Segment Wytwarzanie

Segment Wydobycie Segment OZE

W 2020 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wytwarzanie były wyższe o 2% w porównaniu z 2019 r., głównie ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży ciepła i praw majątkowych OZE (wyższy wolumen sprzedaży). Wyniki EBITDA oraz EBIT Segmentu Wytwarzanie za 2020 r. ukształtowały się na poziomie niższym niż 2019 r.

Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

  1. niższa marża na energii elektrycznej (jednostki węglowe) – głównie ze względu na niższy wskaźnik CDS r/r oraz spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. Istotny pozytywny wpływ na CDS w 2019 r. miało ujęcie w koszcie rezerwy tworzonej w związku z obowiązkiem przedstawienia do umorzenia uprawnień do emisji CO2 883 tys. jednostek poświadczonej redukcji emisji CER,
  2. oddanie do eksploatacji bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie w listopadzie 2020 r.,
  3. wyższa marża na energii elektrycznej (jednostki biomasowe) – ze względu na wyższe ceny PMOZE, wyższe ceny energii elektrycznej i wyższy wolumen produkcji,
  4. zamiana kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2 w I kwartale 2020 r. Grupa TAURON zdecydowała o zmianie strategii zabezpieczenia potrzeb umorzeniowych Obszaru Wytwarzanie, polegającej na jednorazowym zastąpieniu kontraktów giełdowych z datą dostawy w grudniu 2020 r. na kontrakty pozagiełdowe z datą dostawy w marcu 2021 r. Wszystkie nowe transakcje zawarte na rynku pozagiełdowym zostaną wykorzystane na potrzeby realizacji obowiązku umorzenia przez spółki wytwórcze Grupy TAURON. Powyższe transakcje wpłynęły na obciążenie wyniku EBITDA Segmentu Wytwarzanie w kwocie 111 mln zł. Jednocześnie dokonany zakup wolumenu z datą dostawy w marcu 2021 r. od kontrahentów na rynku pozagiełdowym, biorąc pod uwagę spadek cen uprawnień do emisji CO2 w momencie dokonywania transakcji, wpłynął na zmniejszenie kosztów utworzenia przez Grupę TAURON rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 za 2020 r.,
  5. otrzymanie dofinansowania w ramach rządowego programu tarczy antykryzysowej,
  6. pozostałe – głównie: niższy wynik TAMEH, wyższe koszty ubezpieczeń majątkowych, wyższy wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych i zmiany rezerw r/r.

Ponadto na niższy wynik EBIT miała wpływ wyższa wartość odpisów aktualizujących r/r.

Wyniki Segmentu Wytwarzanie w latach 2019-2020 (mln zł)

Eksportuj do Excela
Wyszczególnienie (tys. zł) 2019 r. 2020 r. Dynamika (2020/2019) Zmiana (2020-2019)
Przychody ze sprzedaży 3 428 637 3 493 387 102% 64 750
energia elektryczna 3 212 208 3 202 512 100% (9 696)
ciepło 114 636 148 246 129% 33 610
prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej 52 196 91 538 175% 39 342
pozostałe przychody 49 597 51 092 103% 1 495
EBIT  (509 635) (2 712 856) (2 203 221)
Amortyzacja i odpisy 947 749 2 885 001 304% 1 937 252
EBITDA 438 114 172 145 39% (265 969)

W 2019 r. i 2020 r. Grupa TAURON rozpoznała w wynikach utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek generujących przepływy pieniężne (CGU) wchodzących w skład Segmentu Wytwarzanie, których łączny wpływ na obciążenie wyniku operacyjnego Segmentu wyniósł odpowiednio 635 mln zł i 2 618 mln zł.

Dane finansowe Segmentu Wytwarzanie za lata 2019-2020 (mln zł)

Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r (mln zł)

Inwestycje

W Segmencie Wytwarzanie w 2020 r. poniesiono łącznie 1 336 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące przedsięwzięcia:

  • 688 mln zł na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie,
  • 239 mln zł na dostosowanie jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie do Konkluzji BAT,
  • 187 mln zł na nakłady odtworzeniowe i komponenty remontowe w TAURON Wytwarzanie,
  • 18 mln zł na uciepłownienie Elektrowni Łagisza.

Ponadto w kwocie nakładów segmentu ok. 205 mln zł stanowią koszty finansowe.

Oprócz powyższych inwestycji zakończona została realizacja inwestycji w Stalowej Woli z udziałem partnera strategicznego PGNiG. TAURON i PGNiG posiadają po 50% udziałów w spółce celowej, która realizowała projekt obejmujący budowę bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt i z rezerwowym źródłem ciepła. W styczniu 2016 r. odstąpiono od kontraktu z głównym wykonawcą firmą Abener Energia. W marcu 2017 r., dzięki spłacie dotychczasowych instytucji finansujących projekt, weszły w życie podpisane aneksy do umowy gazowej, elektrycznej, porozumienie restrukturyzujące projekt. Uzgodniono i podjęto decyzję o budowie rezerwowego źródła ciepła. W marcu 2018 r. pozyskano finansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego i PGNiG. W wyniku przeprowadzenia szeregu analiz m.in. z uwagi na poziom zaawansowania inwestycji zdecydowano się na formułę EPCM. Do realizacji EPCM wybrano konsorcjum firm Energopomiar Gliwice – Energoprojekt Katowice. Realizację tej inwestycji zakończono we wrześniu 2020 r. i od października 2020 r. spółka Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. prowadzi eksploatację bloku parowo-gazowego wraz z członem ciepłowniczym i z rezerwowym źródłem ciepła. Poniesione nakłady inwestycyjne na projekt (bez kosztów finansowych) wynoszą 1,4 mld zł.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWO-MAJĄTKOWA

W Segmencie Wytwarzanie przewiduje się, iż sytuacja finansowa w perspektywie najbliższych kilku lat ulegnie poprawie w stosunku do obecnej, głównie z uwagi na uruchomienie bloku 910 MWe w 2020 r. oraz z uwagi na przychody z rynku mocy. Dodatkowe przychody z rynku mocy od 2021 r. pozwolą na zrekompensowanie nakładów poniesionych na wymagane modernizacje jednostek wytwórczych w celu ich dostosowania do Konkluzji BAT. W celu poprawy wyników w całym obszarze kontynuowane będą działania prowadzone w zakresie poprawy jego efektywności kosztowej. Z drugiej strony, wymagająca sytuacja rynkowa i utrzymujący się trend wzrostowy cen emisji CO2 niosą ze sobą ryzyko degradacji marży I stopnia na energii elektrycznej oraz cieple.