Sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej i ciepła

Sprzedaż węgla Sprzedaż usług dystrybucji energii elektrycznej
102-4

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (działalność Segmentów: Wytwarzanie, OZE oraz Działalność zaniechana) w ramach Grupy TAURON realizowane jest w:

  • elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym oraz biomasą,

  • elektrowniach wodnych,

  • farmach wiatrowych.

W ramach Segmentu Działalność zaniechana prowadzony jest również obrót, dystrybucja i przesył ciepła.

Łączna moc elektryczna zainstalowana jednostek wytwórczych Grupy TAURON wyniosła na koniec 2020 r. 6,1 GWe mocy elektrycznej i 2,4 GWt mocy cieplnej.

Poniżej przedstawiono strukturę mocy elektrycznej zainstalowanej według stanu na koniec 2020 r. (w stosunku do 2019 r. przyrost mocy o 910 MWe wynikający z oddania do eksploatacji bloku energetycznego w Jaworznie).

Struktura mocy elektrycznej zainstalowanej Segmentu Wytwarzanie według stanu na 31 grudnia 2020 r.

W 2020 r. spółki Grupy TAURON wyprodukowały 12,5 TWh energii elektrycznej (w tym z OZE 1,9 TWh), tj. o 10% mniej w stosunku do 2019 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,9 TWh (w tym z OZE 1,4 TWh). Jest to konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej r/r i przyjętej strategii handlowej.

Wyższa produkcja z OZE wynika z całorocznej pracy farm wiatrowych nabytych we wrześniu 2019 r., korzystniejszych warunków hydrologicznych oraz wyższej produkcji bloków biomasowych.

W 2020 r. wytworzona przez spółki Grupy TAURON energia elektryczna została sprzedana na rynku krajowym, przede wszystkim do spółek Segmentu Sprzedaż Grupy (57%), jak również na Rynku Bilansującym (RB) (PSE Operator) (27%) i na TGE (14%).

Sprzedaż ciepła spółek Grupy TAURON w 2020 r. wyniosła 14,2 PJ i była o 2% niższa w stosunku do 2019 r. Udział sprzedaży ciepła wytwarzanego w źródłach własnych w łącznej wielkości sprzedaży ciepła wynosił 71% w 2020 r.

Rynkiem zbytu ciepła wytwarzanego przez elektrownie należące do TAURON Wytwarzanie jest Górny Śląsk i Zagłębie, a także część województwa podkarpackiego – miasta Stalowa Wola i Nisko zasilane z Elektrowni Stalowa Wola oraz województwa małopolskiego – część miasta Trzebinia zasilana z Elektrowni Siersza. Ciepło jest sprzedawane głównie za pośrednictwem dystrybutorów ciepła: TAURON Ciepło, SCE Jaworzno III, PEC Tychy i innych, a na rynku podkarpackim – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz ENESTA sp. z o.o. Niewielkie ilości ciepła są sprzedawane bezpośrednio odbiorcom zlokalizowanym w sąsiedztwie spółek wytwórczych.

Z kolei rynek sprzedaży ciepła TAURON Ciepło – głównie dla celów: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, technologicznych, obejmuje zróżnicowanych odbiorców: sektor spółdzielczy (48%), sektor prywatny – wspólnoty mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne (15%), sektor komunalny (17%), sektor urzędy i instytucje (11%) oraz sektor przemysłowy i pozostałe (9%).

Ponadto spółki wytwórcze Grupy TAURON uzyskują świadectwa pochodzenia z tytułu produkcji energii elektrycznej z OZE, które są następnie nabywane przez spółki Segmentu Sprzedaż i przedstawiane Prezesowi URE do umorzenia.