Segment Dystrybucja

Segment OZE Segment Sprzedaż

W 2020 r. Segment Dystrybucja, w porównaniu z 2019 r., zanotował wzrost przychodów o 4% oraz wzrosty na poziomie EBIT i EBITDA odpowiednio: o 29% i 16%.

Na zmianę uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

  1. wzrost średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych,
  2. spadek dostaw ogółem o 1 464 GWh, w tym do odbiorców końcowych o 1 381 GWh, przede wszystkim w grupach taryfowych B oraz C w efekcie spowolnienia gospodarczego i widocznego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę,
  3. wyższe koszty zakupu usług przesyłowych i dystrybucyjnych,
  4. wzrost pozostałych przychodów związanych z działalnością dystrybucyjną, tj. z tytułu ponadumownego poboru energii biernej oraz opłat przyłączeniowych,
  5. wzrost kosztów zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej będący efektem wyższego wolumenu, wyższej ceny zakupu,
  6. rozwiązanie w 2020 r. rezerwy na wypłatę ekwiwalentu za energię elektryczną,
  7. wzrost pozostałych kosztów stałych, w tym kosztów pracy w efekcie podpisanych porozumień płacowych, wzrostu świadczeń w związku z obowiązującymi regulacjami oraz kosztów podatków od majątku sieciowego, wynikający z przyrostu wartości majątku w efekcie prowadzonych inwestycji.

Wyniki Segmentu Dystrybucja w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
Wyszczególnienie (tys. zł) 2019 r. 2020 r. Dynamika (2020/2019) Zmiana (2020-2019)
Przychody ze sprzedaży 6 594 864 6 866 354 104% 271 490
 usługi dystrybucyjne i handlowe 6 299 847 6 577 492 104% 277 645
opłaty przyłączeniowe 80 885 83 319 103% 2 434
przychody z tytułu kolizji energetycznych 45 058  37 446 83% (7 612)
pozostałe przychody (najem, towary i materiały, usługi budowlano-montażowe) 169 074 168 097 99% (977)
EBIT  1 443 741 1 857 009 129% 413 268
Amortyzacja i odpisy 1 162 067 1 165 997 100% 3 930
EBITDA 2 605 808 3 023 006 116% 417 198

Dane finansowe Segmentu Dystrybucja za lata 2019-2020 (mln zł)

Wynik EBITDA Segmentu Dystrybucja wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r (mln zł)

Inwestycje

W Segmencie Dystrybucja w 2020 r. poniesiono łącznie 1 908 mln zł nakładów inwestycyjnych. Główne kierunki inwestowania to:

  1. 924 mln zł na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców,
  2. 827 mln zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci,
  3. 52 mln zł na budowę systemu łączności dyspozytorskiej.

Ponadto, w 2020 r. poniesiono również nakłady w łącznej wysokości ok. 103 mln zł na łączność i informatykę, budynki i budowle, środki transportu.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWO-MAJĄTKOWA

W Segmencie Dystrybucja kluczową rolę w kształtowaniu wyniku operacyjnego odegrają: poziom wynagrodzenia z zainwestowanego kapitału oraz prowadzone działania w zakresie poprawy efektywności kosztów. Istotny wpływ na wyniki najbliższych lat będzie miała aktualizacja modelu regulacyjnego, w szczególności aktualizacja parametrów do wyznaczenia średnioważonego kosztu kapitału, współczynnika korekcyjnego wykorzystywanego do określenia uzasadnionych kosztów operacyjnych oraz współczynników różnicy bilansowej wykorzystywanych do określenia uzasadnionego wolumenu różnicy bilansowej. Niewątpliwie na sytuację finansową przedsiębiorstwa będą miały wpływ też działania rządu związane ze wspieraniem rozwoju odnawialnych źródeł i lokalnych społeczności energetycznych, ograniczaniem emisji szkodliwych substancji do powietrza oraz rozwijaniem infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.