51.1. Wartość bilansowa i wartość godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Kategorie i klasy aktywów finansowych Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019
Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa
1 Aktywa finansowe wycenianie według zamortyzowanego kosztu 2 662 298 2 582 793
Należności od odbiorców 2 473 416 2 473 416 2 290 746 2 290 746
Lokaty i depozyty 53 448 53 448 50 228 50 228
Pożyczki udzielone 26 190 26 190 39 467 39 467
Inne należności finansowe 109 244 109 244 202 352 202 352
2 Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 1 397 075 2 004 034
Instrumenty pochodne 158 846 158 846 86 067 86 067
Udziały i akcje 85 454 85 454 140 508 140 508
Udziały zaklasyfikowane jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 91 227 91 227
Pożyczki udzielone 72 523 72 523 216 018 216 018
Inne należności finansowe 67 680 67 680 296 867 296 867
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 26 622 26 622
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 921 345 921 345 1 237 952 1 237 952
3 Instrumenty pochodne zabezpieczające 19 462 19 462
4 Aktywa finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 Instrumenty finansowe 586 559 559 144
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 586 559 559 144
Razem aktywa finansowe, w tym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: 4 645 932 5 165 433
Aktywa trwałe 890 915 1 032 701
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 586 559 559 144
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 96 293 238 035
Pozostałe aktywa finansowe 208 063 235 522
Aktywa obrotowe 3 755 017 4 132 732
Należności od odbiorców 2 363 085 2 290 746
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 2 420 4 999
Pozostałe aktywa finansowe 266 431 599 035
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 909 453 1 237 952
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 213 628

W powyższej nocie uwzględnione zostały instrumenty finansowe spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. o.o. ujmowane przez Grupę na dzień bilansowy jako aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zabezpieczenia przekazane, których wartość na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 67 680 tysięcy złotych, zostały zaklasyfikowane do innych należności finansowych wycenianych w wartościach godziwych przez wynik finansowy ze względu na to, że taka klasyfikacja najbardziej odzwierciedla charakter tych aktywów finansowych. Pozostała część innych należności finansowych została zaklasyfikowana jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie.

Grupa klasyfikuje również jako aktywo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy pożyczkę udzieloną Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. na podstawie porozumienia z dnia 28 lutego 2019 roku, która została szerzej opisana w nocie 27. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Tabela 2

Eksportuj do Excela
Kategorie i klasy zobowiązań finansowych Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Wartość
bilansowa
Wartość
godziwa
Wartość
bilansowa
Wartość
godziwa
1 Zobowiązania finansowe wycenianie według zamortyzowanego kosztu 15 913 883 15 428 187
Kredyty i pożyczki preferencyjne 16 717 16 717 12 488 12 488
Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych 5 973 155 6 004 972 7 014 824 7 030 597
Kredyty w rachunku bieżącym 2 261 2 261 23 339 23 339
Wyemitowane obligacje 7 522 209 7 939 153 6 257 022 6 537 537
Zobowiązania wobec dostawców 1 021 364 1 021 364 850 628 850 628
Pozostałe zobowiązania finansowe 245 623 245 623 223 920 223 920
Zobowiązania inwestycyjne 880 373 880 373 765 357 765 357
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 232 274 232 274 223 679 223 679
Zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia 19 907 19 907 56 930 56 930
2 Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 85 523 124 527
Instrumenty pochodne 85 523 85 523 124 527 124 527
3 Instrumenty pochodne zabezpieczające
90 061 90 061
4 Zobowiązania finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 Instrumenty finansowe
1 146 094 90 061 1 006 603
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 146 094 1 006 603
Razem aktywa finansowe, w tym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: 17 235 561 16 559 317
Zobowiązania długoterminowe 13 245 304 11 909 600
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 13 108 449 11 830 183
Pozostałe zobowiązania finansowe 136 855 79 417
Zobowiązania krótkoterminowe 3 990 257 4 649 717
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 1 478 550 2 484 093
Zobowiązania wobec dostawców 965 106 847 226
Zobowiązania inwestycyjne 838 486 757 943
Pozostałe zobowiązania finansowe 549 671 560 455
Zobowiązania związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 158 444

W powyższej nocie uwzględnione zostały instrumenty finansowe spółki zależnej TAURON Ciepło Sp. o.o. ujmowane przez Grupę na dzień bilansowy jako zobowiązania związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży.

Opis metodologii wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych oraz przypisanie poziomu hierarchii wartości godziwej został przedstawiony w tabelach poniżej.

Tabela 3

Eksportuj do Excela
Klasy aktywów/zobowiązań finansowych Poziom
wyceny
wartości
godziwej
Metodologia ustalania wartości godziwej
Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
Instrumenty pochodne, w tym:
IRS i CCIRS 2 Pochodne instrumenty finansowe zostały wycenione zgodnie z metodologią opisaną w nocie 51.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Kontrakty walutowe forward 2
Kontrakty towarowe (forward, futures) 1
Udziały i akcje 3 Grupa dokonała szacunku wartości godziwej posiadanych udziałów w spółkach nienotowanych metodą skorygowanych aktywów netto, biorąc pod uwagę posiadany udział w aktywach netto, korygując wartość o
istotne czynniki wpływające na wycenę takie jak dyskonto z tytułu braku kontroli oraz dyskonto z tytułu ograniczonej płynności powyższych instrumentów, oraz przy wykorzystaniu podejścia mieszanego.
W przypadku pozostałych instrumentów ze względu na fakt, że kluczowe czynniki wpływające na wartość objętych udziałów, nie zmieniły się na dzień bilansowy w stosunku do momentu początkowego ujęcia,
Grupa przyjmuje koszt historyczny jako akceptowalne przybliżenie wartości godziwej.
Pożyczki udzielone 3 Wycena wartości godziwej pożyczki dokonana została jako bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy.
Zobowiązania finansowe, dla których wartość godziwa jest ujawniana
Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje 2 Zobowiązania z tytułu zadłużenia o stałej stopie procentowej zostały wycenione w wartości godziwej. Wycena wartości godziwej dokonana została jako bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych
zdyskontowanych aktualnie obowiązującą stopą procentową dla danych obligacji czy kredytów, tzn. przy zastosowaniu rynkowych stóp procentowych.

Wartość godziwa pozostałych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku (poza wyłączonymi z zakresu MSSF 9 Instrumenty finansowe) nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanych w sprawozdaniach finansowych za poszczególne okresy z następujących powodów:

– w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny;
– instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.

Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wyłączone z zakresu MSSF 9 Instrumenty finansowe wyceniane są metodą praw własności.

Zmiana stanu aktywów finansowych, których wycena do wartości godziwej klasyfikowana jest na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Nienotowane
udziały
i akcje
Pożyczki udzielone Nienotowane
udziały
i akcje
Pożyczki udzielone
Bilans otwarcia 140 508 216 018 138 492 199 256
Zyski/ (straty) za okres ujęte w przychodach/kosztach finansowych (1 376) (143 495) (10 044) 16 762
Zakup 47 049 12 072
Sprzedaż (likwidacja)/spłata (12)
Pozostałe zmiany (9 500)
Bilans zamknięcia 176 681 72 523 140 508 216 018

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku, ani też w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku, nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z lub do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.