Segment OZE

Segment Wytwarzanie Segment Dystrybucja

EBITDA oraz EBIT Segmentu OZE w 2020 r. ukształtowały się na poziomie niższym niż w 2019 r.

Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

  1. rozpoznanie w wyniku 2020 r. wyniku na okazyjnym nabyciu od grupy In.ventus 5 farm wiatrowych,
  2. wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej – głównie ze względu na produkcję przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r.,
  3. wyższe przychody ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, co jest efektem wyższych cen oraz uzyskanych świadectw w efekcie produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r.,
  4. wyższe koszty stałe jako efekt utworzenia w czerwcu 2020 r. rezerwy z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2020 r. w zakresie konstytucyjności definicji budowli oraz kosztów funkcjonowania nabytych we wrześniu 2019 r. farm wiatrowych.

Ponadto w Segmencie OZE w 2020 r. wzrosły koszty amortyzacji w efekcie zwiększenia wartości majątku na skutek transakcji nabycia farm wiatrowych we wrześniu 2019 r.

Wyniki Segmentu OZE w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
Wyszczególnienie (tys. zł) 2019 r. 2020 r. Dynamika (2020/2019) Zmiana (2020-2019)
Przychody ze sprzedaży 433 911 615 558 142% 181 647
energia elektryczna 253 058  305 505 121% 52 447
świadectwa pochodzenia energii 177 906 309 971 174% 132 064
pozostałe przychody  2 947 82 3% (2 865)
EBIT  284 346 145 801 51% (138 545)
Amortyzacja i odpisy (83 867) (151 051) 180% (67 184)
EBITDA 368 213 296 852 81% (71 361)

Dane finansowe Segmentu OZE za lata 2018-2020 (mln zł)

Wynik EBITDA Segmentu OZE wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r (mln zł)

Inwestycje

W Segmencie OZE w 2020 r. poniesiono łącznie 40 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące przedsięwzięcia:

  1. 16 mln zł na budowę farmy PV Choszczno,
  2. 15 mln zł na budowę farmy PV Jaworzno

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWO-MAJĄTKOWA

W Segmencie OZE przewiduje się, iż wyniki finansowe w najbliższych latach będą stabilne. Zgodnie z prognozami analityków zakłada się wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej z OZE, co jest związane z obserwowanym dynamicznym rozwojem fotowoltaiki w Polsce, wynikającym przede wszystkim z uruchomienia programów wsparcia, w tym dla prosumentów. Według SolarPower Europe, Polska w 2020 r. znalazła się na czwartym miejscu w UE pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych. W kolejnych latach również szacowany jest wzrost ilości mocy farm wiatrowych i PV oraz rozwój sektora prosumenckiego. Duże zainteresowanie obszarem OZE będzie miało przełożenie na rozwój inwestycji w odnawialne źródła wytwórcze. Dotyczyć to będzie, poza PV, również elektrowni wiatrowych na lądzie, a w dłuższej perspektywie na morzu. Dodatkowym czynnikiem wspierającym rozwój OZE jest możliwość pozyskania środków na inwestycje z dedykowanych funduszy przewidywanych na lata 2021-2030.