7. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

W procesie stosowania polityki rachunkowości największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa, który wpływa na wielkości wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Założenia tych szacunków opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie bieżących i przyszłych działań i zdarzeń w poszczególnych obszarach. W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na okres bieżący lub na okresy przyszłe, inne niż te przedstawione poniżej oraz opisane w dalszej części niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań opisano w poszczególnych notach niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Istotne szacunki odnoszą się do odpisów na aktywa niefinansowe ujmowane w wyniku przeprowadzanych testów na utratę wartości, o czym szerzej w nocie 11 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Poza powyższym, Grupa dokonuje istotnych szacunków w zakresie ujmowanych zobowiązań warunkowych, w szczególności w zakresie spraw sądowych, w których spółki Grupy są stroną. Zobowiązania warunkowe zostały szerzej opisane w nocie 54 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wpływ COVID-19 na poziom oczekiwanych strat kredytowych oraz wycenę do wartości godziwej instrumentów finansowych

Eksportuj do Excela
Wpływ COVID-19 na poziom oczekiwanych strat kredytowych należności od odbiorców
Szacunki i założenia
W odniesieniu do należności od odbiorców Grupa szacuje wielkość odpisów na oczekiwane straty kredytowe w oparciu o ważoną prawdopodobieństwem stratę kredytową, jaka zostanie poniesiona w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

  • nastąpi znaczne (istotne) opóźnienie płatności,
  • dłużnik zostanie postawiony w stan likwidacji albo upadłości albo restrukturyzacji,
  • należności skierowane zostaną na drogę egzekucji administracyjnej, postępowania sądowego albo egzekucji sądowej.

Dla należności od odbiorców Grupa wydzieliła portfel kontrahentów strategicznych oraz portfel pozostałych kontrahentów. Ryzyko niewypłacalności kontrahentów strategicznych jest oceniane w oparciu o ratingi nadane kontrahentom z wykorzystaniem wewnętrznego modelu scoringowego, odpowiednio przekształcone na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, przy uwzględnieniu szacunków w zakresie potencjalnych odzysków z tytułu wniesionych zabezpieczeń.W przypadku należności od pozostałych kontrahentów oczekuje się, że skorygowane dane w zakresie historycznej spłacalności mogą odzwierciedlać ryzyko kredytowe, jakie ponoszone będzie w okresach przyszłych. Oczekiwane straty kredytowe dla tej grupy kontrahentów oszacowane zostały z wykorzystaniem macierzy wiekowania należności oraz przypisanych do poszczególnych przedziałów i grup (między innymi należności dochodzone na drodze sądowej, należności od kontrahentów w upadłości) wskaźników procentowych pozwalających na oszacowanie wartości należności od odbiorców, co do których oczekuje się, że nie zostaną spłacone.

Wpływ COVID-19 na metodologię szacunków i założeń

Oczekuje się, że ekonomiczne skutki COVID-19 będą miały wpływ na jakość portfela aktywów finansowych spółek z Grupy i ograniczą poziom spłacalności należności od odbiorców. Prognozowany wpływ jest zróżnicowany w zależności od sektora gospodarki, w którym funkcjonuje dany kontrahent. Ze względu na niepewność związaną z dalszym rozwojem COVID-19 oraz oczekiwany wpływ programów pomocowych, możliwość precyzyjnej estymacji przyszłej spłacalności należności od odbiorców jest ograniczona.

W celu uwzględnienia wpływu czynników przyszłych (w tym COVID-19) dla portfela klientów strategicznych i pozostałych Grupa dokonała:

  • aktualizacji parametrów modelu oczekiwanej straty kredytowej w zakresie odpowiednich współczynników oraz stopy odzysku,
  • uwzględnienia podejścia o charakterze prognostycznym (współczynnika forward-looking).
Wpływ COVID-19 na poziom dokonanych szacunków

Szacunki uwzględniające niepewności związane z efektem wpływu COVID-19 na oczekiwane straty kredytowe w okresach przyszłych od należności od odbiorców wyniosły 19 628 tysięcy złotych, co wpłynęło na obciążenie wyniku operacyjnego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Łączna oczekiwana strata kredytowa na dzień 31 grudnia 2020 roku kalkulowana dla należności od odbiorców (poza należnościami dochodzonymi na drodze sądowej) oszacowana została na poziomie 60 522 tysiące złotych.

Grupa zakłada, że wolumen dostępnych do analizy danych w okresach przyszłych będzie wzrastał i pozwoli na rozszerzenie zakresu analiz dla oczekiwanych strat kredytowych na potrzeby kolejnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wpływ COVID-19 na poziom oczekiwanych strat kredytowych oraz wycenę do wartości godziwej udzielonych pożyczek oraz wystawionej gwarancji

Eksportuj do Excela
Wpływ COVID-19 na poziom oczekiwanych strat kredytowych oraz wycenę do wartości godziwej udzielonych
pożyczek oraz wystawionej gwarancji
Szacunki i założenia

Dla pożyczek klasyfikowanych do aktywów wycenianych w zamortyzowanym koszcie Grupa szacuje wielkość odpisów aktualizujących ich wartość. Ryzyko niewypłacalności pożyczkobiorców szacowane jest w oparciu o ratingi nadane kontrahentom z wykorzystaniem wewnętrznego modelu scoringowego, odpowiednio przekształcone na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, przy uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie.

Wycena pożyczki klasyfikowanej do aktywów wycenianych w wartości godziwej szacowana jest jako bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy.

Wystawione gwarancje szacowane są w kwocie oczekiwanych strat kredytowych.

Wpływ COVID-19 na metodologię szacunków i założeń

W celu uwzględnienia wpływu czynników przyszłych (w tym COVID-19) Grupa dokonała korekt prawdopodobieństwa oczekiwanych strat kredytowych w oparciu o notowania instrumentów Credit Default Swap, zdywersyfikowanych w zależności od wewnętrznego ratingu kontrahenta.

Wpływ COVID-19 na poziom dokonanych szacunków

Efekt uwzględnienia wpływu COVID-19 na metodologię dokonanych szacunków zaskutkował wzrostem oczekiwanych strat kredytowych od zobowiązania pozabilansowego z tytułu wystawionej przez Spółkę gwarancji wpływającymi łącznie na obciążenie kosztów finansowych Grupy w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 14 497 tysięcy złotych, co zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe ujęte zostało jako wzrost zobowiązań finansowych.
Na dzień bilansowy, w kontekście przeprowadzonych analiz i dokonanej wyceny udzielonych pożyczek, Grupa oceniła, że nie jest w stanie wiarygodnie określić wpływ COVID-19 na zmniejszenie wartości bilansowej udzielonych pożyczek.

Grupa zakłada, że wolumen dostępnych do analizy danych w okresach przyszłych będzie wzrastał i pozwoli na rozszerzenie zakresu analiz dla oczekiwanych strat kredytowych na potrzeby kolejnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.