Sprzedaż usług dystrybucji energii elektrycznej

Sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej i ciepła Sprzedaż hurtowa energii elektrycznej i gazu
102-4

Sprzedaż usług dystrybucji energii elektrycznej w Grupie TAURON prowadzona jest przez TAURON Dystrybucja będącą, na podstawie decyzji Prezesa URE, OSD działającym w warunkach monopolu naturalnego.

Rynek regulowany, na którym działa TAURON Dystrybucja, obejmuje działalność 5 dużych OSD, którzy podlegają pełnemu modelowi regulacyjnemu. Każdy OSD działa na określonym w koncesji obszarze działania. Po  zmianach w prawie, na rynku tym działa również stu kilkudziesięciu małych OSD, mających niewielki udział w rynku, w stosunku do których Prezes URE stosuje uproszczony model regulacyjny. Ich działalność ma charakter lokalny, uzależniony od posiadanej infrastruktury technicznej. Jednym z większych podmiotów posiadających koncesję na działalność dystrybucyjną na terenie całego kraju, jest PKP Energetyka sp. z o.o.

Usługi dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja świadczy dla ok. 5 714 tys. odbiorców końcowych. Powyższa spółka obejmuje swoją działalnością obszar o powierzchni ok. 57 tys. km2, położony głównie w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i śląskim, a ponadto w województwach: łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Funkcje operacyjne realizuje 11 oddziałów zlokalizowanych w Bielsku-Białej, Będzinie, Częstochowie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Opolu, Tarnowie, Wałbrzychu i Wrocławiu.

W wolumenie dostawy usług dystrybucyjnych 96,7% stanowi sprzedaż odbiorcom taryfowym w zakresie poszczególnych poziomów napięć: wysokiego (grupa A), średniego (grupa B) i niskiego (C, G). Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom taryfowym w 2020 r., w ramach sprzedaży usług dystrybucyjnych, przyłączonym do sieci TAURON Dystrybucja, wyniósł 50,3 TWh (z doszacowaniem) i był niższy w porównaniu do 2019 r. o ok. 1,5 TWh, tj. o -2,8%.

Struktura dystrybucji energii elektrycznej według grup taryfowych w 2020 r.

Sprzedaż usług dystrybucji realizowana jest na podstawie zawartych z odbiorcami umów kompleksowych oraz umów o świadczenie usług dystrybucji. Pierwszy typ umowy obejmuje zarówno sprzedaż energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż, jak też dostawy tej energii przez spółkę pełniącą funkcję OSD. Drugi typ umowy reguluje wyłącznie dostawy energii elektrycznej przez spółkę pełniącą funkcję OSD. W przypadku tego rodzaju umów zakup energii elektrycznej uregulowany jest w odrębnych umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorcę z wybranym przez niego sprzedawcą.