Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Eksportuj do Excela
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Nota Kapitał podstawowy Kapitał
zapasowy
Kapitał z aktualizacji
wyceny instrumentów
zabezpieczających
Różnice kursowe
z przeliczenia jednostki
zagranicznej
Zyski zatrzymane/
(Niepokryte straty)
Razem Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2019 roku 8 511 437 8 511 437 3 371 14 016 1 004 253 18 295 824 132 657 18 428 481
Pokrycie straty lat ubiegłych (1 709 853) 1 709 853
Dywidenda 37.6 (1 932) (1 932)
Objęcie udziałów przez udziałowców niekontrolujących 37.6 8 843 8 843 771 157 780 000
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 37.6 89 89 (442) (353)
Transakcje z właścicielami (1 709 853) 1 718 785 8 932 768 783 777 715
Strata netto (10 908) (10 908) (775) (11 683)
Pozostałe całkowite dochody 12 295 505 (114 422) (101 622) (231) (101 853)
Łączne całkowite dochody 12 295 505 (125 330) (112 530) (1 006) (113 536)
Stan na 31 grudnia 2019 roku 8 762 747 6 801 584 15 666 14 521 2 597 708 18 192 226 900 434 19 092 660
Pokrycie straty lat ubiegłych 37.3 (462 830) 462 830
Dywidenda 37.6 (2 075) (2 075)
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 37.6 (713) (713) (1 724) (2 437)
Transakcje z właścicielami (462 830) 462 117 (713) (3 799) (4 512)
Strata netto (2 485 115) (2 485 115) (2 762) (2 487 877)
Pozostałe całkowite dochody (83 569) 12 489 (116 676) (187 756) (250) (188 006)
Łączne całkowite dochody (83 569) 12 489 (2 601 791) (2 672 871) (3 012) (2 675 883)
Stan na 31 grudnia 2020 roku 8 762 747 6 338 754 (67 903) 27 010 458 034 15 518 642 893 623 16 412 265

 

Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część