52.1. Ryzyko kredytowe

Poniższa tabela przedstawia główne klasy instrumentów finansowych, w których powstaje ekspozycja na ryzyko kredytowe. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe wynikająca z aktywów finansowych Grupy TAURON jest równa ich wartościom bilansowym.

Eksportuj do Excela
Klasy instrumentów finansowych Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Należności od odbiorców 2 473 416 2 290 746
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 921 345 1 237 952
Pożyczki udzielone 98 713 255 485
Instrumenty pochodne 158 846 105 529
Lokaty i depozyty 53 448 50 228
Inne należności finansowe 176 924 499 219