55. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań

Wśród ustanowionych i obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 roku zabezpieczeń spłaty zobowiązań w Grupie, najistotniejsze pozycje, przedstawione w poniższej tabeli, stanowią zabezpieczenia umów zawartych przez jednostkę dominującą.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rodzaj
zabezpieczenia
Wartość zabezpieczenia Data
obowiązywania
Umowa/transakcja
Waluta PLN
Oświadczenia
o poddaniu się
egzekucji
7 284 000 31.12.2025 Umowa kredytu bankowego z konsorcjum banków z dnia 19 czerwca 2019 roku
2 550 000 20.12.2032 Program Emisji Obligacji Długoterminowych w BGK z dnia 31 lipca 2013 roku
1 500 000 31.12.2036 Umowa kredytu bankowego w BGK z dnia 19 grudnia 2018 roku
900 000 31.12.2027 Umowy kredytu bankowego z Intesa Sanpaolo S.p.A. z dnia 19 grudnia 2019 roku
621 000 31.10.2021 Umowa z dnia 28 stycznia 2020 roku o limit gwarancyjny zawarta z MUFG Bank, Ltd. 1
600 000 30.06.2034 Program Emisji Obligacji Podporządkowanych w BGK z dnia 6 września 2017 roku
600 000 17.12.2021 Umowa rachunku bankowego (limit intraday) w PKO Bank Polski S.A. z dnia 9 października 2017 roku 2
600 000 31.12.2028 Umowa kredytu bankowego z SMBC Bank EU AG z dnia 16 marca 2020 roku
600 000 31.12.2030 Umowa kredytu bankowego z konsorcjum banków z dnia 25 marca 2020 roku
600 000 14.03.2023 Umowa zawarta z BGK na gwarancje bankowe na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 13 marca 2020 roku
600 000 31.03.2021 Umowa o członkostwo w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. 2
360 000 29.12.2021 Umowa kredytu w rachunku bieżącym w PKO Bank Polski S.A. z dnia 9 października 2017 roku 2
300 000 24.04.2024 Umowa zawarta z Santander Bank Polska S.A. na gwarancje bankowe na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 24 kwietnia 2020 roku
384 000 31.12.2027 Umowa zawarta z Santander Bank Polska S.A. o kredyt śróddzienny w rachunku pomocniczym Intra Day z dnia 8 grudnia 2020 roku
240 000 31.12.2023 Program Emisji Obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku 2
180 000 25.05.2024 Warunkowa umowa zawarta z Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce na gwarancje bankowe na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 25 maja 2020 roku
EUR 24 000 110 755 31.12.2021 Umowa kredytu w rachunku bieżącym w Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 30 grudnia 2015 roku 2
50 000 230 740
67 500 311 499 31.12.2022
96 000 27.05.2024 Umowy ramowe zawarte z CaixaBank S.A. na gwarancje bankowe z dnia 27 maja 2019 roku
24 000 27.05.2029
Pełnomocnictwa
do rachunków
bankowych
500 000 13.03.2022 Umowa zawarta z BGK na gwarancje bankowe na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 13 marca 2020 roku
300 000 22.02.2021 Umowa rachunku bankowego (limit intraday) w PKO Bank Polski S.A. z dnia 9 października 2017 roku 2
300 000 Umowa kredytu w rachunku bieżącym w PKO Bank Polski S.A. z dnia 9 października 2017 roku 2
EUR 45 000 207 666 30.12.2021 Umowa kredytu w rachunku bieżącym w BGK z dnia 30 grudnia 2015 roku
80 000 26.05.2023 Umowy ramowe zawarte z CaixaBank S.A. na gwarancje bankowe z dnia 27 maja 2019 roku
20 000 26.05.2028
Gwarancje
bankowe
100 000 15.01.2021 Gwarancje bankowe wystawione przez Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. oraz BGK na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. jako zabezpieczenie transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
50 000
30 000 18.02.2021
10 000 30.06.2021 Gwarancje bankowe wystawione przez CaixaBank S.A. na rzecz PSE S.A. jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. jako zabezpieczenie dobrego wykonania umowy przesyłowej
1 000 31.03.2021
500 31.12.2021

1 Zabezpieczenie w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego do Umowy z dnia 28 stycznia 2020 roku o limit gwarancyjny dotyczy aneksu do gwarancji bankowej wystawionej na podstawie wcześniejszej umowy o limit gwarancyjny zawartej z MUFG Bank, Ltd. w lutym 2019 roku, który wydłużył termin jej obowiązywania do dnia 11 kwietnia 2021 roku. Zabezpieczenie w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego do umowy o limit gwarancyjny zawartej w lutym 2019 roku w wysokości 621 000 tysięcy złotych wygasło w dniu 31 lipca 2020 roku.
2 Zabezpieczenie dotyczy umowy, dla której na dzień bilansowy zobowiązania wygasły, zostały spłacone lub zastąpione innymi (w przypadku umowy kredytu w rachunku bieżącym w BGK z dnia 30 grudnia 2015 roku dotyczy oświadczeń o poddaniu się egzekucji w kwocie 24 000 tysiące i 50 000 tysięcy euro).

