Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wyniki w kluczowych segmentach klientów Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

201-1

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Eksportuj do Excela
Nota Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 12 20 367 400 19 112 336
Rekompensaty 13 66 448 952 650
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług 14 (20 697 679) (18 928 946)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (1 014 635) 199 048
Koszty sprzedaży 14 (491 583) (496 140)
Koszty ogólnego zarządu 14 (613 285) (633 953)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 15 338 299 145 154
Udział w zyskach (stratach) wspólnych przedsięwzięć 26 15 765 47 947
Zysk (strata) operacyjny (1 014 635) 199 048
Koszty odsetkowe od zadłużenia 16 (283 456) (248 781)
Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe 16 (357 577) (63 011)
Strata przed opodatkowaniem (1 655 668) (112 744)
Podatek dochodowy 18 (77 882) 18 547
Strata netto z działalności kontynuowanej (1 733 550) (94 197)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 19 (754 327) 82 514
Strata netto (2 487 877) (11 683)
Wycena instrumentów zabezpieczających 37.5 (103 172) 15 179
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 12 489 505
Podatek dochodowy 18 19 603 (2 884)
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej podlegające
przeklasyfikowaniu w wynik finansowy
(71 080) 12 800
Straty aktuarialne 40.1 (140 992) (137 264)
Podatek dochodowy 18 26 786 26 073
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć 26 15 (987)
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej nie
podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy
(114 191) (112 178)
Pozostałe całkowite dochody z działalności zaniechanej 19 (2 735) (2 475)
Pozostałe całkowite dochody netto (188 006) (101 853)
Łączne całkowite dochody (2 675 883) (113 536)
Strata netto przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej (2 485 115) (10 908)
Udziałom niekontrolującym (2 762) (775)
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej (2 672 871) (112 530)
Udziałom niekontrolującym (3 012) (1 006)
Strata na jedną akcję (w złotych):
podstawowa i rozwodniona ze straty netto za okres przypadająca
akcjonariuszom jednostki dominującej
20 (1,42) (0,01)
podstawowa i rozwodniona ze straty netto z działalności kontynuowanej za
okres przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej
20 (0,99) (0,05)

 

Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią
jego integralną część