9.2. Pozostałe zmiany zasad rachunkowości i zasad prezentacji stosowanych przez Grupę

Działalność zaniechana

W związku z klasyfikacją na dzień 31 grudnia 2020 roku aktywów i zobowiązań spółki zależnej jako grupy do zbycia, o czym szerzej w notach 19 i 36 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane porównywalne zostały odpowiednio przekształcone celem zaprezentowania wyniku z działalności zaniechanej, co zostało zaprezentowane w tabeli poniżej.

Działalność zaniechana

Eksportuj do Excela

 

Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane zatwierdzone)
Prezentacja
działalności
zaniechanej
Rok zakończony
31 grudnia 2019
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 19 558 292 (445 956) 19 112 336
Rekompensaty 952 650 952 650
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług (19 264 536) 335 590 (18 928 946)
Zysk brutto ze sprzedaży 1 246 406 (110 366) 1 136 040
Koszty sprzedaży (499 171) 3 031 (496 140)
Koszty ogólnego zarządu (658 664) 24 711 (633 953)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 158 936 (13 782) 145 154
Udział w zyskach (stratach) wspólnych przedsięwzięć 47 947 47 947
Zysk operacyjny 295 454 (96 406) 199 048
Koszty odsetkowe od zadłużenia (250 800) 2 019 (248 781)
Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe (60 022) (2 989) (63 011)
Strata przed opodatkowaniem (15 368) (97 376) (112 744)
Podatek dochodowy 3 685 14 862 18 547
Strata netto z działalności kontynuowanej (11 683) (11 683) (94 197)
Zysk netto z działalności zaniechanej 82 514 82 514
Strata netto (11 683) (11 683)
Wycena instrumentów zabezpieczających 15 179 15 179
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 505 505
Podatek dochodowy (2 884) (2 884)
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej podlegające
przeklasyfikowaniu w wynik finansowy
12 800 12 800
Straty aktuarialne (140 320) 3 056 (137 264)
Podatek dochodowy 26 654 (581) 26 073
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (987) (987)
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej nie
podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy
(114 653) 2 475 (112 178)
Pozostałe całkowite dochody z działalności zaniechanej (2 475) (2 475)
Pozostałe całkowite dochody netto (101 853) (101 853
Łączne całkowite dochody (113 536) (113 536)