53. Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne handlowe zarządzane jest na poziomie Grupy TAURON, co zostało opisane w punkcie 3.3. Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2020. Grupa zarządza ryzykiem handlowym w oparciu o opracowaną i przyjętą do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem handlowym w Grupie TAURON, która wprowadza system wczesnego ostrzegania oraz system limitowania ekspozycji na ryzyko w poszczególnych obszarach handlowych.

Spółki Grupy narażone są na działanie i niekorzystny wpływ czynników ryzyka związanego ze zmiennością przepływów pieniężnych oraz wyników finansowych wyrażonych w walucie krajowej z tytułu zmian cen towarów. Ekspozycję Grupy na ryzyko cen towarów odzwierciedla wolumen zakupów podstawowych surowców i towarów, do których zalicza się węgiel kamienny, gaz oraz energię. Wolumen oraz koszty zakupów podstawowych surowców od dostawców spoza Grupy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rodzaj paliwa Jednostka miary 2020 2019
Wolumen Koszty zakupu Wolumen Koszty zakupu
Węgiel tona 2 814 471 702 943 3 809 329 1 002 443
Gaz MWh 3 965 153 331 111 3 498 481 345 742
Energia elektryczna MWh 32 036 767 8 092 668 32 326 975 7 906 677
Energia cieplna GJ 4 769 991 209 438 5 718 634 226 430
Razem 9 336 160 9 481 292