Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

60. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Zakończenie negocjacji w procesie sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w dniu 29 stycznia 2021 roku wyraziła wolę niekontynuowania negocjacji zmierzających do nabycia udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o.

W związku z niedojściem transakcji do skutku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu analiz dotyczących Obszaru Ciepło z uwzględnieniem prognozowanych zmian w otoczeniu zewnętrznym, w tym regulacyjnym i rynkowym oraz uwzględniających perspektywy polskiego sektora ciepłowniczego, które mogą mieć wpływ na dalsze decyzje dotyczące sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o. lub pozostawienia spółki w Grupie. 

Nowy program emisji obligacji podporządkowanych

TAURON Polska Energia S.A. w dniu 11 marca 2021 roku zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nowy program emisji obligacji podporządkowanych do kwoty 450 000 tysięcy złotych. 

Program emisji obligacji podporządkowanych przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji w okresie dwóch lat od momentu podpisania dokumentacji. Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji. W okresie pierwszych siedmiu lat od emisji, nie jest możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez Spółkę oraz nie jest możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez BGK na rzecz osób trzecich. Oprocentowanie jest zmienne oparte o WIBOR 6M powiększone o ustaloną marżę, przy czym po 7-letnim okresie finansowania marża jest dodatkowo powiększana.

W przypadku emisji obligacje będą obejmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rynku pierwotnym. 

Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb bieżących i inwestycyjnych Grupy, w tym na przedsięwzięcia związane z Zielonym Zwrotem TAURONA. 

Do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji emisja obligacji nie została przeprowadzona.  

Dopłaty do kapitałów spółki Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.

W dniu 17 marca 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. podjęło uchwała o wniesieniu dopłat do kapitałów spółki w kwocie 10 800 tysięcy złotych przez jedynego wspólnika TAURON Polska Energia S.A. Środki pieniężne w ramach dopłat zostały wniesione przez Spółkę w dniu 24 marca 2021 roku.

Restrukturyzacja portfela uprawnień do emisji CO2 spółki zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. 

Po dniu bilansowym, w marcu 2021 roku Grupa dokonała restrukturyzacji portfela uprawnień do emisji CO2 spółki zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., w odniesieniu do wolumenu 3 258 000 uprawnień do emisji CO2 z terminem odbioru w marcu 2021 roku.

W związku z opóźnieniem oddania bloku 910 MW do eksploatacji i w konsekwencji niższą produkcją, w portfelu spółki powstała istotna nadwyżka uprawnień zakontraktowanych na potrzeby spełnienia obowiązku umorzenia za 2020 rok ponad faktyczne zapotrzebowanie. Na dzień bilansowy Grupa zamierzała nabyć uprawnienia do emisji CO2 w terminie zapadalności przypadającym w marcu 2021 roku, dlatego też kontrakty te ujmowane są jako wyłączone z MSSF 9 Instrumenty finansowe i tym samym nie podlegają wycenie do wartości godziwej na dzień bilansowy.

W pierwszym kwartale 2021 roku, w wyniku dokonanej analizy nowych przesłanek i okoliczności, które pojawiły się po dniu bilansowym, Grupa dokonała zmiany intencji odnośnie powyższych uprawnień do emisji CO2 i podjęła decyzję o dokonaniu ich rolowania z zawarciem nowych kontraktów z terminami dostawy w marcu 2022, 2023 i 2024. 

W związku z powyższym pierwotne kontrakty nie zostały rozliczone przez fizyczną dostawę, w związku z czym Grupa ujęła kontrakty zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe w wartości godziwej pod datą zmiany osądu, tj. w marcu 2021 roku, a następnie ujęła wynik z rozliczenia instrumentów, co spowodowało zwiększenie jej wyniku operacyjnego w kwocie 65 893 tysiące euro. 

Nowe zakontraktowane transakcje z datą realizacji w latach 2022-2024, podlegają wyłączeniu z zakresu MSSF 9 Instrumenty finansowe i nie są wyceniane do wartości godziwej. Jednocześnie te transakcje dokonane zostały po cenach wyższych niż zakup pierwotnie zakontraktowany, przez co wpłyną na zwiększenie kosztów utworzenia przez Grupę rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 za 2021 rok i kolejne lata obrotowe. 

W wyniku powyższego Grupa ocenia, iż łączny wpływ restrukturyzacji na jej wyniki operacyjne w latach 2021-2023 nie będzie znaczący.

Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 Sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa

Po dniu bilansowym, w dniu 26 marca 2021 roku Spółka podpisała ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 Sp. z o.o. („Umowa”). Umowa została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 Sp. z o.o. Oprócz Spółki są to: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A., łącznie („Wspólnicy”). Spółka PGE EJ 1 Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Zgodnie z Umową Spółka sprzedała Skarbowi Państwa 532 523 udziały PGE EJ 1 Sp. z o.o. stanowiące 10 % kapitału zakładowego oraz reprezentujące 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników PGE EJ 1 Sp. z o.o. Po zamknięciu transakcji Spółka nie będzie posiadała udziałów w spółce PGE EJ 1 Sp. z o.o. Cena sprzedaży za 100 % udziałów wynosi 531 362 tysiące złotych, z czego na Spółkę przypada 53 136 tysięcy złotych. Płatność za udziały w PGE EJ 1 Sp. z o.o. nastąpi nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku. Cena sprzedaży będzie podlegać korekcie na bazie wyceny PGE EJ 1 Sp. z o.o. zaktualizowanej na dzień zamknięcia transakcji. W ocenie Spółki ewentualna korekta nie będzie miała znaczącego wpływu na ostateczną cenę sprzedaży.

Ponadto Wspólnicy zawarli z PGE EJ 1 Sp. z o.o. aneks do porozumienia z 15 kwietnia 2015 roku w sprawie WorleyParsons, zgodnie z którym Wspólnicy proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub proporcjonalnie przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 roku.