56.2. Transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa

Głównym akcjonariuszem Grupy jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tym spółki Skarbu Państwa są traktowane jako podmioty powiązane.
Łączna wartość transakcji ze spółkami Skarbu Państwa została przedstawiona w tabeli poniżej.

Przychody i koszty

Eksportuj do Excela
Rok zakończony 31 grudnia 2020 Rok zakończony 31 grudnia 2019
Przychody 2 472 555 2 354 188
Koszty (2 747 239) (2 815 591)

Należności i zobowiązania

Eksportuj do Excela
Rok zakończony 31 grudnia 2020 Rok zakończony 31 grudnia 2019
Należności 319 612 277 032
Zobowiązania 387 636 290 373

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku pozycja należności w powyższej tabeli obejmuje zaliczki na zakup środków trwałych, odpowiednio w wysokości 2 996 tysięcy złotych i 2 439 tysięcy złotych.

Spośród spółek Skarbu Państwa największymi klientami Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku byli KGHM Polska Miedź S.A., PSE S.A., Polska Grupa Górnicza S.A. oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Łącznie sprzedaż do powyższych kontrahentów wyniosła 89% wielkości przychodów zrealizowanych w transakcjach ze spółkami Skarbu Państwa. Największe transakcje zakupu Grupa dokonała od PSE S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Węglokoksu S.A. Zakupy od powyższych kontrahentów stanowiły 87% wartości zakupów od spółek Skarbu Państwa w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

Spośród spółek Skarbu Państwa największymi klientami Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku byli KGHM Polska Miedź S.A., PSE S.A., Polska Grupa Górnicza S.A. Łącznie sprzedaż do powyższych kontrahentów wyniosła 82% wielkości przychodów zrealizowanych w transakcjach ze spółkami Skarbu Państwa. Największe transakcje zakupu Grupa dokonała od PSE S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Węglokoksu S.A. Zakupy od powyższych kontrahentów stanowiły 89% wartości zakupów od spółek Skarbu Państwa w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.

Grupa Kapitałowa dokonuje istotnych transakcji na rynkach energii za pośrednictwem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Z uwagi na fakt, iż jednostka ta zajmuje się jedynie organizacją obrotu giełdowego, zdecydowano aby nie traktować dokonywanych za jej pośrednictwem transakcji zakupu i sprzedaży jako transakcji z podmiotem powiązanym.

Transakcje ze spółkami Skarbu Państwa dotyczą głównie działalności operacyjnej Grupy i dokonywane są na warunkach rynkowych.