Działalność zaniechana

Pozostała działalność Wyniki w kategoriach produktów, towarów i usług

Wyniki Działalności zaniechanej w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
Wyszczególnienie (tys. zł) 2019 r. 2020 r. Dynamika (2020/2019) Zmiana (2020-2019)
Przychody ze sprzedaży 445 957 482 608 108% 36 652
EBIT 96 406 (717 342) (813 748)
Amortyzacja i odpisy 81 720 888 461 1087% 806 741
EBITDA 178 126 171 119 96% (7 007)

Dane finansowe Działalności zaniechanej za lata 2019-2020

Na dzień dokonania zaklasyfikowania aktywów netto TAURON Ciepło do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży, Grupa TAURON dokonała wyceny grupy do zbycia w wartości godziwej. Wartość godziwa na 31 grudnia 2020 r. została określona na poziomie 1 342 000 tys. zł. W związku z faktem, iż wartość godziwa grupy do zbycia jest niższa niż jej dotychczasowa wartość księgowa, Grupa TAURON ujęła odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 825 708 tys. zł

Inwestycje

W działalności zaniechanej główne inwestycje w 2020 r. dotyczą nakładów poniesionych przez Spółkę TAURON Ciepło, które wyniosły 101 mln zł, w tym na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

  • 33 mln zł na przyłączenia nowych obiektów,
  • 16 mln zł na inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych,
  • 9 mln zł na przyłączenie obiektów ogrzewanych ze źródeł niskiej emisji do sieci ciepłowniczych.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

O nas

19. Działalność zaniechana