Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

58. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego

Informacja na temat wynagrodzenia biegłego rewidenta została zaprezentowana w punkcie 6. Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2020.