52.1.4 Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami

Pożyczki wyceniane według zamortyzowanego kosztu

W odniesieniu do udzielonych pożyczek, wycenianych według zamortyzowanego kosztu, Grupa szacuje ryzyko niewypłacalności pożyczkobiorców w oparciu o ratingi nadane kontrahentom z wykorzystaniem wewnętrznego modelu scoringowego. Poszczególnym ratingom przypisywane jest prawdopodobieństwo niewypłacalności kontrahenta (Probability of Default), implikowane z notowań instrumentów CDS (odzwierciedlające rynkowe otoczenie makroekonomiczne), w odpowiednim horyzoncie czasu i uśrednione dla kontrahentów ocenionych w ramach danego ratingu. Oczekiwana strata kredytowa kalkulowana jest przy uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie. 

W ramach stosowanego modelu Grupa na bieżąco analizuje poziom ryzyka kredytowego aktywów finansowych oraz ewentualne zmiany poziomu tego ryzyka. Na potrzeby identyfikacji znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego, Grupa grupuje aktywa finansowe posiadające zbliżoną charakterystykę. Na podstawie zmian ryzyka kredytowego aktywów finansowych od momentu ich początkowego ujęcia, aktywa finansowe przyporządkowywane są do jednego z następujących stopni: 

  • stopień 1 – aktywa finansowe, w przypadku których nie stwierdzono znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego oraz aktywa posiadające niski poziom ryzyka kredytowego na dzień bilansowy, 
  • stopień 2 – aktywa finansowe, w przypadku których stwierdzono znaczący wzrost ryzyka kredytowego, 
  • stopień 3 – aktywa finansowe, w przypadku których stwierdzono wystąpienie utraty wartości. 

W przypadku aktywów przyporządkowanych do stopnia 1, odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych szacowane są w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy. W przypadku aktywów przyporządkowanych do stopni 2 i 3, odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych szacowane są w całym okresie życia danego aktywa. 

Na każdą datę sprawozdawczą Grupa dokonuje analizy wystąpienia przesłanek skutkujących zaklasyfikowaniem aktywów finansowych do poszczególnych stopni, o których mowa powyżej. 

Jeśli na dzień sprawozdawczy kontrahent charakteryzuję się ratingiem inwestycyjnym, zakłada się, że ryzyko kredytowe kontrahenta nie wzrosło w sposób znaczny. Na potrzeby określenia horyzontu kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych, weryfikowany jest fakt znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego związanego z danym aktywem finansowym od momentu początkowego ujęcia tego aktywa finansowego. 

Przy analizie wystąpienia znacznego wzrostu ryzyka kredytowego związanego z danym aktywem Grupa bierze pod uwagę między innymi następujące przesłanki:

  • wewnętrzny lub zewnętrzny rating kontrahenta na dzień sprawozdawczy jest o ponad dwa stopnie ratingowe niższy (gorszy) od ratingu kontrahenta w momencie początkowego ujęcia;
  • prawdopodobieństwo niewypłacalności kontrahenta na dzień sprawozdawczy w horyzoncie 1 roku jest co najmniej dwukrotnie większe od prawdopodobieństwa niewypłacalności na datę początkowego ujęcia;
  • przeterminowanie należności z tytułu danego aktywa przekraczają 30 dni.

W przypadku, w którym należność od danego kontrahenta znajduje się w przedziale przeterminowania przekraczającym 90 dni, przyjmowane jest założenie o niewykonaniu zobowiązania przez kontrahenta, tj. prawdopodobieństwo niewypłacalności przypisane do kontrahenta wynosi 100%. Pożyczki udzielone przez Grupę na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie były przeterminowane. 

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej
Wycena pożyczki udzielonej wspólnemu przedsięwzięciu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. klasyfikowanej w aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy o wartości bilansowej 72 523 tysiące złotych uwzględnia wpływ ryzyka kredytowego. Pożyczka została zabezpieczona poprzez weksel in blanco z porozumieniem wekslowym.