Segment Sprzedaż

Segment Dystrybucja Pozostała działalność

W 2020 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Sprzedaż były wyższe o 16% w porównaniu z 2019 r., głównie za sprawą wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena sprzedaży energii elektrycznej) oraz paliw (wyższy wolumen sprzedaży węgla oraz paliwa gazowego).

Wyniki EBITDA oraz EBIT Segmentu Sprzedaż w 2020 r. ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2019 r. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

  1. energia elektryczna (odkupy) – dodatni wpływ na wynik spowodowany jest wynikiem wygenerowanym na hurtowym obrocie energią elektryczną w efekcie realizacji odkupów wolumenu zakontraktowanego dla bloku 910 MW w Jaworznie oraz z realizacji odkupów energii elektrycznej na rzecz EC Stalowa Wola,
  2. wolumen i ceny energii elektrycznej – dodatni wpływ na wynik jest efektem wzrostu cen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (wzrost cen taryfy i cenników) oraz zakupu energii wytworzonej z oddanego do eksploatacji w listopadzie 2020 r. bloku 910 MW w Jaworznie zgodnie z przyjętą wieloletnią umową zakupu przez TAURON po cenie skalkulowanej zgodnie z metodą marży transakcyjnej netto,
  3. ceny praw majątkowych – ujemny wpływ na wynik z uwagi na wzrost cen certyfikatów zielonych (PMOZE),
  4. obowiązek umorzenia praw majątkowych – ujemny wpływ na wynik jest skutkiem wzrostu obowiązku dla certyfikatów zielonych (PMOZE) z 18,5% do 19,5%,
  5. pozostałe – ujęty wynik na sprzedaży pozostałych produktów handlowych, oświetleniu ulicznym, koszty sprzedaży oraz saldo pozostałej działalności operacyjnej.

Wyniki Segmentu Sprzedaż w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
Wyszczególnienie (tys. zł) 2019 r. 2020 r. Dynamika (2020/2019) Zmiana (2020-2019)
Przychody ze sprzedaży 14 907 937 17 249 258 116% 2 341 321
 energia elektryczna, w tym: 9 488 091 11 685 519 123% 2 197 428
      przychody ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej 7 479 056 9 575 392 128% 2 096 336
uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 701 607 339 632 48% (361 975)
paliwa 1 396 300 1 754 270 126% 357 970
usługa dystrybucyjna (przeniesiona) 3 117 588 3 242 716 104% 125 128
pozostałe przychody, w tym usługi handlowe 204 351 227 121 111% 22 770
Rekompensaty 952 650 66 448 7% 886 202
EBIT 382 185 641 648 168% 259 463
Amortyzacja i odpisy 46 392 41 704 90% (4 688)
EBITDA 428 577 683 352 159% 254 775

Dane finansowe Segmentu Sprzedaż za lata 2019-2020

Wynik EBITDA Segmentu Sprzedaż wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r

Inwestycje

W Segmencie Sprzedaż w 2020 r. poniesiono łącznie 61 mln zł nakładów inwestycyjnych, głównie przez spółkę TAURON Nowe Technologie na działalność związaną z utrzymaniem i rozwojem oświetlenia ulicznego w kwocie 43 mln zł oraz budowę silników gazowych 10 mln zł.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWO-MAJĄTKOWA

W Segmencie Sprzedaż w najbliższych latach należy mieć na uwadze ograniczenie działań ekspansyjnych przy koncentracji na celu zminimalizowania odejść klientów oraz odzyskaniu klientów utraconych w poprzednich latach, a także zagrożenia związane z poziomem taryf energii elektrycznej zatwierdzanych przez URE. Wyzwania stojące przed spółkami Segmentu Sprzedaż to działania konkurencji, rosnąca świadomość oraz oczekiwania klientów oraz rozwój rynku prosumenta. Powyższe czynniki będą miały wpływ na wzrost wymagań zarówno w zakresie oferowanych produktów, jak i szybkości oraz jakości obsługi.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Szanse i zagrożenia

Kapitał finansowy