50.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności zaniechanej

W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Grupa prezentuje łącznie przepływy środków pieniężnych z działalności kontynuowanej i zaniechanej.


Przepływy środków pieniężnych netto, które można przyporządkować do działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej działalności zaniechanej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 180 456 217 164
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (95 996) (75 882)
Środki pienieżne netto z działalnosci finansowej (1 525) (4 734)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z
działalności zaniechanej
82 935 82 935