52.1.2 Ryzyko kredytowe związane z innymi należnościami finansowymi

Inne należności finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku dotyczą w głównej mierze odbiorców instytucjonalnych (udział odpowiednio 99,69% i 99,94%).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku istotną pozycję innych należności finansowych stanowią depozyty początkowe oraz inne wniesione zabezpieczenia wynikające z transakcji zawieranych na giełdach. Mechanizmy funkcjonowania giełdy i stosowane zabezpieczenia w ocenie Spółki zasadniczo eliminują ryzyko kredytowe. Poza zabezpieczeniami giełdowymi nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego związanego z innymi należnościami finansowymi.

Odnośnie innych należności finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie na dzień bilansowy Grupa szacuje odpis aktualizujący.

Wiekowanie innych należności finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wycenianych w zamortyzowanym koszcie

Eksportuj do Excela
Nie
przeterminowane
Przeterminowane Razem
<30 dni 30-90 dni 90-180 dni 180-360 dni >360 dni
Wartość przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego 114 190 2 717 9 440 8 284 6 473 79 925 221 029
Odpis aktualizujący (6 706) (1 190) (9 327) (8 277) (6 380) (79 905) (111 785)
Wartość netto 107 484 1 527 113 7 93 20 109 244

Wiekowanie innych należności finansowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wycenianych w zamortyzowanym koszcie

Eksportuj do Excela
Nie
przeterminowane
Przeterminowane Razem
<30 dni 30-90 dni 90-180 dni 180-360 dni >360 dni
Wartość przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego 206 721 5 526 5 055 1 428 2 124 97 633 318 487
Odpis aktualizujący (9 330) (3 317) (2 576) (1 391) (2 113) (97 408) (116 135)
Wartość netto 197 391 2 209 2 479 37 11 225 202 352

Zmiana stanu odpisów aktualizujących inne należności finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Bilans otwarcia (116 135) (119 302)
Utworzenie (2 349) (3 143)
Wykorzystanie 222 560
Rozwiązanie 6 477 5 750
Bilans zamknięcia (111 785) (116 135)