50.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 4 406 813 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku:
• transz kredytów wobec konsorcjum banków (Konsorcjum banków I) w kwocie 4 239 600 tysięcy złotych;
• rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 162 318 tysiące złotych.

Odsetki zapłacone

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (200 099) (315 954)
Odsetki zapłacone od kredytów (178 281) (75 685)
Odsetki zapłacone od leasingu i pozostałe (7 095) (5 129)
Razem (385 475) (396 768)
stanowiące wydatek inwestycyjny (169 529) (184 212)
stanowiące wydatek finansowy (215 946) (212 556)

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku odsetki stanowiące koszty finansowania zewnętrznego, które podlegały kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wyniosły 169 529 tysięcy złotych.

Spłata zobowiązań leasingowych

Spłata zobowiązań leasingowych ujętych przez Grupę zgodnie z MSSF 16 Leasing wyniosła 102 085 tysięcy złotych.
Łączny całkowity wypływ w tytułu leasingu (w tym leasingów krótkoterminowych i leasingów aktywów niskocennych, w stosunku do których Grupa zastosowała praktyczne rozwiązanie nie ujmując ich na dzień 1 stycznia 2020 roku zgodnie z MSSF 16 Leasing) wyniósł 119 826 tysięcy złotych.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 39.2. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczyły emisji obligacji w ramach Umowy programowej z Santander Bank Polska S.A. z dnia 6 lutego 2020 roku.

Zaciągnięte kredyty

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 368 546 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 39.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczyły przede wszystkim uruchomienia:
• transz kredytu na podstawie umowy zawartej z konsorcjum banków (Konsorcjum banków I) w kwocie 1 950 000 tysięcy złotych;
• całości dostępnego finansowania na podstawie umowy kredytu zawartej z bankiem Intesa Sanpaolo S.p.A., działającym za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.p.A. S.A. Oddział w Polsce, w kwocie 750 000 tysięcy złotych;
• całości dostępnego finansowania na podstawie umowy kredytu zawartej z bankiem SMBC BANK EU AG w kwocie 500 000 tysięcy złotych;
• transzy kredytu w kwocie 160 000 tysięcy złotych na podstawie umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 25 marca 2020 roku (Konsorcjum banków II), o czym szerzej w nocie 39.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.