52.2. Ryzyko związane z płynnością

Grupa utrzymuje równowagę pomiędzy ciągłością, elastycznością i kosztem finansowania poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania, które pozwalają na zarządzanie ryzykiem płynności i skutecznie minimalizują negatywne skutki jego materializacji. Spółka prowadzi politykę dywersyfikacji instrumentów finansowania, ale przede wszystkim dąży do zabezpieczenia finansowania i utrzymania zdolności spółek Grupy do wywiązywania się z bieżących, jak i przyszłych zobowiązań w okresie krótko i długoterminowym. Zarządzanie ryzykiem płynności jest powiązane z planowaniem i monitorowaniem przepływów pieniężnych w krótkim i długim okresie i podejmowaniu czynności dla zapewnienia środków finansowych na prowadzenie działalności spółek Grupy.

Grupa TAURON prowadzi scentralizowaną politykę w zakresie zarządzania finansami, dzięki czemu możliwe jest efektywne zarządzanie obszarem w ramach całej Grupy. W Grupie została wdrożona między innymi Polityka zarządzania płynnością finansową Grupy TAURON, dzięki której następuje optymalizacja zarządzania pozycją płynnościową Grupy i tym samym zmniejsza się ryzyko utraty płynności przez Grupę, jak i każdą ze spółek wchodzących w skład Grupy TAURON oraz zmniejsza się koszty finansowe. Poprzez wdrożenie odpowiednich standardów prognozowania możliwe staje się ustalenie precyzyjnej pozycji płynnościowej Grupy TAURON pozwalającej na optymalizację doboru momentu pozyskania finansowania oraz terminu zapadalności i rodzajów instrumentów lokacyjnych, a także odpowiedniego poziomu rezerwy płynnościowej.

Dodatkowo, w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz ryzyka utraty płynności Grupa TAURON stosuje mechanizm cash pool. Dzięki funkcjonowaniu struktury cash pool spółki Grupy TAURON, posiadające krótkotrwałe niedobory środków, mogą korzystać ze środków spółek wykazujących nadwyżki finansowe, bez konieczności pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Spółka posiada również dostępne finansowanie w ramach zawartej umowy kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 45 000 tysięcy euro z przeznaczeniem na finansowanie transakcji na giełdach europejskich. Zawarcie umowy kredytu walutowego ma na celu mitygację ryzyka kursowego związanego z zawieranymi w euro transakcjami handlowymi. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka nie posiadała zobowiązania z powyższego kredytu.

Ponadto, Spółka posiada przede wszystkim dostępne finansowanie w ramach umów kredytów konsorcjalnych, które mogą być wykorzystywane na cele ogólnokorporacyjne, w tym na zabezpieczenie bieżącej sytuacji płynnościowej Grupy. Prowadzona polityka w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania umożliwia przede wszystkim zwiększenie możliwości otrzymania finansowania na ogólne cele korporacyjne i wydatki inwestycyjne, obniżenie kosztu kapitału zewnętrznego, ograniczenie ustanawiania ilości i form zabezpieczeń na majątku Grupy TAURON oraz kowenantów wymaganych przez instytucje finansowe, a także wpływa na zmniejszenie kosztów administracyjnych. Model finansowania korporacyjnego umożliwia również pozyskiwanie źródeł finansowania niedostępnych dla pojedynczych spółek.

W aspekcie płynnościowym Spółka zobowiązana była, wskutek dużej zmienności cen na rynku energii elektrycznej oraz produktów powiązanych, na którą wpływ miała pandemia COVID-19, do wnoszenia (zwłaszcza w pierwszym półroczu 2020 roku) wysokich kwot wymaganych depozytów uzupełniających zarówno do IRGiT, jak i na giełdę ICE, co przekładało się w konsekwencji na poziom angażowanych w tym celu środków pieniężnych. W celu ograniczenia wpływu pandemii na sytuację płynnością Spółka podjęła szereg działań obejmujących m.in. zawarcie dodatkowych umów pozwalających wnosić do IRGiT wymagane zabezpieczenia w formie niepieniężnej, co zostało opisane szerzej w nocie 59 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W 2020 roku Grupa posiadała pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie ich płatności.

Tabele poniżej przedstawiają wiekowanie wymagalności zobowiązań finansowych Grupy według niezdyskontowanych umownych płatności.

Zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku

Eksportuj do Excela
Klasy instrumentów finansowych Wartość
bilansowa
Umowne
niezdyskontowane
płatnośc
Z tego umowne niezdyskontowane płatności o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego)
poniżej 3
miesięcy
od 3 do 12
miesięcy
od 1 roku do
2 lat
od 2 lat do 3
lat
od 3 lat do 5
lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe niebędące
instrumentami pochodnymi
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz
wyemitowane obligacje
13 514 342 (15 318 768) (1 075 424) (561 180) (2 542 068) (590 074) (5 318 932) (5 231 090)
Zobowiązania wobec dostawców 1 021 364 (1 021 364) (1 019 911) (757) (696)
Zobowiązania inwestycyjne 880 373 (880 373) (832 511) (24 879) (22 824) (159)
Inne zobowiązania finansowe 497 804 (497 804) (428 360) (29 303) (19 708) (6 161) (7 628) (6 644)
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego
1 146 094 (2 263 186 (77 145) (48 968) (98 745) (84 251) (148 751) (1 805 326)
Pochodne zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne-towarowe 83 768 (17 920) (288) (12 956) (4 676)
Instrumenty pochodne-IRS 90 061 (90 412) (1 746) (30 979) (31 305) (21 793) (3 646) (943)
Instrumenty pochodne-CCIRS 1 755 (13 448) (1 962) (1 888) (1 888) (3 932) (3 778)
Razem 17 235 561 (20 103 275) (3 435 385) (710 984) (2 721 910) (704 326) (5 482 889) (7 047 781)

Zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku

Eksportuj do Excela
Klasy instrumentów finansowych Wartość
bilansowa
Umowne
niezdyskontowane
płatnośc
Z tego umowne niezdyskontowane płatności o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego)
poniżej 3
miesięcy
od 3 do 12
miesięcy
od 1 roku do
2 lat
od 2 lat do 3
lat
od 3 lat do 5
lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe niebędące
instrumentami pochodnymi
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz
wyemitowane obligacje
13 307 673 (15 536 815) (1 693 417) (977 598) (650 705) (93 882 401) (1 981 047) (6 351 647)
Zobowiązania wobec dostawców 850 628 (850 628) (847 226) (1 706) (1 696)
Zobowiązania inwestycyjne 765 357 (765 357) (757 850) (93) (3 708) (3 706)
Inne zobowiązania finansowe 504 529 (504 529) (362 412) (90 370) (32 194) (32 194) (7 376) (7 096)
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego
1 006 603 (1 927 467) (1 927 467) (43 897) (94 969) (77 448) (137 372) (1 506 785)
Pochodne zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne-towarowe 81 819 (29 676) (24 602) (4 950) (124)
Instrumenty pochodne-IRS 29 823 (29 823) (2 505) (19 911) (7 407)
Instrumenty pochodne-CCIRS 12 885 (49 267) (6 207) (6 188) (6 120) (12 326 (18 426)
Razem 16 559 317 (19 693 562) (3 755 008) (1 143 026) (797 001) (3 976 452) (2 138 121) (7 883 954)