52.1.1 Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców

Grupa posiada należności od dwóch grup odbiorców: odbiorcy instytucjonalni oraz odbiorcy indywidualni.

Poniższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych grup w łącznej kwocie należności od odbiorców.  

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Odbiorcy instytucjonalni 64,45% 76,65%
Odbiorcy indywidualni 35,55% 23,35%
Razem 100% 100%

W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego związanego z działalnością podstawową. Największą pozycję należności od odbiorców stanowi należność od PSE S.A., a udział w saldzie należności od odbiorców wynosi odpowiednio na dzień 31 grudnia 2020 roku – 8,06% oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku – 6,69%.

Grupa na bieżąco monitoruje ryzyko kredytowe generowane w ramach prowadzonej działalności zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie TAURON. W wyniku przeprowadzanej analizy wiarygodności kredytowej kontrahentów o istotnej ekspozycji kredytowej, zawieranie transakcji handlowych skutkujących wzrostem ekspozycji kredytowej powyżej przyznanego limitu ekspozycji, co do zasady wymaga ustanowienia zabezpieczenia.

W warunkach niepewności oraz dynamicznych zmian wywołanych pandemią COVID-19 działania w zakresie ryzyka kredytowego w Grupie TAURON są skoncentrowane na wczesnej identyfikacji potencjalnych kontrahentów narażonych na wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Działania te obejmują m.in. zaostrzenie zasad oceny kondycji finansowej kontrahentów, stały monitoring należności, monitoring informacji branżowych oraz otoczenia makroekonomicznego.

Wiekowanie należności od odbiorców oraz informacje odnośnie odpisów aktualizujących należności od odbiorców zaprezentowano w nocie 32. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.