52.3.2 Ryzyko walutowe

W spółkach Grupy TAURON występuje ekspozycja na ryzyko walutowe transakcyjne i translacyjne. Spółki Grupy narażone są głównie na zmiany kursów walutowych EUR/PLN, CZK/PLN, USD/PLN i GBP/PLN w związku z ich działalnością operacyjną i finansową. Poniższe tabele prezentują ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe w podziale na poszczególne klasy instrumentów finansowych. Istotna ekspozycja dotyczy zmiany kursu EUR/PLN oraz CZK/PLN. Ekspozycja Grupy na zmiany kursu pozostałych walut nie jest istotna.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Klasy instrumentów finansowych Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019
Łączna wartość
bilansowa w PLN
EUR CZK Łączna wartość
bilansowa w PLN
EUR CZK
w walucie w PLN w walucie w PLN w walucie w PLN w walucie w  PLN
Aktywa finansowe
Należności od odbiorców 2 473 416 2 022 9 330 61 124 10 715 2 290 746 2 170 9 251 50 029 8 384
Inne należności finansowe 176 924 11 153 51 470 20 342 3 566 499 219 49 784 212 005 20 346 3 410
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 921 345 26 767 123 524 29 458 5 164 1 237 952 4 187 17 832 48 443 8 119
Instrumenty pochodne (aktywa) 158 846 17 529 80 894 105 529 14 214 60 531
Razem 57 471 265 218 110 924 19 445 70 355 299 619 118 818 19 913
Zobowiązania finansowe
Kredyt w rachunku bieżącym 2 261 487 2 249 23 339 5 304 22 585
Wyemitowane obligacje 7 522 209 857 840 3 958 759 6 257 022 851 101 3 624 412
Zobowiązania wobec dostawców 1 021 364 12 363 57 053 8 340 1 462 850 628 5 770 24 572 8 884 1 489
Zobowiązania inwestycyjne 880 373 14 985 63 813 765 357
Pozostałe zobowiązania finansowe 245 623 15 867 73 221 223 920 2 530 10 774
Instrumenty pochodne (zobowiązania) 175 584 17 026 78 573 124 527 13 206 56 238
Razem 918 568 4 233 668 8 340 1 462 877 911 3 738 581 8 884 1 489
Pozycja walutowa netto (861 097) (3 968 450) 102 584 17 983 (807 556) (3 438 962) 109 934 18 424

Grupa TAURON wykorzystuje w ramach zarządzania ryzykiem walutowym kontrakty terminowe typu forward. Celem zawieranych transakcji było zabezpieczenie Grupy przed ryzykiem walutowym powstającym w toku prowadzonej działalności handlowej, przede wszystkim z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz zabezpieczanie ekspozycji walutowej generowanej przez płatności odsetkowe od pozyskanego finansowania w euro. Wycena w wartości godziwej walutowych kontraktów terminowych typu forward oraz kontraktów CCIRS narażona jest na ryzyko zmian kursu EUR/PLN. Transakcje zawierane w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym nie są objęte rachunkowością zabezpieczeń.

Analiza wrażliwości

Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej. Grupa wykorzystuje scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę Grupy odnośnie kształtowania się pojedynczych czynników ryzyka rynkowego w przyszłości. Przedmiotem analizy zostały objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów finansowych zgodnie z MSSF.

Potencjalne możliwe zmiany kursów walutowych są określone w horyzoncie do daty następnego sprawozdania finansowego i zostały obliczone na podstawie rocznych zmienności implikowanych dla opcji walutowych kwotowanych na rynku międzybankowym dla danej pary walut z daty bilansowej lub w przypadku braku dostępnych kwotowań rynkowych na podstawie zmienności historycznych za okres jednego roku przed datą bilansową.

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN, CZK/PLN, USD/PLN, GBP/PLN. Istotne narażenie na ryzyko występuje w przypadku EUR, głównie ze względu na finansowanie zewnętrzne zaciągnięte w EUR. Pozostałe waluty nie generują istotnego ryzyka dla Grupy.

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto oraz pozostałych całkowitych dochodów brutto Grupy na racjonalne możliwe do zaistnienia zmiany kursu walutowego EUR/PLN w horyzoncie do daty następnego sprawozdania finansowego, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

Tabela 2

Eksportuj do Excela
Klasy instrumentów finansowych 31 grudnia 2020 Analiza wrażliwości na
ryzyko walutowe
na 31 grudnia 2020 roku
31 grudnia 2019 Analiza wrażliwości na
ryzyko walutowe
na 31 grudnia 2019 roku
Wartość
bilansowa
EUR/PLN Wartość
bilansowa
EUR
Wartość
narażona na
ryzyko
kurs
EUR/PLN
+5,78%
kurs
EUR/PLN
-5,78%
Wartość
narażona na
ryzyko
kurs
EUR/PLN
+4,24%
kurs
EUR/PLN
-4,24%
Należności od odbiorców 2 473 416 9 330 539 (539) 2 290 746 9 251 392 (392)
Inne należności finansowe 176 924 51 470 2 975 (2 975) (2 975) 212 005 8 989 (8 989)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 921 345 123 524 7 140 (7 140) 1 237 952 17 832 756 (756)
Instrumenty pochodne (aktywa) 158 846 153 651 160 819 (160 819) 105 529 60 531 2 567 (2 567)
Kredyty w rachunku bieżącym 2 261 2 249 (130) 130 23 339 22 585 (958) 958
Wyemitowane obligacje 7 522 209 3 958 759 (228 816) 228 816 6 257 022 3 624 412 (153 675) 153 675
Zobowiązania wobec dostawców 1 021 364 57 053 (3 298) 3 298 850 628 24 572 (1 042) 1 042
Zobowiązania inwestycyjne 880 373 63 813 (3 688) 3 688 765 357
Pozostałe zobowiązania finansowe 245 623 73 221 (4 232) 4 232 223 920 10 774 (457) 457
Instrumenty pochodne (zobowiązania) 175 584 80 328 (1 370) 1 370 124 527 98 946 79 408 (79 408)
Razem (70 061)  70 061 (64 020) 64 020

Ekspozycja na ryzyko na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku jest reprezentatywna dla ekspozycji Grupy na ryzyko w trakcie poprzedzającego tę datę okresu rocznego.