Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Eksportuj do Excela
Nota Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 21 27 926 615 31 099 071
Prawa do użytkowania aktywów 22 1 738 926 1 773 498
Wartość firmy 23 26 183 26 183
Świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji CO2
do umorzenia
24.1 500 936 468 197
Pozostałe aktywa niematerialne 25 549 074 478 261
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 26 586 559 559 144
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 27 96 293 238 035
Pozostałe aktywa finansowe 28 208 063 235 522
Pozostałe aktywa niefinansowe 29.1 64 064 152 288
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3o 39 678 22 088
31 736 391 35 052 287
Aktywa obrotowe 
Świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji CO2
do umorzenia
24.1 1 008 208 1 285 193
Zapasy 31 777 215 684 152
Należności od odbiorców 32 2 363 085 2 290 746
Należności z tytułu podatku dochodowego 33 83 655 255 702
Należności z tytułu pozostałych podatków i opłat 34 282 673 384 714
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 27 2 420 4 999
Pozostałe aktywa finansowe 28 266 431 599 035
Pozostałe aktywa niefinansowe 29.2 78 457 100 275
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 35 909 453 1 237 952
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 36 1 903 076 22 710
7 674 673 6 865 478
SUMA AKTYWÓW 39 411 064 41 917 765

Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - c.d.

Eksportuj do Excela
Nota Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitał podstawowy 37.1 8 762 747 8 762 747
Kapitał zapasowy 37.3 6 338 754 6 801 584
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 37.5 (67 903) 15 666
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 27 010 14 521
Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty) 37.4 458 034 2 597 708
15 518 642 18 192 226
Udziały niekontrolujące 37.6 893 623 900 434
Kapitał własny ogółem 16 412 265 19 092 660
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 39 13 108 449 11 830 183
Rezerwy na świadczenia pracownicze 40 931 954 1 313 480
Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu
oraz pozostałe
41 669 206 663 130
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 44 399 628 460 003
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 433 738 605 285
Pozostałe zobowiązania finansowe 48 136 855 79 417
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 7 546 11 776
15 687 376 14 963 274
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 39 1 478 550 2 484 093
Zobowiązania wobec dostawców 45 965 106 847 226
Zobowiązania inwestycyjne 46 838 486 757 943
Rezerwy na świadczenia pracownicze 40 101 325 118 418
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii
i emisji CO2
42 1 623 453 1 378 233
Pozostałe rezerwy 43 273 608 563 753
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 44 166 149 185 544
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3 142 3 853
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i opłat 47 392 856 589 001
Pozostałe zobowiązania finansowe 48 549 671 560 455
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 49 423 091 364 376
Zobowiązania związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
36 495 986 8 936
7 311 423 7 861 831
Zobowiązania razem 22 998 799 22 825 105
SUMA PASYWÓW 39 411 064 41 917 765

Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część