Segment Wydobycie

Kluczowe dane finansowe Segment Wytwarzanie

W 2020 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wydobycie były wyższe o 11% w porównaniu z 2019 r. za sprawą wyższego wolumenu sprzedanego węgla, co wynikało z wyższej produkcji węgla handlowego realizowanego przez zakłady górnicze spółki TAURON Wydobycie. Największy wzrost zanotowano w ZG Janina i ZG Brzeszcze, co wynikało z korzystniejszego układu frontów ścianowych niż to miało miejsce w 2019 r. Mniejsze wydobycie w ZG Sobieski jest efektem mniejszej liczby ścian wydobywczych.

EBITDA oraz EBIT Segmentu Wydobycie w 2020 r. ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2019 r. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

  1. wzrost wolumenu sprzedaży sortymentów grubych i średnich o 8% oraz węgla energetycznego o 10%,
  2. wzrost średniej ceny węgla o 7%, tj. z 237,25 zł/Mg do 247,60 zł/Mg, na co główny wpływ ma wzrost ceny miałów z 221,35 zł/Mg do 234,85 zł/Mg,
  3. spadek jednostkowego kosztu zmiennego o 7%, tj. z 47,31 zł/Mg do 44,11 zł/Mg spowodowany głównie przez niższy jednostkowy koszt robót przygotowawczych,
  4. otrzymanie dofinansowania w ramach rządowego programu tarczy antykryzysowej,
  5. pozostałe – głównie jako efekt ujęcia w 2020 r. w aktywach bilansu części wyprodukowanego, a nie sprzedanego węgla oraz zdarzenia jednorazowe mające wpływ na wynik 2019 r.

Ponadto na wyższy wynik EBIT ma wpływ niższy odpis aktualizujący niż w 2019 r.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Wyszczególnienie (tys. zł) 2019 r. 2020 r. Dynamika (2020/2019) Zmiana (2020-2019)
Przychody ze sprzedaży 944 433 1 051 923 111% 107 490
węgiel – sortymenty grube i średnie 236 506 235 829 100% -677
węgiel energetyczny 658 630 769 327 117% 110 697
pozostałe przychody 49 296 46 767 95% -2 529
EBIT -1 391 949 -886 665 505 284
Amortyzacja i odpisy 892 084 729 344 82% -162 740
EBITDA -499 865 -157 321 342 544

Grupa TAURON rozpoznała w wynikach 2020 r. utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek generujących przepływy pieniężne (CGU) wchodzących w skład Segmentu Wydobycie, których łączny wpływ na obciążenie wyniku operacyjnego Segmentu Wydobycie w 2020 r. wyniósł 560 mln zł, co jest wartością niższą aniżeli ujęto w 2019 r., tj. 694 mln zł.

Dane finansowe Segmentu Wydobycie za lata 2019-2020 (mln zł)

Wyniki EBITDA Segmentu Wydobycie wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r (mln zł)

Inwestycje

W Segmencie Wydobycie w 2020 r. poniesiono łącznie 345 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące projekty:

  1. 41 mln zł na budowę poziomu 800 m w ZG Janina,
  2. 38 mln zł zakup/modernizacja kompleksu ścianowego w pokładzie 301,
  3. 32 mln zł na program inwestycyjny w ZG Brzeszcze,
  4. 17 mln zł na budowę szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi,
  5. 139 mln zł nakłady na przygotowanie przyszłej produkcji.

Pozostałe nakłady w Segmencie Wydobycie ponoszone są na przygotowanie i obsługę wydobycia (głównie zakup maszyn i urządzeń, drążenie wyrobisk, przygotowanie ścian).

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowo-majątkowa

Wyniki Segmentu Wydobycie w perspektywie najbliższych lat będą w znacznej mierze uzależnione od stopnia realizacji inwestycji oraz wprowadzonych zmian techniczno-organizacyjnych. Spółka zakłada realizację inicjatyw restrukturyzacyjnych, które mają na celu wzrost produktywności i efektywności produkcji oraz optymalizację kosztów.