Pozostała działalność

Segment Sprzedaż Działalność zaniechana

Przychody ze sprzedaży spółek Segmentu Pozostała działalność w 2020 r. osiągnęły poziom wyższy od zrealizowanego w 2019 r. o 14%, czego główną przyczyną jest większa sprzedaż biomasy do spółek Grupy TAURON oraz sprzedaż pozostałych usług, w tym m.in. ubocznych produktów spalania i wydobycia.

Wyniki Pozostałej działalności w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
Wyszczególnienie (tys. zł) 2019 r. 2020 r. Dynamika (2020/2019) Zmiana (2020-2019)
Przychody ze sprzedaży 979 911 1 114 493 114% 134 582
 usługi obsługi klienta 215 785  237 279 110% 21 494
 usługi wsparcia 481 000 511 646 106% 30 646
biomasa 118 546 156 472 132% 37 926
kruszywa 106 573 104 173 98% -2 400
pozostałe przychody  58 007 104 923 181% 46 916
EBIT  46 152 136 174 295% 90 022
Amortyzacja i odpisy  90 034 93 140 103% 3 106
EBITDA 136 186 229 314 168% 93 128

Dane finansowe spółek Pozostałej działalności za lata 2019-2020

Inwestycje

W spółkach Pozostałej działalności wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r. wyniosła łącznie 248 mln zł i są to głównie nakłady związane z inwestycjami IT, w tym 101 mln zł na projekt budowy internetu szerokopasmowego w ramach POPC III.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWO-MAJĄTKOWA

W Segmencie Pozostała działalność głównymi odbiorcami świadczonych usług wspólnych są przede wszystkim Segmenty Dystrybucja i Sprzedaż, na rzecz których są realizowane i finalizowane projekty w zakresie obsługi klienta przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu obsługi. Dodatkowo, świadczone są usługi na rzecz spółek Grupy TAURON w zakresie m.in. obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, IT, usług ochrony mienia, zarządzania flotą oraz zarządzania nieruchomościami. Działania te pozwalają na osiągnięcie efektów synergii w skali Grupy TAURON oraz poprawiają efektywność kosztową.