Po dniu bilansowym:

  • na rzecz IRGiT wystawione zostały gwarancje bankowe stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Spółki. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji obowiązują dwie gwarancje w łącznej wysokości 80 000 tysięcy złotych, z terminami ważności do dnia 16 kwietnia i 18 czerwca 2021 roku;
  • w dniu 12 marca 2021 roku zawarto aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na gwarancje bankowe na rzecz IRGiT, na podstawie którego wystawiono oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 300 000 tysięcy złotych z terminem obowiązywania do dnia 14 marca 2024 roku. Nowe oświadczenie zastępuje oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 600 000 tysięcy złotych z terminem obowiązywania do dnia 14 marca 2023 roku.

 

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań Grupy

Wartość bilansową składników majątku stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań na poszczególne dni bilansowe przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Inne należności finansowe 48 663 184 353
Nieruchomości 7 935 10 482
Środki pieniężne 8 363 45
Razem 64 961 194 880

Główną pozycję stanowią zabezpieczenia transakcji terminowych – pochodnych instrumentów finansowych zawieranych przez Spółkę na zagranicznych rynkach giełdowych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zabezpieczenia z tego tytułu wynosiły odpowiednio 48 663 tysiące złotych oraz 184 353 tysiące złotych.

Przewłaszczenia uprawnień do emisji CO2 oraz praw majątkowych świadectw pochodzenia

W roku 2019 oraz w lutym 2020 roku pomiędzy Spółką a IRGiT oraz pomiędzy Spółką, spółką zależną TAURON Wytwarzanie S.A. a IRGiT, zawarte zostały umowy przewłaszczenia uprawnień do emisji CO2 na rzecz IRGiT. Na dzień 31 grudnia 2020 roku przewłaszczono na rzecz IRGiT uprawnienia do emisji CO2 w łącznej ilości 3 021 799 ton, w tym:
– Spółka zdeponowała na rachunku w Rejestrze Unii posiadane uprawnienia w ilości 2 205 000 ton oraz

– spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. dokonała przewłaszczenia na rzecz IRGiT uprawnień będące jej własnością w łącznej ilości 816 799 ton.

Po dniu bilansowym, w dniu 16 lutego 2021 roku wszystkie uprawnienia będące własnością spółki zależnej zostały zwrócone na rachunek TAURON Wytwarzanie S.A. i nie stanowią już przedmiotu przewłaszczenia. Dodatkowo, w dniu 17 marca 2021 roku część uprawnień w ilości 1 660 000 ton została zwrócona do Spółki.

W dniu 10 lutego 2020 roku pomiędzy Spółką, spółką zależną TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. a IRGiT oraz pomiędzy Spółką, spółką zależną TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. a IRGiT zawarto dwie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie dotyczące praw majątkowych świadectw pochodzenia. Na dzień 31 grudnia 2020 roku na mocy zawartych umów spółki zależne złożyły w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. dyspozycję blokady posiadanych praw majątkowych w łącznej liczbie 1 930 594,92 MWh. Po dniu bilansowym, w dniu 18 stycznia 2021 roku wszystkie prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia zostały odblokowane i nie stanowią już przedmiotu przewłaszczenia.

Pozostałe zabezpieczenia spłaty zobowiązań Grupy oraz wspólnych przedsięwzięć

Pozostałe istotne zabezpieczenia spłaty zobowiązań Grupy oraz wspólnych przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku opisano poniżej.

  • Zastawy rejestrowe i zastaw finansowy na udziałach TAMEH HOLDING Sp. z o.o.

Na mocy umowy z dnia 15 maja 2015 roku, jednostka dominująca ustanowiła na posiadanych udziałach w kapitale zakładowym spółki TAMEH HOLDING Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 329 340 tysięcy złotych, stanowiących około 50% udziałów w kapitale zakładowym zastaw finansowy, zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 3 950 000 tysięcy koron czeskich oraz zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 1 370 000 tysięcy złotych na rzecz RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG. Spółka zobowiązała się również, że po nabyciu lub objęciu nowych udziałów, ustanowi zastaw finansowy i zastawy rejestrowe na nowych udziałach. Ponadto, dokonano cesji praw do dywidendy i innych płatności.

Umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych i zastawu finansowego została zawarta w celu zabezpieczenia transakcji obejmującej umowę kredytów terminowych i obrotowych, która została zawarta pomiędzy spółkami Grupy TAMEH oraz RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG jako agentem oraz agentem zabezpieczenia. Zastawy rejestrowe obowiązują przez okres zabezpieczenia, tzn. do całkowitej spłaty zabezpieczonych wierzytelności lub do momentu zwolnienia przez zastawnika. Zastaw finansowy obowiązuje przez okres zabezpieczenia lub do momentu zwolnienia przez zastawnika, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2028 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość bilansowa inwestycji we wspólne przedsięwzięcie ujmowanej według metody praw własności w grupie kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. wynosiła 585 863 tysiące złotych.

  • Weksle in blanco

Tabela 3

Eksportuj do Excela
Umowa/transakcja zabezpieczona wekslem in blanco Wystawca weksla in blanco Stan na 31 grudnia 2020
Umowy pożyczek udzielonych spółkom zależnym TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Ciepło Sp. z o.o. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem zabezpieczenia tych pożyczek spółki złożyły również oświadczenia o poddaniu się egzekucji. TAURON Polska Energia S.A. 70 000*
Zabezpieczenia należytego wykonania kontraktów oraz zawartych umów przez spółkę, w tym na dofinansowania prowadzonych projektów. TAURON Dystrybucja S.A 200 167
Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań i zwrotu środków wynikających z umów o dofinansowanie zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. TAURON Ciepło Sp. z o.o. 109 851
Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wobec Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie wynikających z umów o dofinansowanie projektów TAURON Obsługa Klienta
Sp. z o.o.
187 841
Umowa z PSE S.A. o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o częściowe umorzenie pożyczki oraz umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie projektów. TAURON Wytwarzanie S.A. 63 708

* Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota pozostała do spłaty z tytułu pożyczek, których zabezpieczeniem są przedmiotowe weksle wynosi 8 000 tysięcy złotych.

  • Gwarancje korporacyjne i bankowe

– Gwarancja korporacyjna udzielona przez Spółkę
Gwarancja korporacyjna udzielona została w 2014 roku celem zabezpieczenia obligacji (tzw. NSV) Finanse Grupa TAURON Sp. z o.o. Gwarancja obowiązuje do dnia 3 grudnia 2029 roku, tj. dnia wykupu obligacji i opiewa na kwotę 168 000 tysięcy euro (775 286 tysięcy złotych), a beneficjentami gwarancji są inwestorzy private placement, którzy nabyli wyemitowane obligacje.

− Gwarancja korporacyjna udzielona w segmencie Odnawialne źródła energii
W dniu 15 grudnia 2020 roku TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. udzieliła gwarancji korporacyjnej za zobowiązania spółki WIND T1 Sp. z o.o. na rzecz podmiotu trzeciego do wysokości 24 600 tysięcy euro (113 524 tysiące złotych). Gwarancja obowiązuje do dnia wykonania przez WIND T1 Sp. z o.o. wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Po dniu bilansowym, w dniu 20 stycznia 2021 roku wartość zabezpieczenia została zwiększona do kwoty 30 258 tysięcy euro.

− Zobowiązanie wobec MUFG Bank, Ltd.
Na zlecenie Spółki, MUFG Bank, Ltd. wystawił gwarancję bankową, będącą zabezpieczeniem wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikających z umowy pożyczki zawartej w dniu 8 marca 2018 roku, pomiędzy pożyczkobiorcą Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

Na dzień bilansowy kwota udzielonego zabezpieczenia wynosi 517 500 tysięcy złotych, z terminem obowiązywania do dnia 11 kwietnia 2021 roku. Gwarancja została wystawiona na podstawie umowy o limit gwarancyjny zawartej w styczniu 2020 roku z MUFG Bank, Ltd., a zabezpieczeniem wierzytelności MUFG Bank, Ltd. wobec Spółki jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 621 000 tysięcy złotych z terminem obowiązywania do dnia 31 października 2021 roku.

Po dniu bilansowym, w dniu 2 lutego 2021 roku zawarta została umowa o limit gwarancyjny, na mocy której wystawiono aneks do gwarancji bankowej do wysokości 517 500 tysięcy złotych z okresem obowiązywania do dnia 11 kwietnia 2022 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności MUFG Bank, Ltd. wobec Spółki jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 621 000 tysięcy złotych z terminem obowiązywania do dnia 31 października 2022 roku.

W związku z wystawioną gwarancją Spółka ujęła zobowiązanie w kwocie oczekiwanych strat kredytowych, którego wartość na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 28 184 tysiące złotych (na dzień 31 grudnia 2019 roku 15 265 tysięcy złotych).

W celu zabezpieczenia środków na pokrycie przyszłych kosztów likwidacji wchodzące w skład Grupy spółki zależne TAURON Wydobycie S.A. oraz Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. tworzą Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych.