Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

56.3. Wynagrodzenie kadry kierowniczej

Wysokość wynagrodzeń oraz innych świadczeń członków Zarządu, Rad Nadzorczych i pozostałych członków głównej kadry kierowniczej jednostki dominującej oraz spółek zależnych, wypłaconych i należnych do wypłaty w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku oraz w okresie porównywalnym przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Jednostka
dominująca
Jednostki
zależne
Jednostka
dominująca
Jednostki
zależne
Zarząd jednostki 4 679 23 513 5 209 19 801
Krótkoterminowe świadczenia (wraz z narzutami) 3 699 22 835 4 650 18 220
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 829 658 541 1 577
Inne 151 20 18 4
Rada nadzorcza jednostki 648 1 274 898 1 062
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (płace i narzuty) 648 1 168 898 952
Inne 106 110
Pozostali członkowie głównej kadry kierowniczej 16 853 45 446 17 805 42 419
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (płace i narzuty) 14 910 43 750 15 707 40 762
Nagrody jubileuszowe 109 94
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 959 197 933 110
Inne 984 1 390 1 165 1 453
Razem 22 180 70 233 23 912 63 282

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Grupa tworzy rezerwy na świadczenia przysługujące z tytułu rozwiązania umów o zarządzanie członkom Zarządu i stosunku pracy pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej, które mogą być wypłacone lub należne do wypłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych. Powyższa tabela uwzględnia kwoty wypłacone i należne do wypłaty do dnia 31 grudnia 2020 roku.