Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Noty objaśniające

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Eksportuj do Excela
Nota Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Strata przed opodatkowaniem (2 374 123) (15 368)
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć (15 765) (47 947)
Amortyzacja 1 954 142 1 991 733
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych 3 174 681 1 310 000
Odpis grupy do zbycia z tytułu przeszacowania do wartości godziwej 825 708
Aktualizacja wartości udzielonych pożyczek 221 382 (15 936)
Różnice kursowe 245 923 (35 614)
Odsetki i prowizje 283 014 250 571
Zysk na okazyjnym nabyciu (119 515)
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem (101 499) 64 988
Zmiana stanu kapitału obrotowego 50.1 (111 338) (923 601)
Podatek dochodowy zapłacony 50.1 (60 146) (423 736)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 041 979 2 035 575
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 50.2 (3 907 608) (4 035 132)
Przekazanie środków pieniężnych w ramach transakcji nabycia farm
wiatrowych (po potrąceniu nabytych środków pieniężnych)
50.2 (543 079)
Udzielenie pożyczek 50.2 (105 275) (23 225)
Nabycie aktywów finansowych 50.2 (32 812) (17 455)
Razem płatności (4 045 695) (4 045 695)
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 17 517 28 696
Dywidendy otrzymane 6 177 36 442
Spłata udzielonych pożyczek 16 250 15 600
Umorzenie jednostek uczestnictwa 26 747
Pozostałe wpływy 2 436 3 415
Razem wpływy 69 127 69 127
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 976 568) (4 534 738)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych (60 400) (2 420 000)
Spłata pożyczek/kredytów 50.3 (4 406 813) (867 360)
Odsetki zapłacone 50.3 (215 946) (212 556)
Spłata zobowiązań leasingowych 50.3 (102 085) (75 047)
Pozostałe płatności (24 536) (20 914)
Razem płatności (4 809 780) (3 595 877)
Emisja dłużnych papierów wartościowych 50.3 1 000 000 500 000
Wpływy od udziałowców niekontrolujących 780 000
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek 50.3 3 368 546 5 150 000
Otrzymane dotacje 67 599 60 669
Razem wpływy 4 436 145 6 490 669
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (373 635) 2 894 792
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych
i ich ekwiwalentów
(308 224) 395 629
Różnice kursowe netto 2 804 (256)
Środki pieniężne na początek okresu 35 1 203 601 807 972
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 35 895 377 1 203 601
o ograniczonej możliwości dysponowania 35 210 661 729 450

Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część