikowała pojedynczych klientów spoza Grupy, z którymi zrealizowałaby przychody odpowiednio: ze sprzedaży węgla, wytworzonej energii elektrycznej i ciepła, usług dystrybucji energii elektrycznej, jak również hurtowej i detalicznej energii elektrycznej oraz gazu przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy TAURON.