9.1. Zastosowanie zmian do standardów

W ocenie Zarządu wprowadzenie następujących zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Eksportuj do Excela

 

Standard Data wejścia w życie w UE
(okresy roczne rozpoczynające się
dnia lub po tej dacie)
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych oraz MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie błędów : Definicja istotnych pominięć lub zniekształceń pozycji
1 stycznia 2020
Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w MSSF 1 stycznia 2020
Zmiany do MSSF 16 Leasing 1 stycznia 2020
Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe , MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz MSSF 7
Instrumenty finansowe: ujawnienia: Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych
1 stycznia 2020

W dniu 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek. Najistotniejsze zmiany wprowadzone do ww. standardu obejmują doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia. Zmiany mają zastosowanie prospektywnie w stosunku do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie. Grupa ocenia, że zmiany mogą mieć wpływ na ewentualne przyszłe transakcje objęte MSSF 3 Połączenia jednostek związane z nabyciem przedsięwzięć.