51.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

Rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Eksportuj do Excela
Aktywa /
zobowiązania
wyceniane w
wartości godziwej
przez wynik
finansowy
Aktywa finansowe
wyceniane według
zamortyzowanego
kosztu
Zobowiązania
finansowe
wyceniane
wg
zamortyzowanego
kosztu
Instrumenty
zabezpieczające
Aktywa /
zobowiązania
finansowe
wyłączone
z zakresu MSSF 9
Razem
Dywidendy i udziały w zyskach 6 176 6 176
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 4 158 20 669 (206 080) (29 465) (46 792) (257 510)
Różnice kursowe (4 713) 7 864 (249 503) (246 352)
Odpisy aktualizujące/ aktualizacja wartości 111 441 (223 200) (12 919) (34) (124 712)
Prowizje związane z kredytami
i papierami dłużnymi
(18 162) (18 162)
Zysk/(strata) ze zbycia inwestycji 2 074 (4 547) (2 473)
Wynik na zrealizowanych pochodnych
instrumentach finansowych*
11 838 11 838
Przychody/(koszty) finansowe netto 130 974 (199 214) (486 664) (29 499) (46 792) (631 195)
Aktualizacja wartości (1 926) (57 697) (59 623)
Wynik na zrealizowanych pochodnych
instrumentach finansowych*
(136 382) (136 382)
Przychody/(koszty) operacyjne netto (138 308) (57 697) (196 005)
Zmiana wyceny (103 172) (103 172)
Pozostałe całkowite dochody (103 172) (103 172)

* Grupa ujmuje przychody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych towarowych w działalności operacyjnej. Przychody i koszty z tytułu pozostałych instrumentów pochodnych ujmowane są w przychodach/kosztach finansowych.

Rok zakończony 31 grudnia 2019 roku (dane przekształcone)

Eksportuj do Excela
Aktywa /
zobowiązania
wyceniane w
wartości godziwej
przez wynik
finansowy
Aktywa finansowe
wyceniane według
zamortyzowanego
kosztu
Zobowiązania
finansowe
wyceniane
wg
zamortyzowanego
kosztu
Instrumenty
zabezpieczające
Aktywa /
zobowiązania
finansowe
wyłączone
z zakresu MSSF 9
Razem
Dywidendy i udziały w zyskach 4 254 4 254
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 7 414 20 902 (205 674) 743 (41 901) (218 516)
Różnice kursowe 4 007 (3 128) 29 200 30 079
Odpisy aktualizujące/ aktualizacja wartości (26 952) (602) (3 271) 34 (30 791)
Prowizje związane z kredytami
i papierami dłużnymi
(20 338) (20 338)
Zysk/(strata) ze zbycia inwestycji 17 (1 974) (1 957)
Wynik na zrealizowanych pochodnych
instrumentach finansowych*
(18 144) (18 144)
Przychody/(koszty) finansowe netto (29 404) 15 198 (200 083) 777 (41 901) (255 413)
Aktualizacja wartości 21 386 (27 818) (6 432)
Wynik na zrealizowanych pochodnych
instrumentach finansowych*
(34 054) (34 054)
Przychody/(koszty) operacyjne netto (12 668) (27 818) (40 486)
Zmiana wyceny 15 179 15 179
Pozostałe całkowite dochody 15 179 15 179

* Grupa ujmuje przychody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych towarowych w działalności operacyjnej. Przychody i koszty z tytułu pozostałych instrumentów pochodnych ujmowane są w przychodach/kosztach finansowych.