Sprzedaż hurtowa energii elektrycznej i gazu

Sprzedaż usług dystrybucji energii elektrycznej Wyniki w kluczowych segmentach klientów
102-4

Sprzedaż energii elektrycznej w zakresie handlu hurtowego energią elektryczną, gazem ziemnym i pozostałymi produktami rynku energetycznego oraz w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej i gazu ziemnego prowadzona jest przez spółki Segmentu Sprzedaż.

Działalność w zakresie handlu hurtowego prowadzona przez TAURON, obejmuje głównie obrót energią elektryczną, obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz gazem ziemnym. Działania te wykonywane są przede wszystkim na potrzeby zabezpieczenia pozycji zakupowych i sprzedażowych podmiotów z Grupy TAURON.

TAURON aktywnie uczestniczył w dobowych aukcjach energii w ramach wymiany międzysystemowej na granicach Polski z Niemcami, Czechami oraz Słowacją. Obrót na rynku niemieckim odbywał się poprzez uczestnictwo w giełdzie EPEX Spot. Natomiast na rynku czeskim i słowackim obrót odbywa się za pośrednictwem spółki zależnej TAURON Czech Energy, za pośrednictwem której jest obecna na giełdach OTE a.s. (Czechy) i OKTE a.s. (Słowacja). Ponadto, na rynku niemieckim Spółka była aktywna w zakresie handlu instrumentami finansowymi typu futures za pośrednictwem giełdy EEX. Spółka działa na rynkach hurtowych w kraju i za granicą, jak również realizuje obrót we wszystkich segmentach krajowego rynku energii, tj. na rynku dnia bieżącego, rynku dnia następnego oraz na rynku terminowym. Spółka jest aktywnym uczestnikiem TGE.

W zakresie hurtowego obrotu paliwami gazowymi Spółka jest aktywnym uczestnikiem na rynku gazu prowadzonym przez TGE, realizuje transakcje na rynku bieżącym SPOT, jak i na produktach Rynku Terminowego Towarowego (RTT). Prowadzi działalność w zakresie proprietary trading na międzynarodowej giełdzie gazu POWERNEXT Pegas. (od 1 stycznia 2020 r. The European Energy Exchange). Spółka obecna jest w hubach: GASPOOL, New Connect Germany i Tittle Transfer Facility. TAURON działa na zagranicznych rynkach dzięki umowom zawartym przez Spółkę z niemieckimi operatorami systemów przesyłowych: GASCADE Gastransport i ONTRAS Gastransport GmbH oraz czeskiego NET4GAS s.r.o. Ponadto Spółka jest uczestnikiem giełdy Intercontinental Exchange na hubie National Balancing Point.

Dostęp do hubów jest konsekwencją działania mającego na celu zwiększenie kompetencji gazowych TAURON i dostępu do nowych źródeł. Sukcesywnie zwiększa się też wolumen transakcji zawieranych przez Spółkę na rynku pozagiełdowym OTC.

Działając na rynku gazu, Spółka zabezpiecza dostawy surowca dla podmiotów z Grupy TAURON, ponadto na RTT prowadzona jest działalność proptradingowa wykorzystująca zmienność cen gazu do generowania dodatkowych marż. TAURON jest również uczestnikiem europejskiej platformy handlu przepustowościami PRISMA European Capacity Platform GmbH, gdzie dokonuje się zakupów przepustowości międzysystemowych. W zakresie rezerwacji przepustowości na rynku krajowym Spółka działa jako uczestnik platformy aukcyjnej GSA GAZ-SYSTEM Aukcje.