57. Zarządzanie kapitałem i finansami

Spółka prowadzi scentralizowaną politykę w zakresie zarządzania finansami, dzięki czemu możliwe jest efektywne zarządzanie niniejszym obszarem w ramach całej Grupy TAURON. Głównymi narzędziami umożliwiającymi skuteczne zarządzanie są odpowiednie regulacje wewnątrzkorporacyjne, a także funkcjonująca w Grupie TAURON usługa cash pool oraz pożyczki wewnątrzgrupowe. Dodatkowo system zarządzania finansami jest wspomagany centralną polityką w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie TAURON oraz centralną polityką ubezpieczeniową Grupy TAURON. W tych obszarach Spółka pełni funkcję zarządzającego oraz decydującego o kierunkach podejmowanych działań, umożliwiając ustanawianie odpowiednich limitów ekspozycji na ryzyko.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania finansami opisano w punkcie 7.3. Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2020.

W 2020 roku Spółka i Grupa TAURON posiadała pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie ich płatności.

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.

Grupa monitoruje przede wszystkim wskaźnik zadłużenia definiowany jako relacja zadłużenia finansowego netto do EBITDA.

Zadłużenie finansowe netto Grupy TAURON jest definiowane w poszczególnych umowach finansowania i zasadniczo oznacza zobowiązanie do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z tytułu kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych oraz z tytułu leasingu finansowego, z wyłączeniem: zobowiązań z tytułu obligacji podporządkowanych oraz zobowiązań z tytułu leasingu ujętych zgodnie z MSSF 16 Leasing, które w rozumieniu zapisów standardu MSR 17 Leasing nie spełniałyby warunków klasyfikacji jako zobowiązania leasingowe, pomniejszone o środki pieniężne oraz inwestycje krótkoterminowe o okresie zapadalności do 1 roku. EBITDA oznacza zysk lub stratę z działalności operacyjnej Grupy TAURON powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe. Wartość wskaźnika jest monitorowana przez instytucje finansujące Grupę oraz agencje ratingowe i ma wpływ na możliwość oraz koszt pozyskania finansowania, a także ocenę wiarygodności kredytowej Spółki.

Na dzień bilansowy wartość wskaźnika zadłużenia kształtowała się na poziomie 2,51, co jest akceptowalne przez instytucje finansowe.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Kredyty i pożyczki 4 794 846 4 727 633
Obligacje 1 5 322 625 4 254 660
Leasing finansowy 2
Zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowe 10 117 471 8 982 293
Kredyty i pożyczki 1 197 287 2 323 018
Obligacje 1 201 217 88 935
Leasing finansowy 2
Zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowe 1 398 504 2 411 953
Razem zadłużenie 11 515 975 11 394 246
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 921 345 1 237 952
Inwestycje krótkoterminowe o terminie zapadalności do 1 roku 100 26 722
Zadłużenie netto 10 594 530 10 129 572
EBITDA 4 222 717 3 599 367
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 731 977) 295 454
Amortyzacja (1 954 142) (1 991 733)
Odpisy aktualizujące (4 000 552) (1 312 180)
Dług netto / EBITDA 2,51 2,81

1 Zadłużenie nie wlicza zobowiązania z tytułu obligacji podporządkowanych.
2 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 Leasing.
3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wliczają środki pieniężne spółki TAURON Ciepło Sp. z.o.o. klasyfikowanej na dzień bilansowy jako grupa do zbycia.

Zmianę stanu zobowiązań z tytułu zadłużenia prezentuje poniższa tabela.

Eksportuj do Excela
Zobowiązania z tytułu zadłużenia Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Bilans otwarcia 14 314 276 10 963 377
obligacje podporządkowane (1 913 427) (1 541 659)
zadłużenie z tytułu leasingu (poza spełniającym warunki MSR 17 Leasing ) (1 006 603)
Bilans otwarcia – zadłużenie w kalkulacji wskaźnika zadłużenia 11 394 246 9 421 718
Wpływ zastosowania nowych MSSF 918 115
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia 4 359 573 5 645 485
otrzymane finansowanie 4 368 546 5 650 000
koszty transakcyjne (8 973) (4 515)
Naliczenie odsetek 427 015 450 716
odniesione do rachunku wyników 257 486 266 504
kapitalizacja na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne 169 529 184 212
Płatności z tytułu zadłużenia (4 954 773) (3 759 175)
wykup dłużnych papierów wartościowych (60 400) (2 420 000)
spłaty kapitału (4 406 813) (867 360)
zapłacone raty leasingowe (102 085) (75 047)
odsetki zapłacone (215 946) (212 556)
odsetki zapłacone aktywowane na zadania inwestycyjne (169 529) (184 212)
Zmiana stanu zadłużenia w rachunku bieżącym oraz cash pool (16 417) 21 453
Ujęcie nowych umów leasingowych oraz zmian umów leasingowych 186 932 84 474
Nabycie przedsięwzięcia – ujęcie nabytych zobowiązań z tytułu leasingu 35 215
Zmiana wyceny zadłużenia 339 126 (42 619)
Reklasyfikacja Grupy do zbycia jako przeznaczonej do sprzedaży (64 625)
Pozostałe zmiany niepieniężne (4 108) (2 765)
Bilans zamknięcia 14 586 999 14 314 276
obligacje podporządkowane (1 998 367) (1 913 427)
zadłużenie z tytułu leasingu (poza spełniającym warunki MSR 17 Leasing ) (1 072 657) (1 006 603)
Bilans zamknięcia – zadłużenie w kalkulacji wskaźnika zadłużenia 11 515 975 11 394 246