8. Opublikowane standardy i zmiany do standardów, które nie weszły jeszcze w życie

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu lub zmiany do standardu, które zostały opublikowane, lecz nie weszły dotychczas w życie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

• Zmiany do standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i nie weszły jeszcze w życie

W ocenie Zarządu następujące zmiany do standardów nie spowodują istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Eksportuj do Excela
Standard Data wejścia w życie w UE
(okresy roczne rozpoczynające się
dnia lub po tej dacie)
Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe 1 stycznia 2021
Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe , MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena , MSSF 7
Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji , MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 16 Leasing : Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych
1 stycznia 2021

• Standardy wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zmiany do standardów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską i nie weszły jeszcze w życie

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Klasyfikacja zobowiązań finansowych jako krótko- lub długoterminowe, które mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku.

Zgodnie ze zmianami do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych zobowiązania klasyfikuje się jako długoterminowe, jeżeli jednostka ma istotne prawo do odroczenia rozliczenia zobowiązania o co najmniej 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. Oczekiwania jednostki nie wpływają na klasyfikację.
Na dzień bilansowy Spółka posiada umowy kredytowe o charakterze odnawialnym, w ramach których okres ciągnienia transz kredytu jest równy lub krótszy niż 1 rok, przy czym okres dostępności finansowania przekracza okres 12 miesięcy od dnia bilansowego i Spółka ma prawo odroczenia rozliczenia zobowiązania o co najmniej 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. W przypadku tych umów kredytowych Spółka klasyfikuje transze jako zobowiązanie długoterminowe lub krótkoterminowe zgodnie z oczekiwaniem odnośnie spłaty zobowiązania. Na dzień 31 grudnia 2020 roku z uwzględnieniem intencji Spółki transze o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 tysięcy złotych klasyfikowane są jako zobowiązania krótkoterminowe. Spółka w ramach umowy ma prawo odroczenia rozliczenia zobowiązania o okres przekraczający 12 miesięcy, tym samym zgodnie ze zmianami do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wspomniane zobowiązanie zostałoby zaklasyfikowane jako zobowiązanie długoterminowe.

W ocenie Zarządu następujące standardy i zmiany do standardów nie spowodują istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Eksportuj do Excela
Standard Data wejścia w życie według
standardu, niezatwierdzone przez UE
(okresy roczne rozpoczynające się
dnia lub po tej dacie)
MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe 1 stycznia 2016*
Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach : Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany
data wejścia w życie zmian została
odroczona
Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek: Zmiany do odniesień do Założeń Koncepcyjnych 1 stycznia 2022
Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe: Przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania 1 stycznia 2022
Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe: Koszty wypełnienia obowiązków
umownych
1 stycznia 2022
Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl 2018-2020):
MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 1 stycznia 2022
MSSF 9 Instrumenty finansowe 1 stycznia 2022
MSR 41 Rolnictwo 1 stycznia 2022
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych i Stanowiska Praktycznego 2: Ujawnianie informacji
dotyczących zasad (polityki) rachunkowości
1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów : Definicja
wartości szacunkowych
1 stycznia 2023
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 1 stycznia 2023

*Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe.